Dette har du krav på etter ferieloven om du blir syk under ferien
Ferien skal nytes på alle mulige måter, men det er greit å vite hvilke rettigheter og krav du har. Foto: Torgrim Halvari

Dette har du krav på etter ferieloven om du blir syk under ferien

Ferieloven er en rettighetslov, så om noe skjærer seg kan du også ha krav på ny ferie og erstatning. Ferieloven gir deg fem ukers ferie i løpet av ferieåret. Du kan i tillegg kreve at tre av ukene gis som sammenhengende sommerferie, og blir du syk i ferien kan du levere sykemelding for å få ny ferie.
Publisert: 2022.06.29
Staale I Reiten
I forbindelse med sommerferieavviklingen får vi en del spørsmål knyttet til rettigheter opp mot ferieloven. Her er en oversikt over de vanligste problemstillingene om feriepenger, sykdom i ferien, ferie på forskudd - og ikke minst hvilke krav du har til å få tre uker sammenhengende ferie.

Du har krav på fem uker ferie i året. fire uker og én dag er lovfestede rettigheter gjennom ferieloven og de siste fire dagene er avtalt i hovedtariffavtalen, altså til sammen fem uker ferie i løpet av året.

Ferieloven § 7 nr. 3 gir tydelige føringer, slik at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakeren gis rett og mulighet til å ta ut ferie i ferieåret. Samtidig som arbeidsgiver skal legge til rette for å ta ut ferie har også den ansatte en plikt til å ta ut ferien.
  
Arbeidstaker kan også kreve at den delen av ferie som er avtalefestet i hovedtariffavtalen (fire feriedager) gis samlet innenfor ferieåret, jf. ferieloven § 7 nr. 2, og på en slik måte at én ukes sammenhengende ferie oppnås. Det er også verdt å merke seg at du kan kreve å få fastsatt ferien senest to måneder før ferien tar til (§ 6 nr. 2).

Ferie som i strid med loven ikke er avviklet ved ferieårets utløp skal overføres til neste år. Dette gjelder også om årsaken er at du har vært syk eller har hatt permisjon. Dette kom som endringer i ferieloven i 2014 (PM 14-2014), slik at det ikke lengre er noen begrensning på hvor mye ferie du kan overføre fra et år til et annet. Det betyr at ALL FERIE SOM ER OPPARBEIDET OG IKKE TATT UT SKAL OVERFØRES TIL DET PÅFØLGENDE FERIEÅRET. Det er ingen begrensning i antall dager, og arbeidsgiver har ikke mulighet til å betale ut ikke avviklet ferie.

Ferie på forskudd


Arbeidstakeren gis imidlertid rett til å inngå en skriftlig avtale om avvikling av inntil tolv virkedager forskuddsferie og inntil tolv dager overføring av ferie til det påfølgende ferieår. I tillegg kommer skriftlig avtale om overføring av ferie til det neste ferieåret etter hovedtariffavtalen (pkt. 6.10 - Avtalefestede feriedager).

Syk under ferien


Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør under ferien kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med LEGEERKLÆRING og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferie eller så snart som mulig om uførheten oppstår i ferien. Ansatte som har vært helt arbeidsufør i ferien kan kreve at et tilsvarende antall virkedager utsettes og blir gitt som ny ferie senere i ferieåret. (Særavtale for statsansatte fra 2000, som i 2014 også ble tatt inn i ferieloven.)

Det presiseres at kravet om ny ferie må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart som mulig etter at du er tilbake på arbeid. Det gis bare utsatt ferie for den del av feriefritiden som dekkes av legeerklæringen. Dersom du ikke får mulighet til å avvikle ferien på grunn av sykdom har du krav på å få overført tolv feriedager til neste år.

Overføring av ferie


Det kan ikke avtales avvikling av forskuddsferie ut over feriefritid som det er opptjent feriepenger til på det tidspunktet forskuddsferien avvikles.

Feriepenger for ferieåret 2022 opptjente du i opptjeningsåret 2021. Feriepengegrunnlaget for de som har avtalefestet fem ukers ferie utgjør 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Altså utgjør feriepengene 12 prosent av den lønna du hadde i 2021. For ansatte i Forsvaret utbetales feriepengene på juni lønn. Feriepengene utbetales uten trekk i skatt. Men de er ikke skattefrie, så det betyr at det da må trekkes litt mer skatt de øvrige månedene i året.

Dersom du går til en annen virksomhet i forsvarssektoren skal feriepenger overføres til den nye virksomheten, da dette blir sett på som en midlertidig beordring og ikke en fratreden fra Forsvaret. (Dette ble avklart mellom KDD og partene i staten, ref. skriv av 29. juni 2018 nr. 3145-2.)

Endring og erstatning av endret ferie skal drøftes med arbeidstaker (§ 6 nr. 3). Endring av ferien kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Bruken av denne bestemmelsen skal praktiseres strengt, og arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingene. Har en kostnader som følge av endringen, skal arbeidstaker opplyse om dette i drøftingene, og dokumenterte kostnader skal dekkes.

