Bred debatt – bedre forsvar!

Bred debatt – bedre forsvar!

Hvilket forsvar skal vi ha?
Publisert: 2019.02.25
Hedda Langemyr (Utsyn), Torbjørn Bongo (NOF) og Tom-Rune Klemetsen (NTL Forsvaret)
Forsvarssjefen sier at Forsvaret må styrkes. Situasjonsforståelsen mellom folk og forsvar spriker. Hvilket forsvar skal vi ha? Det bør vi debattere grundigere enn på flere tiår, nå som vi opplever en sikkerhetspolitisk utvikling som krever både klokskap og handling.

Det er ikke avfyrt noe startskudd. Starten har likevel gått: Arbeidet med neste langtidsplan er i gang. Foreløpig har ikke Forsvarsministeren offentliggjort noe program; Forsvarssjefen har ikke fått noe oppdrag. Det er grunn til å tro at det kommer.
Grunnlaget er allerede lagt – og offentliggjort.


Viktige veivalg


Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har levert et grundig og tankevekkende innspill til prosessen, i form av en rapport med fire prinsipielle retningsvalg. Viktige, og vanskelige valg, som til syvende og sist skal opp til politisk behandling på Stortinget, ventelig våren 2020. Valg som bør styrke Forsvaret. Valg som bør gi oss økt sikkerhet; innretninger som skal gjelde for både to-tre tiår framover. Samfunnsinvesteringer som vil beløpe seg til et ukjent, men formidabelt, antall milliarder.

Forsvarsdepartementet har ennå ikke klargjort hvordan den faglige og politiske prosessen fram mot neste langtidsplan er tenkt, og hvordan offentligheten skal trekkes med. Men i sin nyttårstale uttalte Forsvarsministeren at han skal «legge til rette for gode, offentlige debatter om den videre utviklingen av Forsvaret i arbeidet med den kommende langtidsplanen». 

Det var flere utfordringer knyttet til arbeidet med forrige langtidsplan for Forsvaret: Regjeringens forslag ble levert flere måneder senere enn normalt til Stortinget, og de lange linjene kunne derfor ikke trekkes opp før også Forsvarsbudsjettet måtte behandles. Kunnskapsgrunnlag fra andre aktører ble også presentert for sent i prosessen. Resultatet var at vi fikk sprikende kunnskapsgrunnlag, sterke lokale og interessepolitiske aktører, og mangel på effektuering og implementering av deler av politikken. 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg siden arbeidet med forrige langtidsplan. Tradisjonelle allianser og institusjoner som forsvarer våre verdier utfordres. Trusselbildet er mer komplekst og sammensatt, grensene mellom fred og konflikt er mer utydelig, og økt teknologiavhengighet gir også større sårbarhet. 

Hvis målet er å bygge best mulig sivil og militær forsvarsevne mot de utfordringene som venter, forutsetter det en informert befolkning og utstrakt vilje til å diskutere vanskelige endringsprosesser og viktige veivalg for Norge.


Offentlig ordskifte


Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og UTSYN - Forum for utenriks og sikkerhet ønsker å jobbe for nettopp dette gjennom et nytt samarbeidsprosjekt. Vi vil bidra til en bred – åpen og engasjerende, bredt sammensatt og opplysende – debatt om sentrale sider ved norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Om hvor vi står og hvor vi bør gå; om Norges rolle i Nordområdene og Forsvarets utvikling.

UTSYN har nedsatt et uavhengig fagutvalg bestående av sterke profiler med dyp fagkompetanse innenfor sikkerhetspolitikk; Kim Traavik, Eldar Berli, Tormod Heier, Kristian Berg Harpviken, Trine Holo, Gunhild Hoogensen Gjørv og Gjert Lage Dyndal.

Vi vil legge til rette for at aktører fra ulike sektorer deler kunnskap og tanker; vi vil invitere og utfordre; involvere ekspertise og fagpersoner, men like mye invitere den brede offentlighet. Fremfor at et fåtall skal få dominere debatten og eie en sannhet om Forsvaret skal vi bidra til å koble sammen aktører som vil dele ulike perspektiver i det offentlige ordskifte. Konstruktive debatter basert på fagkunnskap er avgjørende for å sikre legitimitet og best mulig beslutningsgrunnlag rundt neste langtidsplan.

For å bygge motstandsdyktighet og forsvarsevne i befolkningen må folk ha eierskap til sitt eget forsvar. Da må vi også legge til rette for en informert debatt hvor flest mulig fra ulike sektorer og miljøer kan delta.

NOF, NTL Forsvaret og UTSYN deler synet på at vi trenger en opplyst og åpen debatt med bred tilnærming og størst mulig tilslutning. Derfor vil vi samarbeide gjennom langtidsplanprosessen – med innsikt og utsyn. Med åpne og inkluderende prosesser, for at flest mulig får nødvendig informasjon og anledning til å diskutere Norges fremtidige sikkerhet.


UTSYN vil i dag mandag 25. februar være arrangør for oppstartsseminaret i dette samarbeidet. Hovedfokus vil være på rapporten som FFI la frem tidligere denne måneden.
Arrangementet vil bli streamet på NOF sin facebookside.
FAKTABOKS:

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har sin tyngde i de militære rekker, og deltar i det offentlige ordskiftet for en mer informert debatt. NOF ser nødvendigheten av å reise forsvarspolitiske spørsmål, for å bidra til et sterkere forsvar. Sammen med NTL Forsvaret, og med hele LO i ryggen, skal NOF delta i debatten.

UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet er en ny plattform som på politisk og faglig uavhengig grunnlag tar opp grunnleggende spørsmål knyttet til vår sikkerhet. UTSYN jobber for et offentlig ordskifte som inkluderer og engasjerer flere, og har en rekke fagprofiler og samarbeidspartnere – deriblant NOF – tilknyttet forumet.
Forrige        1126 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå