- Avslag på undervisningstillegget!
Hærens lagføreskole holder sitt første lagfører kurs for spesialister i Hæren. Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret.

- Avslag på undervisningstillegget!

FD har sagt sitt.
Publisert: 2019.03.08
NOF og BFO (tekst)
Frist for å oversende saken til BFO og NOF var 1. september. NOF har mottatt ca 220 saker. De sakene som er sendt BFO og NOF og øvrige organisasjoner ble oversendt til FD i løpet av høsten 2018.
FD har nå sluttført behandlingen av i alt 476 saker.

FD har kommet til den konklusjon at alle saker avslås med bakgrunn i den individuelle gjennomgangen av dokumentasjonen i hver sak. I hovedsak er begrunnelsen at skoletillegget ikke er et individuelt avtalt tillegg, selv om tillegget fremkommer for enkelte både i arbeidsavtaler og beordringsskriv. Slik vi vurderer tilbakemeldingen innebærer avslaget, at de strenge kriterier som ble lagt til grunn for innsending av kravene, er snevret ytterligere inn ifm saksbehandlingen i FD.

Tilbakemeldingen innebærer alle krav er gitt avslag, og ingen vil få tilbakeført skoletillegget, slik organisasjonene har fremmet krav om.

Det vil være FD og Forsvaret som arbeidsgiver som skal informere den enkelte om utfallet av den saksbehandlingen FD her har gjennomført. Her er det så langt noe uklart hvordan de vil informere. Det er FDs juridiske avdeling som har gjennomført saksbehandlingen.

-Ut i fra den enigheten arbeidstakerorganisasjonene hadde med FD om kriteriene for gjennomgang av den enkelte sak, er det for NOF ikke samsvar mellom det vi ble enig om og den konklusjon FD her har kommet til, uttaler Staale I Reiten, leder forhandlingsavdelingen i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF). Han forklarer at saken har skapt berettigede forventninger blant personell som har undervist ved Forsvarets skoler.

-Slik saken nå har utviklet seg er dette er bare trist, både for de som er berørt og hvordan FD og Forsvaret velger å behandle sine ansatte.


BFO og NOF leverte 31 august 2017 et søksmålsvarsel på tre konkrete personer. BFO og NOF vil nå ta en fornyet vurdering av den videre juridiske prosessen knyttet til disse og eventuelt flere relevante saker.

Dette er en trist sak for de berørte ansatte i Forsvaret, og føyer seg inn i rekken av festtaler om ivaretakelse av personellet og intensjonen i incentivprosjektet om at det som spares inn skal tilgodesees personellet på andre områder. Så langt er dette kun å betrakte som en festtale. Forsvaret som arbeidsgiver snakker om hvordan vi skal rekruttere og beholde personell i Forsvaret , svaret så langt er å frata personellet vesentlige vilkår og betingelser.

NOF vil komme tilbake med mer informasjon om videre prosess.

Fakta.
Undervisningsstillegget ble i 2007 tatt ut av ATM og regulert i en egen særavtale. Avtalen ble i 2016, som del av incentivprosjektet sagt opp til bortfall. Med bakgrunn i uklarheter rundt oppsigelse av særavtalen valgt arbeidsgiver å videreføre tillegget for de som allerede hadde fått dette innvilget, frem til 1. aug 2017.

Da undervisningstillegget falt bort valgte NOF og BFO å fremme søksmålsvarsel, for å prøve bortfallet juridisk. Som en minnelig løsning i denne prosessen bla FD, NOF og BFO i mai 2018 enig om at de som mente de hadde krav på tillegget kunne få prøvd saken sin ovenfor FD; ut fra følgende kriterier:

1) Satt i stilling som var omfattet av tillegget i særavtalen på oppsigelsestidspunktet. (1. mai 2016)

2) Fortsatt sitter i en stilling (1. juni 2018) der arbeidsoppgavene som gav rett til tillegget under den gamle avtalen er videreført.

3) Fremlegger dokumentasjon om at tillegget fremgår av de individuelle beordringsskrivene, arbeidsavtalen eller annen dokumentasjon som viser at dette ble gitt som en del av den enkeltes beordring/arbeidsavtale.

Sakene ble sendt via NOF og oversendt samlet til FD høsten 2018. FD har nå gått gjennom sakene og avslått samtlige 476 krav.


Forrige        1346 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå