ATF tillegg skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget - Kjennelsen fra Trygderetten er klar
Charles Blålid vant fram i Trygderetten. Foto: Torgrim Halvari

ATF tillegg skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget

- Kjennelsen fra Trygderetten er klar

Forutsigbare tillegg for fartøytjeneste og militær vakt skulle vært innrapportert som pensjonsgivende inntekt etter Hovedtariffavtalen vedlegg 4, slår Trygderetten fast i en kjennelse som kom denne uken, i en sak knyttet til et NOF-medlem.
Publisert: 2022.09.21
Staale Idar Reiten
- Dette er en stor og viktig seier. NOF vil nå bruke noe tid på å lese og sette seg inn i premissene til kjennelsen, slik at vi kan gi råd til medlemmene som er berørt i saken ang veien videre. Dette vil vi gjøre sammen med LO juridiske, som har ført saken i Trygderetten, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF). Videre slår han fast at samtidig er det forbundets vurdering at premissene i kjennelsen, legger meget klare føringer for arbeidet med å gjøre ATF-tilleggene bredt pensjonsgivende.

Saken ble ført i Trygderetten 15-17 juni og omhandler flere ansatte fra Kystvakta, som etter at de fikk beregnet pensjon, klaget på manglende innberetning av vakt og fartøytjeneste som pensjonsgivende inntekt til Statens Pensjonskasse, uten å få medhold. Etter henvendelse til NOF, fikk de støtte fra LO juridiske, som bisto et av medlemmene i Trygderetten før sommerferien.

Kravet var at fartøytjeneste (FA) og vakt (V) skulle vært rapportert som pensjonsgivende inntekt etter lov som Statens pensjonskasse § 11 første ledd, subsidiært andre ledd jmf HTA vedlegg 4. Begrunnelsen er at blant annet fartøytjeneste er påregnelig og forutsigbar aktivitet. Virksomhetsplan som seiling gjennom hele året, drøftes på høsten, og det utarbeides seilingsprogram som viser når det enkelte fartøy skal seile og ligge til kai.

Kjennelsen som kom denne uken, tilsier at en nådde frem med det subsidiære kravet. Fartøytjeneste og vakt skulle vært rapportert som pensjonsgivende inntekt inn under Hovedtariffavtalens vedlegg 4. En kjennelse fra Trygderetten har først og fremst virkning for de som er berørte i saken. Likevel er denne kjennelsen av prinsipiell karakter, og vil slik vi ser det legge føringer for hvordan en skal rapportere pensjon på ATF-tillegg videre.

NOF vil derfor også gå i dialog med Forsvarssjefen, Forsvarsdepartementet og de øvrige involverte parter for å finne ut hvordan en som skal følge opp denne saken. I dette arbeidet vil det være naturlig å følge opp det gode samarbeidet vi har hatt med BFO og øvrige parter i ATF-avtalen, med et felles mål om å gjøre ATF pensjonsgivende.

Samtidig er det slik at forbundet ikke nådde frem med vårt primære standpunkt, om at de aktuelle tilleggene i denne konkrete saken, burde vært å anse som et fast tillegg, og dermed vært pensjonsgivende i sin helhet, i tråd med Lov om SPK § 11, første ledd. Når vi vant frem med vårt subsidiære standpunkt om at disse uansett måtte komme inn under vedlegg 4 i Hovedtariffavtalen, betyr det at ATF tilleggene i denne konkrete saken, skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget, men begrenset oppad til kr 66 000. Vi vil også vurdere særskilt om rettens vurdering av vårt hovedstandpunkt står seg.

For den nye offentlige tjenestepensjonen som trådte i kraft fra 1/1-2020 er det etablert et nytt vedlegg i hovedtariffavtalen, vedlegg 5, som har samme ordlyd som vedlegg 4, men uten en begrensning i hvor mye av de variable tilleggene som kan tas med.

I hvilken utstrekning denne ukes kjennelse vil ha betydning for andre tidligere ansatte i forsvaret som har fått innvilget pensjon før 1/1-2020 og med basis i vedlegg 4, er et av temaene som forbundet vil søke belyst i de kommende uker, og i dialog med aktuelle instanser og med bistand fra LO Juridiske. Tilsvarende vurdering vil vi måtte gjøre for anvendelse av vedlegg 5 i den nye offentlige tjenestepensjon, som trådte i kraft 1/1-2020.

Forbundet ønsker å rette en stor takk til LO juridiske som har ført saken for våre medlemmer. Saken ble først utredet av tidligere LO advokat Alexander Cascio. Den ble videre fulgt opp med anke til SPK og Trygderetten av LO advokat Tina Storsletten Nordstrøm. LO advokat (PhD) Andreas van den Heuvel med advokat Nina Kroken som rettslig medhjelper var de som førte saken i Trygderetten. Støtten fra LO Juridiske har vært meget verdifullt i arbeidet med saken.

NOF vil også takke de medlemmene i Kystvakta som har vært villig til å fronte denne viktige saken, både for de ansatte i Forsvaret, og for Forsvarets evne til å rekruttere og beholde personell.

NOF vil komme tilbake med mer informasjon, når vi har fått vurdert dommen skikkelig og hatt dialog med aktuelle instanser.

Historikk:

Krav om pensjon på ATF tillegg behandles i Trygderetten denne uka (nof.no)

Se hele kjennelsen her.
Fakta Trygderetten behandler saker om pensjon og trygd, og er et domstollignende og uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). I realiteten fungerer Trygderetten som en spesialdomstol og kjennelse fra Trygderetten som skal prøves videre i rettsapparatet må ankes til Lagmannsretten. Ankefristen i saker fra Trygderetten er 6 måneder.
Forrige        73 av 1697        Neste
loader