Anke i saken om undervisningstillegget
Undervisning ved Forsvarets høyskole. Foto: Forsvaret

Anke i saken om undervisningstillegget

NOF og BFOs har gjennomgått tingrettens dom i saken om individuell ettervirkning av undervisningstillegget, og har sammen med medlemmene besluttet at saken skal ankes.
Publisert: 2022.01.24
Staale Idar Reiten
Slik arbeidstakersiden ser det legger tingretten både til grunn uriktig rettsanvendelse og feil forståelse av den aktuelle særavtale mm. Det vil bli anket både over rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen.

Kjernen i saken er individuell ettervirkning av bestemmelser om undervisningstillegg og maksimal leseplikt som fulgte av særavtale som ble sagt opp til bortfall, og omhandler totalt ca 450 medlemmer fra BFO og NOF.

Høyesterett har i Grefsenhjemmet-dommen fastlagt en generell regel om individuell ettervirkning av tariffavtale, og at denne ettervirkning ikke bortfaller som følge av opphøret av en tariffavtale.

Tingrettens rettsanvendelse gir på sin side anvisning på en rettsregel om at det ikke følger individuell ettervirkning av særavtaler, fordi man da kan «falle tilbake på» Hovedtariffavtalens regulering.

Dette kan ikke NOF og BFOs medlemmer akseptere.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om veien videre og når saken kommer opp i Lagmannsretten.

Her finner du noen tidligere saker om tema:

- Saken om ettervirkning av undervisningstillegget er ferdigbehandlet i Tingretten.
Dom i saken om ettervirkning av undervisningstillegget.
NOF og BFO i retten med undervisningstillegget denne uka
Ettervirkning av tariffavtalte rettigheter.

NOF og BFO tar saken til retten
- Avslag på undervisningstillegget!
Undervisningstillegget – Fortsatt NEI fra FD.
Fakta Undervisningsstillegget ble i 2007 tatt ut av ATM og regulert i en egen særavtale. Avtalen ble i 2016, som del av incentivprosjektet sagt opp til bortfall. Med bakgrunn i uklarheter rundt oppsigelse av særavtalen valgt arbeidsgiver å videreføre tillegget for de som allerede hadde fått dette innvilget, frem til 1. aug 2017.

Da Undervisningstillegget falt bort valgte NOF og BFO å fremme søksmålsvarsel, for å prøve bortfallet juridisk. Som en minnelig løsning i denne prosessen ble det gjort ett forsøk om å få Forsvarsdepartementet til å vurdere sakene. Dette førte ikke frem, og samtlige fremsendte saker fikk avslag i mars 2019.

Som en følge av dette ble den juridiske prosessen fulgt opp videre, med behandling i Oslo Tingrett i november 2021. Dom kom i desember, og det er denne dommen som nå ankes. Om lag 400 medlemmer fra NOF og BFO er berørt av denne saken.
Forrige        132 av 1698        Neste
loader