Dette mener de politiske partiene om LTP

Dette mener de politiske partiene om LTP

Tidligere i år ble som kjent langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) lagt fram av Regjeringen. Opposisjonen på Stortinget var ikke fornøyd med innholdet, og forslaget til LTP ble sendt tilbake, noe som skjer svært sjeldent. Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet mente at planen ikke tilfredsstilte de sikkerhetspolitiske utfordringene vi står ovenfor, og at LTP-en derfor var svak og ikke i tråd med det innspillet Forsvarssjefen hadde gitt.
Publisert: 2020.09.28
Torgrim H. Halvari

Vi har sendt ut fem spørsmål til partikontorene for å finne ut hva partiene mener.

De fem spørsmålene var som følger:

1) Var det riktig å ikke godta LTP-en slik den var, og i så fall hvorfor?

2) Hvilke endringer ønsker dere å gjøre med LTP-en
?

3) Hva ser dere som de viktigste kortsiktige og langsiktige målene for Forsvaret?

4) Hvilke konsekvenser kan en ufullstendig LTP få for Norge som forsvarsnasjon?

5) Hvordan skal Norge ivareta sin suverenitet om ikke Forsvaret blir tilført de ressursene Forsvarssjefen anbefaler?

ARBEIDERPARTIET

For Arbeiderpartiet svarer Stortingsrepresentant og leder for Utenriks- og forsvarskomitéen, Anniken Huitfeldt.

 


NOF: Var det riktig å ikke godta LTP-en slik den var, og i så fall hvorfor?

AP: Ja. Vi trenger en langtidsplan med forpliktende og konkrete tiltak for å styrke Forsvaret i fireårsperioden 2021 til 2024. Forsvaret trenger flere folk nå, ikke på sikt. 

NOF: Hvilke endringer ønsker dere å gjøre med LTP-en?
AP: Forsvaret trenger flere ansatte ute i de operative avdelingen allerede fra 2021. At bemanningsøkningen er for liten og skjøvet for langt ut i tid var også forsvarssjefens viktigste innvending mot høyreregjeringens LTP i våres. Samfunnsøkonomisk gir det mening å forsere oppbemanningen. Krevende tider for sivil luftfart og maritim sektor utgjør også en mulighet for Forsvaret til å rekruttere dyktige folk. 

I tillegg må Hæren nå faktisk satses på og styrkes, for eksempel med dedikert helikopterstøtte. Og korona-pandemien har vist at privatisering av sentrale støttetjenester øker Forsvarets sårbarhet.

NOF: Hva ser dere som de viktigste kortsiktige og langsiktige målene for Forsvaret?
AP: På kort sikt må vi prioritere tiltak som raskt kan øke forsvarsevnen, ikke visjoner og vidløftige planer. En forsert og kraftig oppbemanning i de operative avdelingene er nødvendig for å øke Forsvarets reaksjonsevne og utholdenhet.

Mer overordnet må Forsvarets mål være å ivareta Norges sikkerhet, trygghet og handlefrihet, våre interesser og verdier. Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret både utgjøre en krigsforebyggende terskel og sikre troverdig avskrekking.

NOF:  Hvilke konsekvenser kan en ufullstendig LTP få for Norge som forsvarsnasjon?
AP: Siden 1949 har vi basert forsvaret av Norge på NATO-alliansen. Men alliansen stiller jo også krav til oss selv: Artikkel 5 om «en for alle, alle for en» bygger på forpliktelsen i artikkel 3 om å opprettholde og utvikle vårt eget forsvar, til faktisk å leve opp til slagordet om at «vi er NATO i nord».

NOF:  Hvordan skal Norge ivareta sin suverenitet om ikke Forsvaret blir tilført de ressursene Forsvarssjefen anbefaler?
AP: Forsvarssjefen la fram alternativene A til D med en klar anbefaling om alternativ A. LTP-en fra høyreregjeringen var i realiteten «alternativ D minus». Likevel sluttet LTP-forslaget seg til det fagmilitære rådets sikkerhetspolitiske analyse av trusselbildet. Dette gapet er skadelig for Forsvaret. Vi er helt avhengige av en balanse mellom trusselbilde og oppgavesett, struktur og økonomi. 