Slutter i Forsvaret eller langvarig permisjon


Etter Ferieloven skal det du har til gode av feriepenger hos arbeidsgiver utbetales når du slutter i Forsvaret. Når du avslutter din tjeneste i Forsvaret har du krav på å få utbetalt feriepenger for den delen av ferien som er opptjent, men ikke avviklet (§ 11 nr. 3). Dersom feriepengene blir utbetalt i opptjeningsåret blir det også trukket skatt. Dersom du slutter i Forsvaret for å gå til en annen virksomhet utbetales normalt feriepengene i forbindelse med siste lønna du får fra Forsvaret.
Fakta

Erstatning for endret ferie


Under drøftingene om endring av ferie plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Arbeidstakeren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstakeren ikke har gitt opplysninger om under drøftinger, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår nærliggende som følge av omleggingen. I forbindelse med endringene som kom i ferieloven 1. januar 2009, ble det også åpnet for å gi erstatning for tapt velferd dersom arbeidsgiver ikke sørger for at du får den ferien du har krav på i løpet av året. Et av våre medlemmer ble i 2011 gitt tilkjent erstatning på kr 25 000,- fordi han som følge av beordring til tjeneste i internasjonale operasjoner i 2009 ikke fikk avviklet lovbestemte 25 feriedager.

For de som deltok i vaksinasjonsteamene som støttet kommunene med vaksinasjon i desember 2021 til om med januar 2022, ble det forhandlet en egen avtale for kompensasjon av velferdstap for de som fikk inndratt ferie eller avspasering.

Rett etter saken i 2011 gikk Forsvaret tilbake på avklaringen som ble gitt, og det var derfor nødvendig å ta saken opp igjen. Det kom også en avklaring fra Ombudsmannen for Forsvaret i 2013, som konkluderer med at dersom arbeidsgiver ikke tilrettelegger for tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden, har du krav på erstatning. Forsvaret valgte å ikke følge ombudsmannen, og NOF tok derfor en sak til rettsapparatet for avklaring.
5. juni 2014 landet vi en ny avgjørelse i Oslo tingrett (Bragstad-saken) der dagsatsen ble satt til kr 1200,- per dag en ikke fikk avviklet ferie, og etter møte med FD ble det enighet om å rydde opp i alle krav om erstatning for ikke avviklet ferie.

Over 20 millioner utbetalt i erstatning


Per mai 2015 var det ifølge informasjon vi har fått fra FVPS utbetalt over 20 millioner kroner til forsvarspersonell i erstatning, fordi de ikke hadde fått avviklet fem ukers ferie i samsvar med loven. Nå i 2017 er det fortsatt saker som vi jobber med å få avklart, så beløpet stiger stadig.
I ettertid har også noen fått erstatning fordi arbeidsgiver ikke har lagt til rette for avvikling av tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden 1. juni til 30. september. Det er viktig å legge merke til at for å fremme slikt krav må du kunne dokumentere at du har krevd tre ukers ferie i hovedferieperioden og fått avslag fra arbeidsgiver.


- Nyansatt i Forsvaret?


Det er spesielle regler dersom du har blitt ansatt i Forsvaret i løpet av 2022. Alle arbeidstakere som tiltrer senest 30.september i ferieåret har krav på full feriefritid. Arbeidstakere som tiltrer etter dette tidspunktet har rett til 6 virkedagers ferie. (§7) Arbeidstakere kan kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager (3 uker) gis i hovedferieperioden 1. juni-30.september. Dette gjelder likevel ikke arbeidstakere som tiltrer i stillingen etter 15 august i ferieåret. (§5 nr 3). Er du nyansatt uten feriepengeopptjening i 2021, har du likevel krav på ferie. Siden du ikke har opparbeidet deg feriepenger, ligger det en sikringsbestemmelse i Ferieloven som sier at du ikke kan pålegges ferie om du ikke har opptjent feriepenger, men du har krav på ferie om du selv ønsker det.

 

Ferieloven


De første ferierettighetene for arbeidstakere ble oppnådd i tariffavtaler på begynnelsen av 1900-tallet. Den første loven som regulerte ferien kom i 1947. Dagens ferielov kom i 1988, men det har kommet endringer ved flere anledninger etter dette, og flere endringer har kommet som følge av avgjørelser i EU. EU-retten slår fast at loven er en rettighetslov. Det betyr at den ikke skal avvikes til ugunst for arbeidstaker.

Ansatte i Forsvaret har krav på fem ukers ferie


Du kan kreve tre ukers sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september, og det er regulert i ferieloven at du har krav på varsling av ferie to måneder før du skal ut i ferie. Det betyr at ferielister normalt drøftes i rundt 1. april. Det normale er at arbeidstaker kommer med ferieønske, og arbeidsgiver drøfter en endelig plan med den tillitsvalgte ved avdelingen. Kommer en ikke til enighet kan arbeidsgiver bruke styringsretten innenfor de begrensninger som følger av loven.
Får du endret eller ikke avviklet den ferien du har krav på, kan du ha krav på kompensasjon for dokumenterte utgifter samt velferdstap. For Forsvaret har erstatningspunktet blitt brukt i forbindelse med at personell som er ute i internasjonale operasjoner IKKE har fått gjennomført ferien de har krav på.
Om du har spørsmål rundt ferieloven og rettigheter, så ta kontakt med din tillitsvalgt eller NOF sentralt.
Forrige        109 av 1715        Neste
loader