ATF tillegg er forutsigbare tillegg som skal inngå i pensjonsgrunnlaget
Landsmøte i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) viser til premissene i Trygderettens kjennelse fra september 2022 i sak om pensjonsgrunnlag for ansatt i forsvaret, og legger til grunn at hovedvekten av tilleggene som ligger i dagens Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) er pensjonsgivende, herunder vakt, øving, seiling og luftoperativ virksomhet. Dette følger av at tjenesten og aktiviteten er forutsigbart regulert gjennom arbeidsgivers virksomhetsplaner og for den enkelte på avdelings arbeidsplaner. Illustrasjon/NOF

ATF tillegg er forutsigbare tillegg som skal inngå i pensjonsgrunnlaget

– Forsvaret må starte opprydding

Landsmøte i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) viser til premissene i Trygderettens kjennelse fra september 2022 i sak om pensjonsgrunnlag for ansatt i forsvaret, og legger til grunn at hovedvekten av tilleggene som ligger i dagens Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) er pensjonsgivende, herunder vakt, øving, seiling og luftoperativ virksomhet. Dette følger av at tjenesten og aktiviteten er forutsigbart regulert gjennom arbeidsgivers virksomhetsplaner og for den enkelte på avdelings arbeidsplaner.
Publisert: 2022.10.13
NOFs Landsmøte redaksjonskomiteen
Kjennelsen fra Trygderetten slår fast at blant annet fartøytjeneste er påregnelig og forutsigbar aktivitet. Virksomhetsplan som seiling gjennom hele året, drøftes på høsten, og det utarbeides seilingsprogram som viser når det enkelte fartøy skal seile og ligge til kai. Det blir videre slått fast at tillegget er en del av den enkeltes stilling, som da medfører at tillegget skal være pensjonsgivende. Kjennelsen gjelder Hovedtariffavtalens vedlegg 4. Hovedtariffavtalens vedlegg 5 har likelydende ordlyd og gjelder fra 1. januar 2020.

Kravet om ATF som pensjonsgivende inntekt kommer ikke bare fra Kystvakten. De samme prinsipielle sidene gjelder også for øvrige ATF- tillegg, som vakt, øving og luftoperativ tjeneste.
NOFs Landsmøte mener at dette er forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som forekommer regelmessig gjennom året og som er vederlag for arbeid i ordinær stilling.

NOFs Landsmøte er krystallklar. ATF-tilleggene skal være med i pensjonsgrunnlaget, jf. pensjonskasseloven § 11 og HTA vedlegg 5.

I den forbindelse vises det også til tidligere korrespondanse og dialog mellom partene om temaet, herunder korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben i 2019.
På bakgrunn av dette forventer NOFs Landsmøte at Regjeringen aksepterer premissene i trygderettens avgjørelse, og det snarest iverksettes en prosess for å innlemme disse tilleggene i pensjonsgrunnlaget, og avklarer øvrige konsekvenser av kjennelsen. Landsmøtet viser til at dette er i tråd med Regjeringspartiene tidligere utsagn.

NOF forventer nå at det kalles inn til møte for å avklare konsekvensene dommen i Trygderetten (TRR-2020-2511) vil ha for opptjening av pensjon i HTA vedlegg 5 i tilknytning til vakt, øving og fartøytjeneste (ATF-tillegg)
Pensjon fra første til siste krone vil være en avgjørende forutsetning for forsvarssektorens evne til å beholde personell.
Forrige        81 av 1715        Neste
loader