RØDT

For Rødt svarer partileder Bjørnar Moxnes.

 

NOF:  Var det riktig å ikke godta LTP-en slik den var, og i så fall hvorfor?
RØDT: Det Stortinget fikk oversendt fra Regjeringa var et enormt mageplask. De nødvendige konkrete tiltakene er skjøvet så langt fram i tid at det knapt kan kalles en LTP. Regjeringas forslag var ikke en ordentlig plan for styrking av Norges forsvar og oppfylte rett og slett ikke kravene som stilles til en LTP. 

NOF:  Hvilke endringer ønsker dere å gjøre med LTP-en?
RØDT: Rødt vil styrke Norges selvstendige forsvarsevne, og ønsker en LTP som legger opp til det. For oss er det viktig med en klar fremdriftsplan for styrking av Forsvaret i nord, det gjelder spesielt Hæren og Heimevernet, men også Sjøforsvaret. Vi ønsker flere soldater og øvingsdøgn for styrkene i Heimevernet, framskynding av oppbemanning av Hæren og en klar plan om å ta igjen etterslepet på utstyr og bygningsmasse i Hæren. Dessuten burde planen inneholde en avklaring av spørsmålet om base for maritime overvåkingsfly. Vi mener Andøya bør bevares som base, både av hensyn til de ansatte, Forsvarets økonomi og Norges sikkerhet. Når vi snakker med tillitsvalgte i Forsvaret er det en ting som står veldig klart for oss: satsinga på militæroperasjoner i utlandet og svindyrt utstyr som først og fremst er egna til utenlandsoperasjoner, har gått på bekostning av personell og drift. Vi er heldige i Norge som har så høyt motivert og kompetent personell, både i uniform og i sivil, men regjeringa har glemt at de ansatte er Forsvarets viktigste ressurs. En langtidsplan som ikke ivaretar de ansatte er dømt til å mislykkes.   

NOF:  Hva ser dere som de viktigste kortsiktige og langsiktige målene for Forsvaret? 
RØDT: La meg fremheve tre alvorlig varsku som har kommet fra forsvarshold de siste årene. Daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ga politikerne klar beskjed om at deltakelse i utenlandsoperasjoner har gått på bekostning av hjemlig beredskap. Nå har leder for FOH Rune Jakobsen gitt en like klar beskjed om at vi ikke ønsker at USA skal framprovosere eskalering mot Russland ved å ta over det norske forsvarets oppgaver i nord. Og så har Forsvarets tillitsvalgte sagt tydelig fra om at dagens forsvarspolitikk ikke ivaretar hensynet til Forsvarets ansatte godt nok. Dette er tre kraftige advarsler som selvsagt gir stor bekymring, men som også gir et godt utgangspunkt for å løse problemene. Vi må prioritere å styrke Norges selvstendige forsvarsevne til lands og til havs, ikke å krige for USAs interesser i Midtøsten. Vi må sørge for at det norske forsvaret får ressurser til å hevde norsk suverenitet overfor Russland i nord-områdene, og holde amerikanerne på tilstrekkelig avstand, slik at vi opprettholder lavspenning. Og så må vi ha et forsvar som hører på de ansatte og fagbevegelsen –uten dem har vi ikke noe ordentlig forsvar. Får vi løst de tre problemene vil det bringe oss mye nærmere målet om et robust norsk forsvar i stand til å forebygge krig og sikre norsk suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet i en urolig verdenssituasjon.

NOF:  Hvilke konsekvenser kan en ufullstendig LTP få for Norge som forsvarsnasjon?
RØDT: En ufullstendig LTP bidrar til usikkerhet om hva som skal gjennomføres på forsvarsfeltet. Det er først og fremst skadelig for Norges sikkerhet. Forsvarets ansatte får også problemer med å løse sine oppdrag når regjeringa leverer en langtidsplan som ikke inneholder nødvendige konkrete tiltak for de neste fire årene.

NOF: Hvordan skal Norge ivareta sin suverenitet om ikke Forsvaret blir tilført de ressursene Forsvarssjefen anbefaler?
RØDT: Det vi ser er at de siste regjeringene faktisk ikke har ivaretatt Norges suverenitet. Norges selvstendige forsvarsevne og Forsvarets evne til suverenitetsevne i nord har tvert imot blitt nedprioritert, og så har regjeringa latt USA ta over oppgaver som før ble løst av det norske forsvaret. Og nå ser vi konsekvensene. FOH-sjef Jakobsen uttalte som nevnt nylig at han ikke ønsker at USA skal provosere Russland ved å operere så nær den russiske Kolahalvøya som de gjør nå. Forsvarsforsker Tormod Heier tolket det som et fagmilitært varsku om at Norge er i ferd med å miste selvråderetten i nord. Denne svekka selvråderetten er altså en konsekvens både av at regjeringa ikke har prioritert å gi de ressurser som trengs for å sikre Forsvarets evne til suverenitetshevdelse i nord og at de lar USA få ture fram på tvers av Norges sikkerhetsinteresser. Rødt mener det er helt nødvendig å prioritere styrking Norges selvstendige forsvarsevne i nord for å gjenopprette stabilitet og lavspenning i våre nærområder og slik sikre norsk suverenitet og handlingsrom. 

KRISTELIG FOLKEPARTI

For KrF svarer Stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og forsvarskomitéen, Geir Sigbjørn Toskedal.


NOF: Var det riktig å ikke godta LTP-en slik den var, og i så fall hvorfor?
KrF: Vi synes det var uheldig at LTP-en ikke ble ferdigbehandlet før sommeren, da man tapte verdifull tid på implementering. Det som ble antydet som uklart kunne blitt besvart straks. 

NOF: Hvilke endringer ønsker dere å gjøre med LTP-en?
KrF: Som regjeringsparti er det ikke naturlig for KrF å utdype det når saken er til behandling i departementet.

NOF: Hva ser dere som de viktigste kortsiktige og langsiktige målene for Forsvaret?
KrF: Forsvaret skal ha tilstrekkelig kapasitet og beredskap, sammen med våre allierte, for å sikre fred, grenser, samfunnssikkerhet og stabilitet.

NOF: Hvilke konsekvenser kan en ufullstendig LTP få for Norge som forsvarsnasjon?
KrF: Vi må unngå utsettelser av anskaffelser, bemanning og øvelser som ansees som nødvendige.

NOF: Hvordan skal Norge ivareta sin suverenitet om ikke Forsvaret blir tilført de ressursene Forsvarssjefen anbefaler?
KrF: Forsvarssjefen leverte et godt beslutningsgrunnlag og synliggjorde sin vurdering på en god måte. Politisk må vi tilstrebe å disponere ressursene slik at suvereniteten ivaretas effektivt, forutsigbart og stabilt, både med hensyn til avskrekkelse og beroligelse.


SOSIALISTISK VENSTREPARTI

 For SV svarer partileder Audun Lysbakken

 

NOF: Var det riktig å ikke godta LTP-en slik den var, og i så fall hvorfor?
SV: En viktig grunn til at SV var en del av flertallet som sendte langtidsplanen tilbake til regjeringen, var at den var for vag og uforpliktende. Den hadde et tidsperspektiv på åtte år, fire mer enn normalt, og skjøv de viktigste avgjørelsene til slutten av åtteårsperioden. Det var derfor lite å forhandle om, og som følge av det har Stortinget bedt regjeringen komme med en ny plan, med klarere tidfesting og tallfesting. En annen viktig grunn var at langtidsplanen ikke i tilstrekkelig grad kom inn på betydningen koronapandemien kan få for Forsvaret og dets rolle i samfunnsberedskapen. Langtidsplanen må ta for seg hva den usikre globale økonomiske og politiske situasjonen har å si for Forsvaret på sikt.

NOF: Hvilke endringer ønsker dere å gjøre med LTP-en?  
SV: SVs hovedprioritering er et sterkere nasjonalt forsvar, med større vekt på nordområdene og kysten, som styrker Norges uavhengige forsvarsevne og bidrar til trygghet og avspenning i våre nærområder. Dette innebærer konkrete investeringsplaner for Hæren, å få på plass en plan for Sjøforsvarets fremtidige flåtestruktur og en prioritering av personell.   

