Dagen før fremleggelsen av LTP

Dagen før fremleggelsen av LTP

I morgen kommer den, langtidsproposisjonen som var ventet til påske. Stortinget rekker så vidt å få den, før det oppløses for ferien. Vi får sommeren på oss til å gå gjennom og danne oss en grundig oppfatning – før den politiske behandlinga til høsten. Hva kan vi vente oss? Hva skal vi se etter?
Publisert: 16.06.16
Jeg vet ikke stort mer enn dere, og mer enn hva vi leser i avisene. Forsvarets øverste ledelse har også vært holdt utenfor prosessen, og blir orientert fredag morgen. Arbeidstakerorganisasjonene blir briefet kl. 1100 – før dokumentet slippes 1200.

Forventning
Vi vet ingen ting før da. Men hva forventer vi? Ut fra landsmøtene til de to regjeringspartiene, Høyre og Fremskrittspartiet, forventer vi mye. Framfor alt en betydelig økning av de økonomiske rammene og en reell styrking av forsvarsevnen.

Vi forventer at regjeringa finner rom for en betydelig styrking av forsvarsevnen, i retning av det Forsvarssjefen, som rikets øverste fagmilitære rådgiver, har lagt opp til. Det er nødvendig, allerede nå, både for å opprettholde forsvarsevnen, og for ikke å komme enda mer på etterskudd ift. NATO-målsettingen om to prosent av BNP, som statsministeren har forpliktet Norge til.

Vi forventer dernest at de vedtak Stortinget allerede har fattet, i tråd inneværende langtidsplan, blir iverksatt uten opphold. Dette gjelder spesielt anskaffelse av kampluftvern og artilleri, og oppgradering av stridsvognene til Hæren – i den prioriterte rekkefølge. Heri ligger også at Stortingets ambisjon om å videreføre brigaden som en ramme står ved lag, med tre bataljoner, for øvrig i tråd, også med forventingene til NATO.

Vi forventer ikke at regjeringa i ett og alt følger Forsvarssjefens råd, men også har lyttet til råd og synspunkter fra andre hold. Forsvarets utvikling handler ikke utelukkende om fagmilitære spørsmål, men også om sikkerhetspolitiske – og om andre sider ved samfunnets utvikling, inklusive hva slags samfunn vi ønsker å utvikle, og hva som skal til for å skape ønsket trygghet. Derfor handler det også om hvor ulike kapasiteter finnes.

Vi forventer spesielt at Forsvarets tilstedeværelse i den nordligste landsdelen styrkes, inklusive Hærens tilstedeværelse i Finnmark – i tråd med FSJs anbefalinger. Vi forventer videre at det ikke blir flytting av kapasiteter fra Nord- til Sør-Norge, inklusive ledelsen i Kystvakta og Kystjegerkommandoen. Sistnevnte forventes videreført, med base i nord. Vi tar det for gitt at Åsegarden videreføres som alliert treningssenter og at Andøya opprettholdes som flybase.

Vi forventer også at Forsvarets musikk, og øvrig kulturvirksomhet, videreføres i tråd med Stortingets vilje, slik det framkommer gjennom stortingsmelding nr. 33, Kulturmeldinga.

Frykt
Ut fra lekkasjer og signaler, og den svært lukkede prosessen, frykter vi atskillig fra regjeringa. Vi frykter at den, drevet av økonomiske kalkyler, vil legge ned baser og flytte kapasiteter, basert på regnestykker som ikke holder vann – og at endringene vil framstilles som om forsvarsevnen styrkes, selv om det motsatte blir resultatet. Dermed frykter vi også at Stortinget, i verste fall, føres bak lyset.

Vi frykter nye kraftige nedskjæringer i bemanning. Dels i hjemler, med både militært og sivilt ansatte, dernest i antall heimevernssoldater. Det kan være rom for å redusere antall stillinger i staber og støttefunksjoner, eksempelvis i Forsvarsbygg, men frykter at sistnevnte er skjermet.

Vi frykter at proposisjonen vil være økonomidrevet og ikke verdiforankret, at man låner for mye øre til konsulenter og ser seg blinde på regneark, framfor å se på hva slags samfunn vi ønsker å utvikle, og derav: Hva slags forsvar vi som nasjon trenger. Vi skal være vaktsomme for ikke å fortape oss utelukkende i regnestykker og basekart.

Vi har Forsvaret for å forsvare demokratiet. Utarbeidelsen av en proposisjon er ikke en demokratisk prosess. Dét er derimot behandlingen fra og med fredag. Slaget står til høsten.

Forrige        96 av 1406        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N