ATF – situasjonen uavklart. FST har ansvaret!

ATF – situasjonen uavklart. FST har ansvaret!

Etter gårsdagens møte i Særskilt Nemnd er situasjonen i forhold til iverksettelse av ATF fremdeles uavklart. Det er Forsvarsstaben(FST), ene og alene, som bærer ansvaret for å ha brakt personell i forsvaret inn i denne uavklarte situasjonen.
Publisert: 13.05.01

Etter gårsdagens møte i Særskilt Nemnd er situasjonen i forhold til iverksettelse av ATF fremdeles uavklart. Det er Forsvarsstaben(FST), ene og alene, som bærer ansvaret for å ha brakt personell i forsvaret inn i denne uavklarte situasjonen.

NOF og NTL Forsvaret hadde lagt ned påstand i den særskilte nemnden som behandler ATF striden, om at iverksettelse av ATF måtte utsettes inntil den pågående tvistebehandlingen er ferdig. Nemndas kjennelse sier at nemnda ikke har prosessuell kompetanse til å ta avgjørelse i saken. Eller sagt med litt andre ord; nemnda har ikke myndighet til å avgjøre kravet. De tar dermed ikke stilling til selve spørsmålet, men sier at andre må avdømme dette punktet.

Når nemnda ikke har realitetsbehandlet spørsmålet om utsettelse, har vi i dag dessverre fremdeles en uavklart situasjon. NOF og NTL Forsvaret står fremdeles på standpunktet om at iverksettelse av ATF bryter med flere bestemmelse, blant annet Hovedtariffavtalen i Staten. FST velger bevist å ikke forholde seg til disse bestemmelsene. Forsvarsdepartementet (FD) er også med å bidra til den uavklarte situasjonen, dette med bakgrunn i at de er eier av forskrifter og protokoller som hjemler ny ATF. Og at de dermed bidrar til to ulike unntaksregimer, er direkte oppsiktsvekkende og historisk negativt!

FST anmodet på mandag i et skriv til organisasjonene i Forsvaret, om at forbundene avleverer medlemslister. Hensikten var å bruke disse listene i lønnsrapportering. NOF og NTL Forsvaret har høflig men bestemt avvist dette kravet, da vi er av den klare formening om at FST ikke har hjemmel til dette. Les vårt svar her. Vi er også kjent med at andre organisasjoner har avvist dette kravet.

Det er en meget beklagelig situasjon FST når har brakt oss opp i, hvor det er svært mange uavklarte spørsmål. FST som ansvarlig arbeidsgiver, er den som ene og alene må bære ansvaret for å ha satt forsvaret i denne situasjonen. Et konkret spørsmål kan være; hvor mye kan en enkelt avdeling programmere med av timebasert øving, hvilke krav stilles til hvile og spisepauser, hvor lenge kan man øve timebasert, hvor mange dager i uken og hvor mye hviletid i etterkant. Svarene på disse spørsmålet er svært forskjellig, avhengig om skal forholde seg til ATM/ATS eller ATF. De lokale sjefer og tillitsvalgte får en svært uklar situasjon å forholde seg til.

NOF og NTL Forsvaret har en ambisjon om at forsvarets daglig drift og unntaksaktiviteter skal gå mest mulig upåvirket av den pågående tvisten, og at overgang fra ATM/ATS til ATF skal gi minst mulig uklarheter. Det er derfor meget beklagelig at FST har valgt den fremgangsmåten.

Når det gjelder lønnsrapportering i FIF, er det også flere uavklarte spørsmål, som vi faktisk ikke kan besvare på nåværende tidspunkt. Samtidig er dette ikke en prekær problemstilling, da FIF er stengt for rapportering til slutten av måneden. Vi forventer at FST bidrar til å løse dette problemet, og vi vil komme tilbake med informasjon når dette forhåpentligvis blir avklart.

I forhold til hvilke "tekniske reguleringsbestemmelser" man skal følge, legger NOF og NTL Forsvaret til grunn at ATM/ATS gjelder inntil tvisten er avgjort av nemnden. Dette vil særlig ha relevans for våre tillitsvalgte ifm drøfting av arbeidsplaner mm. Tillitsvalgte som trenger assistanse kontakter sin lokale FRITV.

NOF og NTL Forsvaret vil i morgen i dialog med LO Juridiske og LO Stat gjøre en vurdering av hvorvidt vi skal forfølge vårt krav om utsettelse av ATF ytterligere. En del av vurderingen er i hvilken utstrekning dette tids- og ressursmessig har hensikt. Dette i lys av at det er under 1 måned til avgjørelsen for nemnda vil foreligge, og en ny, og forhåpentligvis forbedret ATF vil gjelde for NOF og NTL Forsvaret sine medlemmer.

Gårsdagens kjennelse fra nemnda har ingen føringer på de øvrige spørsmål og påstander som nemnda skal ta stilling til. Tidsplanen for nemnda tilsier at det vil foreligge en avgjørelse innen utgangen av mai måned.

Avslutningsvis vil vi bare minne om at NOF og NTL Forsvaret ikke har gått til brudd de positive punkter som vi har vært med å forhandle inn i avtalen, men at vi har gått til brudd på de forhold som vi mener ikke er gode nok, og som samlet gir dårligere vern, mindre fleksibilitet og dårligere økonomi. Se mer her.

Forrige        390 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N