Aarset vant frem med feriepengekravet.
Forbundslederen Torbjørn Bongo og HV-kontakt Hugo Johansen var tilstede på områdetrening i HV-08 i november 2019.
Torgrim Halvari/NOF

Aarset vant frem med feriepengekravet.

NOF gratulerer Lars Bugge Aarset med forrige ukes beslutning i Høyesteretts ankeutvalg, der de ikke tillater fremming av saken til Høyesterett, og dermed blir dommen fra Frostating lagmannsrett rettskraftig. Frivillig tjenestegjørende i HVs innsatsstyrker har krav på feriepenger beregnet av lønn og innsatstillegg fra Forsvaret.
Publisert: 2020.04.06
Tor Egil Vangstad

For Aarset har veien frem til den nå rettskraftige dommen har vært lang, og kan sammenfattes i følgende tidslinjal der kun hovedpunkter er tatt med:

 

  • 2. juni 2016: Aarset klaget inn saken for Stortingets ombudsmann for Forsvaret. Ombudsmannen innhentet en uttalelse fra Forsvaret, fikk opplysninger fra Arbeids- og sosialdepartementet, og fikk også en juridisk vurdering fra advokat Lars Holo. 
  • 6. april 2017: Konklusjonen til Ombudsmannen ble at Aarset hadde krav på feriepenger.
  • 2. mai 2017: Forsvarsstaben (FST) anmodet Ombudsmannen om å gjøre en ny vurdering av saken.
  • 4. oktober 2017: Ombudsmannen opprettholder sin opprinnelige konklusjon. Staten v/Forsvarsdepartementet (FD) bestred Ombudsmannens konklusjon om at Aarset hadde krav på feriepenger, og innrettet seg ikke etter anmodningen om å betale ut feriepengene.
  • 5. januar 2018: Aarset innga forliksklage til Trondheim forliksråd der kravet om feriepenger opprettholdes.
  • 3. mai 2018: Staten v/FD innga stevning i Sør-Trøndelag Tingrett.
  • 5. november 2018: Tingretten dømmer Staten v/FD til å betale Aarset feriepenger. Staten v/FD anker saken.
  • 18. desember 2019: Frostating lagmannsrett behandlet saken, og endte med samme slutning som Tingretten, men nok en gang ble saken anket.
  • 30. mars 2020: Før saken eventuelt skulle opp i Høyesterett ble den nektet fremmet av Høyesteretts ankeutvalg. Dommen fra Frostating lagmannsrett som da blir stående er som følger:

 

"Lagmannsretten har etter dette kommet til at Lars Bugge Aarset, som frivillig tjenestegjørende i Heimevernets innsatsstyrker, har krav på feriepenger beregnet av lønn og innsatstillegg han oppebærer fra Forsvaret, jfr. ferieloven § 2 første ledd."

 

Høyesteretts ankeutvalg slutter seg altså til dette, og skriver i sin beslutning:

 

"På denne bakgrunn finner ankeutvalget det enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet".

 

Aarset har ført denne saken alene siden 2016. NOF åpnet gjennom en vedtektsendring opp for et prøveprosjekt for HV-medlemskap i januar 2018, for personell i HVs styrkestruktur. Tidligere var det bare personell i produksjonsstrukturen som kunne være medlemmer.  

 

Det ble fort klart at flere av våre nye medlemmer var i tilsvarende situasjon som Aarset. Da hans sak var av prinsipiell karakter, og allerede var i prosess i rettssystemet, ble det som i tilsvarende saker naturlig å avvente rettens beslutning for å se hvilken overføringsverdi dette ville få for våre medlemmer. Saken ble stadig anket fra Statens side, så både forbundet og våre berørte medlemmer har derfor måttet smøre oss med tålmodighet før det endelig forelå en rettskraftig dom. 

 

Da Regjeringensadvokaten valgte å anke også til Høyesterett, gikk NOF sammen med Fagforbundet og meldte oss som partshjelp før Høyesteretts behandling av saken. Dette fordi en slik avgjørelse ville skape en presedens for flere av NOF sine HV-pluss medlemmer, og fordi avdømmingen av hvorvidt Aarset var å anse som berettiget for feriepenger også var av vital betydning for vurderingen av hvem som er å anse som ansatt knyttet til de allmenne ansattrettighetene. 

Jusleksikon.no sier følgende om det å være partshjelp:

«Partshjelp, tidligere hjelpeintervensjon, er det at en tredjemann (hjelpeintervenienten) trer inn i en verserende rettssak til støtte for en av partene. 

 

Partshjelp reguleres av Lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister Tvisteloven § 15-7. 

