Arbeidsgiver bruker styringsretten
Illustrasjon av reisende personell i Forsvaret. Foto: FMS.

NOF aksepterer ikke fjerning av rettighetsreiser

Arbeidsgiver bruker styringsretten
Publisert: 2018.11.05
Staale I. Reiten, forhandler tariff NOF (tekst)
Endringer i Bestemmelser for transporttjenesten i Forsvaret (BTF) med fjerning av besøksreise (kat. 16) ble sammen med andre endringer drøftet i dag. Til tross for NOFs klare tilbakemelding, valgte Forsvaret å bruke styringsretten.

Befal i Forsvaret er ifm. vakt, øving, beredskap og tjeneste i operasjoner i inn- og utlandet unntatt fra vernebestemmelsene om arbeidstidens lengde i Arbeidsmiljøloven (AML). 

Undersøkelser som Forsvaret selv har gjennomført viser at jo flere beordringer og perioder du har i internasjonale operasjoner, jo større belastning er det på familien. Når du er hjemme er arbeidsbelastningen også stor. I gjennomsnitt arbeider militært ansatte i operative avdelinger 1,5 årsverk, og ved enkelte avdelinger opp mot to årsverk. Tjenesten i Forsvaret medfører at antallet befal som skiller seg, ligger langt over det som er gjennomsnittet for resten av befolkningen. En slik belastning medfører at arbeidsgiver må ha gode ordninger om de skal klare å holde på personellet, og at personellet skal klare å ta vare på familien. Det må også være en viss balanse mellom rettigheter og plikter.

Arbeidstidsavtalen i Forsvaret (ATF) kompenserer delvis for arbeidstid, men ikke den belastningen det er å være i felt, være unntatt vernebestemmelsene i AML eller tid borte fra familien.

Allerede i budsjettet for 2011 foreslo Regjeringen en reduksjon i ordningen med flyreiser for befal og befalsfamilien. Dette er dratt videre, og konsekvensene av endringene som nå er drøftet, er at alt av besøksreiser blir fjernet fra 15. januar 2019. I følge Regjeringen er dette for å bringe Forsvaret mer i tråd med de generelle ordninger i staten for øvrig.
For Forsvaret vises dette gjennom behov for innsparinger gjennom incentivprosjektet og såkalte budsjettbalanserende tiltak.

Mener Regjeringen at beordringsplikten innenlands og beordringssystemet til tjeneste i internasjonale operasjoner er det normale i den øvrige statsforvaltningen?

Kutt av den siste besøksreise er ikke i samsvar med de endringer Stortinget og Regjeringen har vedtatt og gjennomført i ny militær ordning, der beordringsplikten er skjerpet og utvidet.

Ingen andre i statsforvaltningen har så få verneregler og så stor arbeidsbelastning ifm. tjeneste i inn- og utland. NOFs vurdering er at dette forslaget heller ikke er i samsvar med det som kommuniseres om familiepolitikken i Forsvaret. Forbundet har også etterlyst en større undersøkelse for å belyse blant annet konsekvensene av denne endringen, uten å bli hørt.

NOFs Landsmøte i 2014 krevde den gang at politisk ledelse i departementet måtte snu i denne saken.
NOF aksepterer ikke at muligheten befalet har til å ta vare på familien blir redusert gjennom tilfeldige kutt i incentivprosjekter eller Forsvarsbudsjettet.
Et vedtak om utvidelse og innskjerping i beordringssystemet tilsier at antallet rettighetsreiser for befalet og befalsfamilien blir øket. Vi er derfor svært skuffet over at arbeidsgiver bruker styringsretten i denne saken.

I drøftingene om endringer av BTF deltok Bente L. Henriksen og Staale I. Reiten.Fakta


Drøfting av endringer i BTF omfattet fjerning av kat. 16, 18 og 19. (Kat. 18 og 19 berører de samme besøksreiser for sivilt tilsatte, lærlinger, grenaderer og matroser).
Disse innsparingene utgjør ca 13 millioner kroner. På pluss siden har Forsvaret valgt å utvide antallet barnepassreiser (kat. 06) fra 4 til 8, samt endre og utvide grunnlaget noe for hvem som skal få de. Disse kostnadene er stipulert til ca 350.000 kroner. Det blir også en redaksjonell endring i andre punkter i BTFen som følge av kuttene.

Forrige        1087 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N