Sentrale vilkår etter endt utdanning

Ved overgangen fra Forsvarets flerårige utdanninger til ansatt i Forsvaret er det flere regelverk som ivaretar personellet. Kanskje spesielt vil temaer som pendling, flytting, flyttebonus, forsvarsbolig være av interesse. Vi har derfor forsøkt å samle noen av disse relevante punktene, men dette er kun utdrag av regelverket og det med forbehold om feil. Vi anbefaler derfor å lese selv i de ulike paragrafene som er relevante for deg.

Vi minner om at det er Forsvaret og Forsvarsbygg på ulike nivåer som er overordnet myndighet, og at man alltid må sørge for å følge søknadsprosessene og vente til man har formelle svar på plass før man foretar seg noe videre.

 

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (komp.avtalen)

Nåværende avtale gjelder fra 01.08.2022 til og med 31.07.2024

Definisjoner og intensjoner 

1.2 Intensjon: Der Forsvaret påfører den tilsatte merutgifter, ulempe og risiko utover det som kan forventes, søker partene å kompensere dette på en økonomisk og hensiktsmessig måte.

 

1.9 Sivil status: Det er den til enhver tid gjeldende sivile status for den tilsatte som legges til grunn for godtgjøringer i kompensasjonsavtalen, med unntak av flyttebonus. Den tilsatte plikter selv å melde fra om endring av sivil status

 

2.12 Samboerskap: Samboerskap krever at to personer har levd sammen i ekteskapslignende forhold, og at de i Folkeregisteret er registrert med felles adresse de siste ni måneder. Dersom samboerne har felles barn frafaller kravet til ni måneder, men de må ha felles adresse.

 

2.2 Bolig / 2.2.1 Selvstendig bolig:  Som selvstendig bolig regnes hus eller leilighet som:

 • har minst 30 kvadratmeter (kvm) primærrom
 • har innlagt vann og avløp
 • pendleren eier eller disponerer for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet av minst ett år
 • pendleren har folkeregistrert adresse i boligen og har tilgang til alle ukens dager. 
 • Videre er det krav om 20 kvm for hver ekstra person over 15 år i boenheten.
 • Foreldrehjem kan ikke anses som selvstendig bolig.
 • For gifte/samboende med felles folkeregistrert bostedsadresse i bolig på under 50 kvm avvik på inntil 5 kvm godkjennes.

2.2.2 Uselvstendig bolig: Boliger som ikke møter kravene over. Militært hybelbygg/ kvarter med adgang til felles kjøkken eller felles messe regnes som uselvstendig bolig.

 

Vanlige situasjoner og problemstillinger:

 Jeg ønsker å pendle fra selvstendig bolig til nytt tjenestested (se pkt. 5.6):

 • Godtgjøring skal dekke merutgifter til kost/kvarter som påføres tilsatte etter beordring til annet tjenestedistrikt, dersom de opprettholder bostedsadresse i selvstendig bolig utenfor nytt tjenestedistrikt på beordringstidspunktet og pendler til denne boligen.
 • Fri kost for pendlere (5.6.2): Tilsatte med pendlerstatus og krav på fri kost i inntil 8 år, gis godtgjøring for de dager vedkommende er på tjenestestedet.
 • Pendlere uten husstand som tilbys messekost, tilkommer ikke fri kost.

Pendlerreiser (5.6.3):

  • Dagpendling: kompenseres for utgifter tilsvarende offentlig kommunikasjon og/eller rutegående transport mellom nytt tjenestested og hjem i inntil 8 år.
  • Ukependling: gis inntil 30 reiser t/r per år i beordringens varighet.
   • Ved kortere tjenestegjøring enn helt år, reduseres reiser tilsvarende.
   • Den tilsattes husstandsmedlemmer eller barn kan benytte pendlerreisene ved besøk til den tilsatte. Slike reiser går til fratrekk av det totale antallet på 30 reiser t/r per år.
   • Reiser opptjent i november og desember kan overføres til neste år. Kost- og nattillegg dekkes ikke. 

  

Jeg har fått meg selvstendig bolig rett før jeg graduerer fra GOU og ønsker å pendle, er det noe tidskrav? (Se pkt. 5.6)

 • Kravet er selvstendig bolig utenfor nytt tjenestedistrikt på beordringstidspunktet. Dette er altså når man starter i jobb og kan normalt være 01.august.
 • Se for øvrig pkt. 5.6 for mer info rundt pendling og kost.

 

Jeg flytter fra kasernerom til nytt kasernerom på mitt nye tjenestested, hva kan jeg få dekket? (Se pkt. 5.8.6 Forsendelse ved tiltredelse)

 • Tilsatte som er beordret til nytt tjenestedistrikt og som flytter til uselvstendig bolig (kvarter/hybel), gis kompensasjon for legitimerte forsendelsesutgifter, inkludert evt. forsikring.
 • Uavhengig av boligforhold gjelder dette også tilsatte som får midlertidig beordring av under 365 dagers varighet til nytt tjenestedistrikt. Dekningen begrenses oppad til maksimalt volum på 25 kubikkmeter.

 

Jeg flytter fra kasernerom til forsvarsbolig, hva kan jeg få dekket?  (Se pkt. 5.8.6 Forsendelse ved tiltredelse)

 • Da har man fått tilslag på søknad og er tildelt bolig i boligråd. Dette har man ikke krav på, men man kan få ved å nå opp i fordelingen. Da flytter man fra uselvstendig til selvstendig bolig, og har krav på forsendelse

 

Jeg ønsker å flytte fra egen selvstendig bolig til ny selvstendig bolig på nytt tjenestested (se pkt. 5.8.1 Generelt)

 • Tilsatte får kompensert for dokumenterte flyttekostnader etter særavtale om dekning av flyttekostnader i følgende tilfeller:
  • beordring over 365 dager til annet tjenestedistrikt
  • endret tjenestedistrikt under tjenestegjøringen
  • elever som fullfører flerårige militære utdanninger

 

 • Den tilsatte kan velge å flytte tidligere eller senere enn beordringsdato:
 • Flytting inntil tre måneder før beordringsdato (I særskilte tilfeller kan det innvilges inntil ett år før beordringsdato. Dette forutsetter forhåndstilsagn om beordring).
 • Flytting etter beordringsdato ikke senere enn ett år før beordringens utløp.

 

 • Flyttekostnader begrenses til kostnaden ved flytting fra bosted til nytt tjenestested og flyttevolum inntil 70 m3•
 • Tilsatte som får kompensert for flyttekostnader får normalt ett års bindingstid og kan ikke samtidig gis pendlerrettigheter. Unntatt er samværs-og besøksreiser.

 

Jeg har egen (selvstendig) bolig, og har søkt forsvarsbolig ved nytt tjenestested men ikke fått tildelt, kan jeg få støtte til leie sivilt? (se pkt. 5.6.4.2 Dekning av merutgifter til leie av sivil bolig)

 • Tilsatte som flytter til nytt tjenestedistrikt og er søknadsberettiget i henhold til pkt. 5.6.1 til militær bolig, og arbeidsgiver ikke kan tilby dette, gis kompensasjon for å leie sivilt.
 • Kompensasjonen utgjør 75 % av dokumenterte leieutgifter og begrenses i henhold til Statens Personellhåndbok
  • Pkt. 9.7, § 3, upkt. 3 b: Dokumenterte merutgifter til husleie med inntil kr 11 486,– pr. Måned (juli 2023)
 • Det kan kompenseres i tilsvarende tidsrom som leieperioden for militær bolig.

 

 

Jeg er gift/samboer med annen som også er forsvarstilsatt (se pkt 5.6.4.1)

 • Der hvor den ene i et par får militær beordring til nytt tjenestested og dette medfører to husholdninger, kan de selv velge hvem som skal pendle.
 • Velger paret å flytte i forbindelse med den enes beordring/endring av tjenestedistrikt til det nye tjenestedets naturlige boområde, har den andre krav på pendlerrettigheter i forhold til eget tjenestested.

 

Har jeg krav på flyttebonus? (se pkt. 3.1)

 • Flyttebonus utbetales til tilsatte som er gitt beordring for ett år eller mer, dersom de flytter fra selvstendig bolig til selvstendig bolig i det nye tjenestestedets naturlige boområde.
 • Flyttebonus gis i inntil 5 år fra beordringsdato som en månedlig kompensasjon basert på følgende:
  • Flytting fra Sør- til Nord-Norge for gifte/samboere: kroner 4500,-.
  • Flytting fra Sør- til Nord-Norge for enslige: kroner 2500,-.
  • Flytting fra Nord- til Sør-Norge og internt i landsdelene* for gifte/samboere: kroner 2000,-.
  • Flytting fra Nord- til Sør-Norge og internt i landsdelene* for enslige: kroner 1000,-.

* Ved ny beordring internt i Nord-Norge før det har gått 5 år, opprettholdes den høye satsen ut opprinnelig innvilget periode, for deretter gå over til lav sats resterende tid.  (Nord-Norge defineres som Nordland og nordover)

 • Det er krav til at den tilsatte både har tiltrådt stilling og gjennomført flytting før utbetalingene starter.
 • For at flyttebonusen skal utbetales må flyttekostnader være dekket av Forsvaret. Når flytting ikke er dekket av Forsvaret kan flyttebonus allikevel gis der hjemmel for dekning av flytting etter denne avtale kan dokumenteres.
 • Det tilstås kun en flyttebonus per husstand. Dersom begge i en husstand har rett til flyttebonus, skal begge ved samlivsbrudd tilkomme samme flyttebonus ut innvilget periode. Dette forutsetter at øvrige vilkår oppfylles.
 • Når flyttebonus utbetales, bortfaller retten til pendling, dog ikke reiser for tilsatte med samværs-og besøksrett for barn
 • Tilsatte som har fast bosted utenfor Norge gis flyttebonus ved beordring og returflytting til Norge.
 • Følgende medfører ikke flyttebonus:
  • Beordring til tjeneste/utdanning i utlandet.
  • Første gangs beordring (NB! Gjelder ikke etter flerårig utdanning. Se presisering)
  • Flytting til eller fra uselvstendig bolig.
  • Flytting mindre enn ett år før beordringens utløp

 

 

loader