 

Betingelsene for partshjelp etter norsk rett er for det første at hjelpeintervenienten har en rettslig interesse av at den part han støtter vinner saken eller at hjelpe-intervenienten er en organisasjon eller et offentlig organ som har som oppgave å fremme en særskilt interesse, og at saken ligger innenfor organisasjonens eller organets formål og virkeområde. Videre må saken ikke være rettskraftig hevet eller avgjort. Partshjelp medfører at intervenienten kan anvende forsvars- og angrepsmidler, han kan føre bevis og foreta andre prosesshandlinger. Bortsett fra saksomkostninger kan han ikke tilpliktes eller tilkjennes noe.»

 

Således var NOF i samarbeid med Fagforbundet, og med støtte fra LOs juridiske avdeling, beredt til å understøtte Aarsets syn hvis det hadde vært blitt en behandling av saken i Høyesterett. Men etter at ankeutvalget sa nei til behandling nå slipper vi altså den runden i rettsapparatet. 

 

Høyesteretts ankeutvalg gjør en vurdering av om det er rimelig tvil knyttet til den tidligere avsagte dommen, og vurderer om det saklig grunn for å behandle saken i Høyesterett. Ankeutvalget har altså kommet til at slik tvil ikke forefinnes, og slår der fast at dommen fra Lagmannsretten som var lik den i Tingretten skal bli stående. 

 

NOF har fått spørsmål om hvorvidt vi ikke burde meldt oss tidligere som partshjelp. Dette er selvsagt noe som kunne vært vurdert tidligere. Samtidig er det litt ulik praksis for når organisasjoner engasjerer seg som partshjelp hvor ikke-medlemmer har en pågående sak, men hvor organisasjonen har interesse av de prinsipielle sidene av saken. 

 

NOF medlemmer i samme situasjon er nok nå interessert i å vite hvilket potensielt overslag dette vil få for egen del. Allerede dagen etter Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse sier Forsvaret i en pressemelding at «Derfor vil Forsvaret i tillegg uoppfordret utbetale feriepenger til øvrig personell i HVs innsatsstyrker, tre år tilbake i tid fra dagens dato.» (Les helle pressemelding fra 31.03.2020 her.

 

I et brev til tjenestegjørende i HVs innsatsstyrker offentliggjort på Forsvarets hjemmesider 4. april utdypes dette med noe mer detaljer. Der sies det at feriepenger uoppfordret vil bli utbetalt til rette vedkommende rundt 12. mai 2020, og at utbetalingen vil beregnes fra og med opptjeningsåret 2016 til og med 2019. Utbetalingen vil også inkludere forsinkelsesrente. Merk at bonusene ikke gir feriepenger. Det presiseres også at man ikke trenger å fremme krav selv da HV har god kontroll på hvem som har tjenestegjort til enhver tid. Du kan lese hele brevet her. 

 

 

Noen har mistenkt at Staten med en forskriftsendring vil sno seg unna dette feriepengekravet i fremtiden. Forsvarsloven og vernepliktsforskriften er nemlig nå på høring (Les høringsnotatene her, og den foreslåtte teksten i vernepliktsforskriften som har skapt bekymring er som følger:

 

«frivillig tjenestegjørende reservister anses ikke som arbeidstagere etter arbeidsmiljøloven § 1–8 første ledd eller ferieloven § 2. (…)» «(Økonomisk) godtgjøring gir ikke grunnlag for feriepenger».

 

Kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble i FD siteres imidlertid i VG 1. april på følgende:

 

«Det foreslås ingen endring av forsvarsloven om inngåelse av kontrakt om heimevernstjeneste i denne høringen. Aarset og andre i HVs innsatsstyrker er ikke omfattet av forslaget til §24 a.»

 

NOF vil uansett følge opp dette i sitt høringsinnspill som sendes FD senest 20. april.

 

Dommen som nå er rettskraftig vil kreve et betydelig oppfølgingsarbeid fra både arbeidgivers og relevante arbeidstakerorganisasjoners side. I avslutningen av pressemeldingen til FD sies det at «Forsvarsdepartementet vil dessuten be om at Forsvaret vurderer hvilke øvrige konsekvenser dommen bør få for HVs innsatsstyrker.»

 

NOF vil derfor ved passende høve gå i dialog med FST for å bidra til å løse de praktiske konsekvensene av dagens kjennelse. Sjef Heimevernet, genmaj Elisabeth G. Michelsen, har også fått en stor og viktig oppfølgingssak i fanget rett før påsken, og har allerede invitert bl.a. NOF til et møte rett over påske for å diskutere konsekvensene av denne saken i fellesskap. NOF setter stor pris på denne henvendelsen, og ser frem til konstruktive samtaler for å finne gode løsninger.

 

NOF går nå inn i påskemodus, men etter ferien vil forbundet jobbe videre med spørsmål som har dukket opp i kjølvannet av Aarset-dommen, som f.eks. pensjonsspørsmålet, utvidet foreldelsesfrist osv. Mange i HVs innsatsstyrker vil i dag være svært takknemlige for den innsatsen Aarset har lagt ned i denne saken, som nå vil få store ringvirkninger for resten av personellet i innsatsstyrkene. 

Forrige        249 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå