Spørsmål vedrørende pensjon fra Forsvaret. Norges Offisersforbund Pensjonistutvalg svarer

Temaside pensjon


Er det spørmål du mener vi burde ha tatt med? Send oss en mail: post@nof.no
Er du pensjonist eller på vei til å bli det?
Du kan søke om medlemskap som pensjonist her

Benyttede forkortelse:
Statens Pensjonskasse: SPK
Folketrygden: FT
Avtalefestet Pensjon: AFP
Hva dekker et pensjonistmedlemskap i NOF?
Hvilke forsikringer gjelder når jeg blir pensjonist?
Hvor lang periode kan jeg være på reise med dekning av reiseforsikringen?
Hva er tjenestepensjon?
Hva menes med 85-årsregelen?
Hva er alderspensjon fra folketrygden?
Hvem utbetaler min tjenestepensjon når jeg blir 60 år?
Hva menes med oppsettende pensjon?
Kan jeg som militær pensjonist gå av med AFP?
Arbeider for tiden som befal på pensjonistvilkår i Forsvaret, har jeg krav på feriepenger?
Kan jeg ta ut alderspensjon fra Folketrygden fra 62 år samtidig med at jeg har tjenestepensjon?
Er utbetaling av alderspensjon fra Folketrygden avhengig av sivilstand?
Vil uttak av folketrygd krever egen søknad?
Har vi med tjenestepensjon de samme skattereglene som dem med AFP og folketrygd?
Vil jeg kunne ha annen inntekt i tillegg til pensjon fra SPK og FT?
Jeg er født i 1965, vil jeg være sikret 66% garanti?
Hvor mye betaler jeg i trygdeavgift som pensjonist?
loader