Heimevernet lover og avtaler

Bestemmelse om godtgjøring ved tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret (Fredsregulativet del I) Oppdatert 2020-02-14
Reglement om sosialfaglig arbeid i Forsvaret (TfF 578)
Hovedtariffavtalen i Staten (HTA)
Kommunenes personalhåndbok 2020 (KPH)
Vernepliktsforskriften - Forskrift om verneplikt og Heimevernstjeneste
Forsvarsloven - Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret
Forskrift om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet (heimevernsforskriften)
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå