Heimevernet lover og avtaler

Reglement om sosialfaglig arbeid i Forsvaret (TfF 578)
Kommunenes personalhåndbok 2020 (KPH)
Vernepliktsforskriften - Forskrift om verneplikt og Heimevernstjeneste
Forsvarsloven - Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret
Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)
loader