Dagens Forsvar må styrkes
FFIs forskningsdirektør, Espen Skjellerud presenterer her rapporten for et fullsatt Oslo Militære Samfund.

Dagens Forsvar må styrkes

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har konkludert
Publisert: 2019.02.08
Markus Källvik (tekst og bilde)

Dette konkluderte FFI med under dagens rapport om hvordan styrke Forsvaret av Norge som et innspill til ny langtidsplan for Forsvaret (2021-2024).

Fremleggingen fant sted i dag kl 09.00 i Oslo Militære Samfund, og ble innledet av Forsvarets forskningsinstitutts administrerende direktør, John Mikal Sørensen.

Innledningsvis snakket Sørensen om metode og forutsetninger for oppdraget gitt av Regjeringen i september 2018. 

- Det er en kort frist for et slikt oppdrag. Det har vært både omfattende og komplekst, men vi har klart det, uttrykte Sørensen.

Oppdraget gitt til FFI av Regjeringen

Vurder ulike konseptuelle retninger for videreutviklingen av Forsvaret med vekt på å synliggjøre overordnede muligheter for Regjeringen.

Deretter berettet han om de 4 konseptuelle utviklingsretningene rapporten har tatt som utgangspunkt. 

- Overordnet er det snakk om en forsterket plan i et 20-års perspektiv som øker suksessivt til 2% av BNP frem mot 2024 og er gjeldende frem til 2037, fortsatte Sørensen.

Den forsterkede planens fire utviklingsretninger deler seg i utgangspunktet i to retninger, for deretter å forgreine seg innenfor nasjonal evne.De fire retningene er markert med fet skrift og representerer styrking av Forsvares evne til henholdsvis alliert samarbeid, krisehåndtering og det å løse krig med to ulike ambisjonsnivåer i et hovedoperasjonsområde (nektelse og kontroll).

FFI har lagt til grunn en mer alvorlig sikkerhetspolitisk utvikling, at budsjettet økes mot 2% av BNP, den geopolitiske situasjonen, samt den teknologiske situasjonen ved at resten av verden vil ta i bruk den teknologien som vesten har tilgang til.

- Løsningene bygger på våre fortrinn og tydelige premisser, og den kombinerer eksisterende og ny kunnskap, sa forskningsdirektør Espen Skjellerud.

Uansett valg av retning så konkluderes det med at dagens plan bør forsterkes, uttrykte Skjellerud i klartekst.


En forsterket plan

Dette innebærer at 1000 milliarder skal investeres i Forsvaret de neste 20 årene.

- Da er det smart å bruke de pengene fornuftig. Forsvarssektoren er en spesiell sektor. Det er ikke som i samferdsel at man kan la være å bygge nye veier. Derfor er det viktig å sikre et solid fundament. Den forsterkede planen skal gi vesentlig mer effekt av dagens plan, og den reduserer risikoen ved utelukkende å ekspandere dagens Forsvar, fortsetter Skjellerud.

Målsettinger ved de fire utviklingsretningene:

Styrket alliert samarbeid
1. Styrke Norges bidrag i NATO.
2. Styrke båndene til våre viktigste allierte og samarbeidspartnere.
3. sikre deployering av allierte styrkertil Norge og styrke deres evne til å operere i norske områder.

Bedre evne til krisehåndtering
1. Styrke evnen til å håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser.
2. Signalisere tydeligere evne og vilje til å ivareta norsk suverenitet og myndighet.
3. Styrke kritiske grunnfunksjoner for Forsvaret.

Robust nektelse
1. Styrke evnen til å bekjempe enheter som er viktige for motstanderens operasjoner.
2. Styrke evnen til å motstå et førsteanslag og forbedre utholdenheten.

Bedre evne til territoriell kontroll
1. Muliggjøre landsetting av allierte forsterkninger nord og øst av Lyngendefilèet.
2. Skape evne til å opprettholde territoriell kontroll i Finnmark.

Det ble poengtert ettertrykkelig at dette ikke er en rapport som kommer med noen anbefalinger, men skisserer hvilke muligheter som finnes. Så er det opp til Regjeringen å definere hvilken retning Forsvaret skal bevege seg.

Personell 

FFI presenterte en egen slide som omtalte personell og omstilling der det ble poengtert at det pågår en stor omstilling i dreining av spesialister og offiserer (30/70). Det ble videre poengtert at det er en eldrebølge like rundt hjørnet som innebærer at en vesentlig andel vil gå av med pensjon. De fire retningene vil derfor kreve ytterligere omstilling hvor det er behov for å utdanne og trene opp langt flere offiserer enn i dag. Det vil kunne innebære en fordobling av inntaket til krigsskolene i perioden 2021-2024 da det vil være knapphet på erfarent personell.

FFI konkluderer med at Regjeringen har følgende handlingsrom:

1. Flatt budsjett  fra 2024
Dagens plan bør forsterkes

2. Flat BNP-andel (1,6% av BNP)
Aktuelle retninger er:
- Alliert samarbeid
- Krisehåndtering
- Nektelse
Eller en kombinasjon av disse

3. 2% av BNP
Alle retninger og mange kombinasjoner er aktuelle.


FFIs totale konklusjon

1. Økte budsjetter kan omsettes til økt sikkerhet

2. Regjeringens første prioritet bør være å styrke dagens planer. Uten et slikt økonomisk løft bør dagens plan revurderes.

3. Gjennom en videre satsing åpnes et bredt handlingsrom. Dette innebærer reelle og vanskelige politiske valg. 

4. Et forsvarsbudsjett på 2% av BNP vil resultere i et vesentlig endret Forsvar.


NOFs forbundsleder, Torbjørn Bongo sine kommentarer:

- Det viktigste med FFI rapporten er at den bekrefter at Regjerings langtidsplan fra 2016 ikke var i nærheten av å innfri NATO-målsetningen, og bekrefter at Regjeringen ikke har prioritert trygghet og sikkerhet tilstrekkelig. Dette er i tråd med hva NOF har kommentert i lang tid

- Rapporten bekrefter også at dagens status og plan ikke er tilfredsstillende for å løse oppdragene Forsvaret er gitt. FFI vurderer vår evne til å løse de alvorligste  oppgave som dårlig. 

- FFI beskriver 4 ulike modeller for hvordan løse oppdraget til Forsvaret, basert på ulike prinsipielle tilnærminger. En god løsning er nok en kombinasjon, basert på vår NATO-tilslutning kombinert med godt nasjonalt og balansert forsvar.

- Vi registrerte også med interesse at FFI mente det er behov for å utdanne vesentlig flere offiserer. Dette står i betydelig motsetning til Regjerings utdanningsreform (URE) i Forsvaret.

- Samtidig virker det som om Sverre Diesens  arv har hatt betydelig innvirkning på FFI rapport, med tanker om et allianse tilpasset Forsvar.


For å lese hele rapporten og hvordan FFI konkluderer med å oppnå målsettingene ved de fire utviklingsretningene henvises til FFI rapport 19/00328, side 51-63

 
Forrige        1133 av 1458        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå