Relevante lover

Relevante lover

 
Forvaltningsloven
Lov om Statens pensjonskasse
Likestillingsloven
Ferieloven
Tjenestetvistloven
Arbeidsmiljøloven
Statsansatteloven
Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven)
loader