NOF: Hva ser dere som de viktigste kortsiktige og langsiktige målene for Forsvaret?   
SV: Vårt overordnede langsiktige mål er å sette oss i stand til å sikre vår egen trygghet. Det gjør vi gjennom et sterkt nasjonalt forsvar som er mindre avhengig av USA og NATO, og et sterkere nordisk samarbeid i forsvarssektoren. Da blir det spesielt viktig å styrke Hæren og Sjøforsvaret, som har blitt nedprioritert mens regjeringen og stortingsflertallet har trumfet igjennom rådyre feilinvesteringer. 

Sist, men ikke minst må vi ta et oppgjør med regjeringens uforsvarlige effektivisering- og privatiseringslinje. Når regjeringen jubler over økte bevilgninger, er det misvisende selvskryt. Bare i den neste fireårsperioden hadde regjeringen lagt opp til innsparinger på to milliarder kroner, i tillegg til kuttene de krever gjennom ABE-reformen. Slike kutt er blitt en stor byrde for Forsvaret, ikke minst på bemanning. 

NOF:Hvilke konsekvenser kan en ufullstendig LTP få for Norge som forsvarsnasjon?  
SV: Dersom Regjeringen sender nok en vag og uforpliktende plan til Stortinget, risikerer vi å stå uten et godt styringsverktøy for Forsvaret, og det er svært alvorlig. Vi ser et sikkerhetsbilde i stadig endring, og en politisk ledelse som ikke har tatt inn over seg et hva et høyere spenningsnivå og nye utfordringer i nordområdene betyr for landet og tryggheten vår.  

NOF:Hvordan skal Norge ivareta sin suverenitet om ikke Forsvaret blir tilført de ressursene Forsvarssjefen anbefaler?    
SV: Det er Forsvarssjefens rolle å gi råd til Stortinget og regjeringen, og vår jobb å prioritere mellom gode formål. Det politiske flertallet på Stortinget har ikke evnet å prioritere det viktigste i forsvarspolitikken, nemlig å sette oss i stand til å hevde vår suverenitet i våre egne nærområder. Det er det viktigste vi kan gjøre for å sørge for at vi ikke blir dratt inn i en stormaktskonflikt i en tid med økende spenning, spesielt i nord.  

Dersom vi prioriterer riktig, og vedtar en langtidsplan med forpliktende, realistiske mål, kan vi få til dette. Men om det ikke tas et oppgjør med dyre feilinvesteringer, slik som kampflykjøpet, risikerer vi både økende spenning og svekket suverenitet.  
 

HØYRE

For Høyre svarer Stortingsrepresentant og medlem av Utenriks- og Forsvarskomitéen, Hårek Elvenes.

 

NOF: Var det riktig å ikke godta LTP-en slik den var, og i så fall hvorfor?
Høyre: Da opposisjonen sendte langtidsplanen i retur, sendte de med syv krav til regjeringen. Kravene omhandlet for det mest at Regjeringen i større grad må tids- og tallfeste det ene, gjøre rede for det andre, eller konkretisere det tredje. Det ville vært mer konstruktivt og bedre for Forsvaret om opposisjonen i stedet hadde satt seg ved forhandlingsbordet, og fremforhandlet i Stortinget en raskere opptrapping enn hva LTP la opp til.

NOF: Hvilke endringer ønsker dere å gjøre med LTP-en?
Høyre: Forhandlinger i Stortinget vil vise hvordan LTP-en til sist blir seende ut. Vi ønsker å legge gode og konkrete opptrappinger på bordet for å få til et forlik med opposisjonen.

NOF: Hva ser dere som de viktigste kortsiktige og langsiktige målene for Forsvaret?
Høyre: På kort sikt må arbeidet med å bedre Forsvarets reaksjonsevne, kampkraft og utholdenhet fortsette. Vi må fortsette å øve, seile og fly mye, fortsette oppfyllingen av reservedels- og ammunisjonslagre, og fortsette investeringer i artilleri, jagerfly, overvåkingsfly med mer. Opptrappingen i nord må også fortsette, for eksempel styrkingen som er underveis i Porsanger og Sør-Varanger. Tilstedeværelse og situasjonsforståelse i Nord-Norge er prioritet 1. 

På noe lengre sikt må Forsvarets volum øke. Derfor har Regjeringen foreslått å øke personellet i Forsvaret med 3000 vernepliktige, 2200 ansatte og 1000 reservister.

NOF: Hvilke konsekvenser kan en ufullstendig LTP få for Norge som forsvarsnasjon?
Høyre: Norges forsvarskonsept er basert på følgende: Vårt nasjonale forsvar, sikkerhetsgarantien i NATO samt bilateralt samarbeid med allierte.

Nå styrkes vårt nasjonale forsvar betydelig de neste årene, og NATOs tilstedeværelse i våre nærområder er vesentlig trappet opp. Dessuten har vi inngått egne forsterkningsavtaler med våre viktigste allierte.
Summen av dette tilsier at Norge er vesentlig bedre rustet enn for få år tilbake. Enhver langtidsplan må ses i denne sammenheng. Norge vil aldri ha evne til å avskrekke tilstrekkelig eller forsvare seg alene.  

NOF: Hvordan skal Norge ivareta sin suverenitet om ikke Forsvaret blir tilført de ressursene Forsvarssjefen anbefaler?
Høyre: Suverenitetshevdelse er primært en fredstidsoppgave. Samtlige gjennomganger av fredstidsoppgavene, blant annet Forsvarets årsrapporter, viser at Forsvaret på en god måte hevder norsk suverenitet. Denne evnen er allerede styrket, og vil bli ytterligere styrket de neste årene, blant annet gjennom nye kystvaktskip, nye maritime overvåkingsfly, nye luftovervåkingsradarer, F-35 og kraftig styrking av E-tjenesten. Det er primært scenarier knyttet til krise og krig Forsvaret må rustes sterkere for å kunne håndtere, i tråd med den forverrede trusselsituasjonen. Forsvarets evne til å virke i krise og krig har jevnt og trutt blitt bedre de siste årene, men skal og må styrkes ytterligere. Her blir den nye LTP-en viktig.    

 
FREMSKRITTSPARTIET

For FrP svarer forsvarspolitisk talsmann, Morten Wold

 

NOF: Var det riktig å ikke godta LTP-en slik den var, og i så fall hvorfor?
FrP: Den fremlagte LTP manglet konkrete utviklingsplaner og strategier for hvorledes Forsvaret skulle utvikles, i hvilken takt og til hvilken kostnad i de enkelte år.

NOF: Hvilke endringer ønsker dere å gjøre med LTP-en?
FrP: FrP ønsker å få på plass styrking av personell allerede fra 2021. Videre må det tilføres betydelige økonomiske ressurser for å bygge organisasjonen samt anskaffe nødvendig materiell til drift og vedlikehold. Videre må det på plass konkrete planer for helikopteranskaffelse og EBA utviklingen i Forsvaret.

NOF: Hva ser dere som de viktigste kortsiktige og langsiktige målene for Forsvaret?
FrP: På kort sikt må Forsvaret tilføres mannskaper og midler til drift. På lang sikt må Sjøforsvaret struktur på plass, herunder anskaffelse av erstatningskapasitet for tapet av fregatten Helge Ingstad. Luftvern vil være svært viktig på mellomlang og lang sikt.

NOF: Hvilke konsekvenser kan en ufullstendig LTP få for Norge som forsvarsnasjon?
FrP: Det vil gi lavere forsvarsevne og sette oss i en vanskelig situasjon opp mot NATO og de forpliktelser vi har som alliert.

NOF: Hvordan skal Norge ivareta sin suverenitet om ikke Forsvaret blir tilført de ressursene Forsvarssjefen anbefaler?
FrP: Det blir utfordrende, men man kan gjøre mye ved å samle ressurser og satse der det gir mest kampkraft. Men den økonomibanen som det ble lagt opp til i den fremlagte LTP-en vil ikke gi tilstrekkelig forsvarsevne.

 

 

 

 

 

 

Forrige        305 av 1697        Neste
loader