- Beredskapen fortsatt for dårlig
Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen legger her frem Forsvarets årsrapport for 2017.

- Beredskapen fortsatt for dårlig

Dette uttalte Forsvarssjefen under gårsdagens fremlegging av Forsvarets årsrapport (FÅR).
Publisert: 2018.04.04
Markus Källvik (tekst og foto)
Samtidig kunne man lese mellom linjene at Forsvarssjefen ber om mer penger.

Full sal i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacisgate fikk høre tilstanden til Forsvaret.

Det ble uttalt at Forsvaret hadde for dårlig beredskap allerede i 2013, men med et høynet ambisjonsnivå for Langtidsplanen for 2017-2020, mener Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen at Forsvaret er i rute – nettopp for å komme opp på et akseptabelt nivå.

- Beredskapen er fortsatt for dårlig, men vi er i rute frem mot 2020, understrekte Forsvarssjefen. Og mener planen kan gi en gradvis forbedring.

Forsvarssjefen la frem et helhetlig og godt bilde av hvordan Forsvarets aktivitet har vært i 2017.

Men det kan kalles en diplomatisk fargelegging av et defacto forsvar som kutter midler til det som omtales som Forsvarets viktigste resurs; nettopp personellet. NOF er enige i at personellet gjør en fremragende jobb, og vi støtter Forsvarssjefens gratiale til norske soldater for deres annerkjennelser som høstes både internasjonalt og her hjemme.

Det ble derimot ikke nevnt noe om konsekvenser av husleieøkning og kutt i andre incentiver som kommer personellet til gode.

Forsvarssjefen presenterte også et glansbilde av FIF 3.0 som et meget bra system for å samle alle ressurser i ett system for bedre kontroll og oppfølging.

- Medarbeiderundersøkelsen som ble gjort i 2017 viser at ledere i operative avdelinger er mer travle enn noen gang. Konsekvensen er at de ikke har tid til å være ute blant soldatene på lik linje som tidligere.

Dette er ikke rart når ledere må drive saksbehandling og personellforvaltning som tidligere ble utført av egne personelloffisererer.

NOF stiller seg her spørrende til hvofor Forsvarets høyeste sjef ikke tar ytterligere grep og synliggjør sammenhengen med at lederne blir mer travle når personelloffiserene har forsvunnet fra avdelingene. Vi forventer at Forsvarssjefen ikke bare omtaler denne utfordringen, men også tar grep og flagger dette videre opp.

Det er positivt å høre en forsvarssjef som er lojal mot oppdraget og bevilgede midler. Det er bare synd at det går utover incentivene til personellet og utdanningen i Forsvaret.

- Dersom nye kapasiteter eller materiell skal på plass, må det bevilges ekstra midler eller gjøres en omprioritering av eksisterende struktur, poengterte Admiral Haakon Bruun-Hanssen.

- Mellom linjene kan man lese en Forsvarssjef som ønsker seg mer penger, basert på tre uttalelser. Han viser til at kravene til intern effektivisering ikke ble nådd i 2017 og at de fremtidige kravene øker. Dernest påpeker han at Stortingets høyest nødvendig vedtak for en styrket landmakt ikke er finansiert. Dette er riktig, og nå må Regjeringen følge dette opp. Første mulighet er revidert statsbudsjett i mai. Og tredje poeng var at han påpekte at enhver langtidsplan hviler på et sett med forutsetninger. Disse blir utfordret, også denne gang, med stadige forverret sikkerhetspolitisk situasjon og bl.a behov for infrastruktur og evne til mottak av alliert støtte.
Alt i alt oppfatter jeg dette som en påpekning om behov for økte budsjetter, utover det som ligger i vedtatt LTP, oppsummerer forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo.

NOF støtter oppunder Admiral Haakon Bruun-Hanssens omtale av personellet, og ønsker å sende stor takk til alle de norske soldatene som leverer gang etter gang, til tross for alle store omorganiseringer og kontinuerlig interneffektivisering.
Forrige        1146 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N