FMIN Nyttårstale 2019
FMIN i OMS - Nyttårstale 2019
Forsvaret

Bekymret FMIN: Vi er på vei mot en mer ustabil verden.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) holdt sin årlige statusoppdatering for Oslo Militære Samfund i kveld, og en bekymret statsråd tegnet et dystert bilde av mørke sikkerhetspolitisk skyer over horisonten.
Publisert: 2019.01.08
Tor Egil Vangstad/Nestleder
I sin tale beskrev Statsråden det tilbakelagte året som et år preget av fremgang på mange fronter, men også farget av de alvorlige sikkerhetspolitiske utfordringer som råder. De mest fremtredende utfordringene ble skissert under fire punkter.

Det første punktet gjelder Russland, og hvordan deres atferd påvirker stabiliteten både i regionen og på verdensbasis. Annekteringen av Krim ble nevnt som eksempel på anvendt vilje og evne til hybrid krigføring. Et nasjonalt eksempel på sikkerhetsutfordringer var GPS-jammingen i Finnmark, og i global målestokk ble forsøk på å påvirke opinionen gjennom påvirkningskampanjer nevnt.

Til tross for en nabo som utfordrer, så maner ministeren fortsatt til dialog og samarbeid, både gjennom diplomatiske kanaler og regionalt samarbeid på tvers av landegrensene.

Sekundært er Bakke-Jensen bekymret for utviklingen mot en mer ustabil og uforutsigbar verden, der vestlig militær maktdominans i fremtiden ikke kan sees på som noen selvfølge. Maktforskyvningen skjer også i økonomien, og man kan bare spekulere på hvordan det vil påvirke stabiliteten i verdensbildet hvis eksempelvis Kina etter prognosene passerer USA i BNP allerede i 2040.

Det tredje punktet han belyser er større og tydeligere utfordringer på vestlig side, og da spesielt innad i NATO-alliansen. Statsråden fremhevet gang på gang viktigheten av Norges tilknytning til en allianse som vår sikkerhetsgarantist, men han var også tydelig på at han frykter en fragmentering av disse alliansene. NOF opplevde at ministeren nærmest viftet med en advarende pekefinger i den retningen, da han stadig gjentok at USA var og er vår viktigste allierte.

Aller sist nevnte han spredning av ny teknologi, og hvordan det å ikke henge med fremst i teknologiutviklingen gir oss sikkerhetsmessige utfordringer. Trusler i cyberdomenet truer oss på måter vi ikke forutså for få år siden, og departementets lovforslag som nå er på høring vil ifølge Bakke-Jensen gi Etterretningstjenesten muligheter til å lagre og søke i metadata for nettrafikk som krysser landegrensen, riktignok først etter rettslig kjennelse.

NOF mener forsvarsministeren redegjorde godt for de mest aktuelle utfordringene og truslene Norge står overfor i nær fremtid, men savnet mer konkretisering når det kom til hvordan regjeringen vil imøtekomme disse. I tillegg er det en kjensgjerning at tiltak fordrer finansiering, og da var det skuffende, men kanskje ikke overraskende, at ministeren unngikk å konkretisere når det forventes at 2%-målet Norge forpliktet seg til i Wales 2014 vil bli nådd.

Vi savnet også en utdypning av ambisjonsnivået for Hæren. Etter vårt syn er det en forenkling å påstå at å legge 2. bataljon i møllpose for å omfordele ressursene til Finnmark utgjør en vesentlig styrking av Hæren. Mest unnvikende mener vi likevel ministeren var når han på spørsmål fra salen ble utfordret på at Norge kanskje burde legge seg på en ambisjon om et fungerende divisjonsnivå, ikke ulikt det de land vi ellers burde eller kunne sammenligne oss med har. At det å trekke ut rekruttutdanningen fra bataljonene skal være et tiltak for å avbøte på manglende kvantum i Hæren kan tyde på at ministeren mangler gode motargumenter, og benytter innøvd politisk retorikk for å komme seg unna de vanskelige spørsmålene.

Samtidig gledet det oss å høre Bakke-Jensen presisere at han ønsker en offentlig debatt basert på åpenhet, velkommen når man nå går inn i arbeidet med en ny langtidsplan for Forsvaret. Vi ser også frem til å kunne bidra med konstruktive innspill til Forsvarssjefen i hans fagmilitære råd.

Oppsummert mener vi statsråden ga en innholdsrik og god sikkerhetspolitisk status, poengtering av viktigheten av internasjonalt samarbeid, men litt konkret når det kom til økonomi.

Les hele talen til FMIN her.
Forrige        1141 av 1456        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå