Arbeidet med pensjon for personell med særaldersgrense
- Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i fremtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrense. (Formulering i avtale om ny offentlig tjenestepensjon av 3. mars 2018)
Forsvaret

Partene er enig om ny forhandlingsfrist for personell med særaldersgrenser

Tjenesten i Forsvaret medfører lange arbeidsdager, hardt arbeid, ubekvemme forhold på trening og øvelser, oppdrag innenlands og utenlands, risikofylte operasjoner og mye tid borte fra familien. Dette er bla bakgrunnen for at militært personell har 60 års særaldersgrense. Etter planen skulle ny regler være på plass innen 1. november, men forhandlingene om særalderspensjon for de som er født i 1963 og senere er nå utsatt til 1. februar 2020
Publisert: 2019.10.31
Staale I Reiten
Forhandlingsfristen for alderspensjon for militært personell og flere hundre tusen andre offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

- Det har vært krevende forhandlinger og vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn. Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO i en pressemelding fra LO/UNIO og YS.
- Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
- Vi vil arbeide fram en god langsiktig løsning. Til det ser det ut til at vi trenger mer tid, derfor velger vi å fortsette forhandlingene, sier YS-leder Erik Kolleru
I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 som begge parter skrev under på står det at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

Avtalen:

Avtale om utvidet frist og videre arbeid med alderspensjon til personer med særaldersgrense

Partene, Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), LO, Unio, YS, KS og Spekter, viser til pensjonsavtalen av 3. mars 2018 og prosessavtalen av 29. november 2018.

I prosessavtalen av 29. november 2018 er det avtalt to faser i arbeidet med alderspensjon til personer med særaldersgrense. Første fase er en utredningsfase som skal utarbeide et grunnlag for en avtale mellom partene. Frist for dette arbeidet var 1. oktober 2019. ASDs rapport ble ferdigstilt og overlevert til partene 14. oktober 2019.

Med utgangspunkt i rapporten og pensjonsavtalen av 3. mars 2018 er det ført forhandlinger mellom partene 17., 23., 30. og 31. oktober 2019.

Partene konstaterer at det ikke var mulig å oppnå enighet innen fristens utløp 31. oktober 2019. Det er enighet om å fortsette forhandlingene med ny frist 1. februar 2020.

Videre forhandlinger skal ta utgangspunkt i en likeverdig behandling av kravet fra LO, Unio og YS samt statens tilbud. Forhandlingene skal bygge på avtalen av 3. mars 2018 og rapporten av 14. oktober 2019.

Forhandlingsavslutningen skal ledes av arbeids- og sosialministeren. Partene i avtalen deltar i arbeidet. Oslo kommune inviteres til å delta som observatør. Hver av organisasjonene kan delta med tre representanter.

Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med den løsningen det er oppnådd enighet om. De nye pensjonsløsningene skal, i tråd med det som er avtalt 3. mars 2018, kunne virke fra 1.1.2020.

Forrige        18 av 1340        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N