lokal lønn 2019 beordringssystemet militært personell Hovedtariffavtalen lønnsfastsettelse
Militært personell på beordringssystemet må få bedre forutsigbarhet på lønn.
Foto: Forsvaret

Beordringssystemet og lokal lønn 2019

Det er urimelig at militært personell på beordringssystemet ikke beholder lokale lønnstillegg ved skifte av stilling. NOF og BFO tar nå saken videre med Forsvarsstaben for å få på plass regler for lønnsmessig forvaltning av dette personellet.
Publisert: 2021.05.07
NOF/BFO

Militært personell på beordringssystemet blir beordret til avdeling og stillinger fordelt etter Forsvarets behov.  Av familie og livsfasepolitiske hensyn er det satt en øvre aldersgrense for beordringssystemet på 38 år. Når personell på gradsnivåene til og med OF-2 og OR-6 passerer den øvre aldersgrensen vil personellet få et eierforhold til stillingen man er fast disponert i. Det kan medføre at om arbeidsgiver beordrer deg inn i en ny stilling mister lønnstillegg gitt ifm lokale lønnsforhandlinger.

Ellers i staten søker en på stillingen og forhandler om lønn før en takker ja til en tilsetting.  Da eier en også stillingen og har en fast tilsetting så lenge en selv ønsker.  Det er veldig sjelden at noen søker seg til ny stilling på samme nivå uten at dette medfører lønnsøkning, eller at man beholder lønna fra gammel stilling som et minimum.

Beordringssystemet plikter tilsidesetter dermed det som er normal forvaltningspraksis og rettigheter i staten for øvrig. Vi forventer dermed at Forsvarets som arbeidsgiver tar ekstra ansvar ved fastsetting av lønn for den enkelte.  Lokal lønn 2019 har vist at dette ikke er tilfelle. Mange har mistet tillegg de fikk når Forsvaret beordrer de inn i en ny stilling. Militært personell på beordringssystemet er prisgitt hvilke behov Forsvaret har ift innplassering i stilling og dermed også hvilken lønn en skal tilkomme. For å kunne gi forutsigbarhet for den enkelte har de store DIFene partsenighet gjennom lokal lønnspolitikk i at en skal ikke gå ned i lønn som følge av beordring innad i DIFen. Forsvarsstaben har valgt å se bort fra dette ifm lønnstillegg gitt ved lokale lønnsforhandlinger 2019. Så lenge det er Forsvarets behov og du blir beordret inn i en ny stilling mener vi dette er urimelig.

Lokal lønn 2019 ble sluttført ifm behandling i Statens lønnsutvalg (SLU) i november 2020.  Den medførte at alt personell ble gitt et generelt tillegg, der halvparten av potten ble gitt som ett likt kronetillegg, kr 3990,- og andre halvparten av potten gis som en lik prosent sats på 0,82%. På lønnstrinn 19 utgjør dette ca 6400 kr og på lønnstrinn 80 ca kr 10.600,-. Tillegget ble etterbetalt fra 1. juli 2019.

Normalt er det slik at om en bytter stilling blir lønna satt på nytt, og tidligere lønnstillegg gitt i blant annet lokale lønnsforhandlinger blir ikke videreføres.  NOF/BFO mener at dette er urimelig at en ikke viderefører den lønna en har som et minimum for de som er underlagt beordringsplikten, da en selv ikke kan styre hvilke stilling en blir beordret inn i eller hvor lenge en sitter i den enkelte stilling. Personell på beordringssystemet skifter stilling gjerne etter 1-2 år.

Dette har vi brukt som argument i møter ifm lokal lønn 2019 med Forsvarsstaben, uten å få gjennomslag.  NOF og BFO har derfor bedt om at dette er et forhold som må avklares nærmere.  Etter vårt syn må det lages forvaltningsregler som gir den enkelte forutsigbarhet med lønnsutvikling.

Beordringssystemet i Forsvaret gir den enkelte færre rettigheter mot stilling enn det andre ansatte i staten har.  Da må Forsvaret sikre den enkelte forutsigbarhet.

Beordringssystemet i Forsvaret gir den enkelte færre rettigheter mot stilling enn det andre ansatte i staten har. Det fremgår i tillegg av FFI rapporten (sluttårsaker i Forsvaret 2019 og 2020, Fauske & Strand, april 2021)(FFI pdf) at en vesentlig grunn til at militært tilsatte velger å slutte i Forsvaret lenge før kontrakten utløper, er begrunnet med misnøye med lønn.

Dette må Forsvaret som arbeidsgiver nå ta på alvor!

 

Forrige        140 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå