Presisering av rettigheter ved førstegangs beordring etter endt utdanning

Viktige presiseringer for deg som er elev  

I Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret (Kompensasjonsavtalen) finner man rettigheter knyttet til ting som pendling, flytting, tjenestereiser, kurs og utdanning i Norge og i utlandet mm.  

For personell på flerårig utdanning har det etter utdanningsreformen vært stadige spørsmål knyttet til hva som gjelder for denne gruppen. NOF har jobbet iherdig for bedre ivaretakelse av kadettene, og vi har nå fått viktige presiseringer knyttet til flere elementer. Den enkelte anbefales å selv lese i kompensasjonsavtalen for fullstendig oversikt over rettigheter, men her er det sentrale: 

Presisering (DL 2018/007432-009) 

Elever som gjennomfører militære utdanninger som medfører 1 års plikttjeneste eller mer, skal ved førstegangs beordring etter utdanning gis rettigheter etter pkt. 3.1, 5.6 og 5.8 i kompensasjonsavtalen (!)

3.1 Flyttebonus (utdrag) 

 • Flyttebonus utbetales til tilsatte som er gitt beordring for ett år eller mer, dersom de flytter fra selvstendig bolig til selvstendig bolig i det nye tjenestestedets naturlige boområde.  

 • Flyttebonus gis i inntil 5 år fra beordringsdato som en månedlig kompensasjon basert på følgende:  

 • Flytting fra Sør-til Nord Norge for gifte/samboere: kroner 4500,-. 

 • Flytting fra Sør-til Nord-Norge for enslige: kroner 2500,-.  

 • Flytting fra Nord- Til Sør-Norge og internt i landsdelene* for gifte/samboere: kroner 2000,-. Flytting fra Nord- Til Sør-Norge og internt i landsdelene* for enslige: kroner 1000,-.  

 

* Ved ny beordring internt i Nord-Norge før det har gått 5 år, opprettholdes den høye satsen ut opprinnelig innvilget periode, for deretter gå over til lav sats resterende tid. 

 

5.6: Endret tjenestested og pendling (utdrag) 

 • Skal dekke merutgifter til kost/kvarter som påføres tilsatte etter beordring til annet tjenestedistrikt, dersom de opprettholder bostedsadresse i selvstendig bolig utenfor nytt tjenestedistrikt på beordringstidspunktet og pendler til denne boligen.  

 • Fri kost for de dager vedkommende er på tjenestestedet 

 • Tilsatte som ukependler gis inntil 30 reiser t/r per år 

 • Den tilsattes husstandsmedlemmer eller barn kan benytte pendlerreisene ved besøk til den tilsatte (tas av samme kvote på 30 reiser) 

 • Gjelder i utgangspunktet i 8 år (kan forlenges) 

 

 

5.8: Flytting (utdrag) 

 • Tilsatte får kompensert for dokumenterte flyttekostnader 

 • Den tilsatte kan velge å flytte tidligere eller senere enn beordringsdato:  

 • Flytting inntil tre måneder før beordringsdato.  

 • I særskilte tilfeller kan det innvilges inntil ett år før beordringsdato. Dette forutsetter forhåndstilsagn om beordring.  

 • Flytting etter beordringsdato ikke senere enn ett år før beordringens utløp. Flyttekostnader begrenses til kostnaden ved flytting fra bosted til nytt tjenestested og flyttevolum inntil 70 m3 

 • Tilsatte som får kompensert for flyttekostnader får normalt ett års bindingstid og kan ikke samtidig gis pendlerrettigheter. Unntatt er samværs-og besøksreiser 

 

Sivil status – og retten til flyttebonus 

I gjeldende tekst i kompensasjonsavtalen står det følgende: 

Det er den til enhver tid gjeldende sivile status for den tilsatte som legges til grunn for godtgjøringer i kompensasjonsavtalen, med unntak av flyttebonus.  

Den tilsatte plikter selv å melde fra om endring av sivil status. 

 

Viktig presisering ang. flyttebonus: Det er sivil status på beordringsdatoen som legges til grunn for å tilkomme flyttebonus etter pkt. 3.1 i avtalen. Beordringsdato er den datoen den tilsatte tiltrer beordret stilling.

loader