Avtale om ny prosess for å fremforhandle særalderspensjon innen 1. juli 2023
Pensjon opptar de fleste, også de unge. Foto: Forsvaret

Avtale om ny prosess for å fremforhandle særalderspensjon innen 1. juli 2023

Etter at forhandlingene om særalderspensjon brøt sammen i 2020, er det nå klart for ett nytt forhandlingsløp med dagens regjering. Prosessavtalen som er underskrevet mellom partene legger opp til utredning og forhandlinger frem mot neste sommer.
Publisert: 2022.06.28
Torgrim Halvari
Avtale om ny offentlige tjenestepensjon ble landet våren 2018, og trådte i kraft i januar 2020. I den samme avtalen ble det avtalt av de spesielle reglene for gruppene med særalderspensjon, inkl militært ansatte, skulle avtales høsten 2018. Etter flere utsettelser endte særalderspensjonsforhandlingene med brudd i februar 2020, da den daværende regjeringen ikke vill kompensere de som gikk av på en særaldersgrense. Som en midlertidig løsning er reglene for de som er født i 1963 også videreført for de som er født senere, og det ble også sendt på høring ett forslag om å fjerne plikten til å fratre for militært tilsatte. Etter Regjeringsskifte høsten 2021 satte den nye Arbeiderpartiet/Senterpartiet regjeringen som mål i regjeringserklæringen å ta opp igjen forhandlingene for de med særalderspensjon. Prosessavtalen som nå har kommet på plass er første steg i den retningen.

Partene, dvs Arbeids- og inkluderingsdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter har nå fått på plass en ny prosessavtale, som medfører at det skal fremforhandles nye regler for de med særalderspensjon innen 1. juli 2023. Som ett ledd i arbeidet med særalderspensjon, skal det nedsettes en arbeidsgruppe for å se på erfaringer med dagens særaldersgrenser, samt fremtidige behov for særaldersgrenser.
Pensjonsavtalen slår fast at regelverket for personer med særaldersgrenser som er født i 1963 eller senere må tilpasses påslagsmodellen. De som er født tidligere skal beholde dagens regler. Det står i avtalen fra 2018 at:

«Personer som 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85- årsregelen, videreføres.
Personer som har mer enn ti år til særaldersgrensen skal ha regler som sikrer pensjonsnivået og ikke innebærer økte kostnader sammenlignet med dagens regler. Mulige tilpasninger kan for eksempel være en forhøyet opptjeningssats, videreføring i bruttoordningen med mer. Ulike årskull og ulike aldersgrenser kan ha ulike regler.»


For at de eldste med særaldersgrense skulle få mulighet til å ta ut pensjon etter 85- årsregelen fra 2020 ble det videreført en tidligpensjonsordning på nivå med den gamle bruttoordningen som gjelder fram til 67 år.

Når en blir 67 år kommer den såkalt levealdersjusteringen inn, og fordi militært tilsatte har 60 års aldersgrense blir pensjonen redusert. Hensikten med forhandlingene om ny regler for de med særaldersgrenser, er å kompensere slik at en ikke kommer dårligere ut enn andre statstilsatte som har 70 års aldersgrense.

Den forrige regjeringen var ikke villig til å kompensere dette, og derfor ble det i 2020 brudd. Den nye prosessavtalen er første steg for å lande nye regler for de som har særalderspensjon.

Hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende for militært personell, er fortsatt ikke avklart. Her er det fortsatt dialogsporet en holder fast ved.

«Det er bra at vi har fått til en avtale med Regjeringa for å lande hvordan den fremtidige særalderspensjonen skal være. Samtidig er dette bare en av prosessene for at vi skal få en pensjonsordning i Forsvaret, som bidrar til å beholde personell», sier Forbundsleder Torbjørn Bongo i en kommentar.

Fakta

Fakta om prosessen videreDet legges opp til to faser i arbeidet med å fremforhandle nye pensjonsregler.

Første fase

skal være en utredningsfase som utarbeider et grunnlag for en avtale mellom partene. Utredningene skal blant annet bygge videre på tidligere utredningsarbeid og underlagsmateriale fra tidligere forhandlinger. Første fase skal avsluttes innen 1. april 2023.

Andre fase

skal ha som mål å avtale pensjonsløsninger for de som i framtiden skal ha særaldersgrense, ev. overgangsløsninger for de som har en særaldersgrense i dag men som i framtiden ikke skal ha særaldersgrenser og løsninger til de eldste årskullene med særaldersgrense, jf. avtalen 3. mars 2018, senest 1. juli 2023. Andre fase skal ledes av arbeids- og inkluderingsministeren. Partene i avtalen deltar i arbeidet. Oslo kommune inviteres til å delta som observatør. Hver av organisasjonene kan delta med tre representanter.

Aldersgrenser

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som får i mandat å vurdere det framtidige behovet for særaldersgrenser. Rapporten skal blant annet vurdere grunnlaget for særaldersgrenser, basert på sikkerhet, belastning og særskilte krav til egenskaper som medfører lavere avgangsalder. Arbeidsgruppen skal også utrede egnede tiltak for å legge til rette for forlengede yrkesliv. Partene skal delta i arbeidsgruppens møter og få komme med innspill til arbeidet og få kommentere utkast til rapporten. Arbeidsgruppen skal, blant annet i samarbeid med partene, gjøre et kvalitativt arbeid for få bedre kunnskap om både dagens situasjon og det framtidige behovet for særaldersgrenser.
Det vises til pensjonsavtalen fra 3. mars 2018 hvor det er avtalt at hvilke stillinger som i framtiden skal ha særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde skal avklares etter at partene har avtalt pensjonsregler. Arbeidsgruppen sitt arbeid kan gi nyttig kunnskap i vurderingen av hvilke langsiktige pensjonsløsninger som er mest hensiktsmessige.

Lovforslag

Regjeringen vil utarbeide lovforslag i tråd med de løsningene det er oppnådd enighet om. De nye pensjonsløsningene skal, i tråd med det som er avtalt 3. mars 2018, kunne gis virkning fra 1.1.2020.
Alt militært personell vil bli berørt av disse forhandlingene. NOF vil komme tilbake med mer informasjon om det videre arbeidet, så snart det er fremdrift.
Vedlegg – prosessavtale for å fremforhandle ny særalderspensjon. (vedlegg)
Aktuelle linker:

NOU 2022: 7 - regjeringen.no (juni 2022)
Skuffet over pensjonsbrudd (nof.no) (feb 2020)
Enighet om pensjon i offentlig sektor (nof.no) (mars 2018)
Forrige        113 av 1715        Neste
loader