E-sjefen: - Økende rivalisering mellom globale og regionale stormakter.
Det som slår NOFs deltakere på foredraget er hvordan E-sjefens rapport og tale utfyller og forsterker Forsvarssjefens fagmilitære råd som ble lagt frem senhøstes i fjor. Nå forventer NOF å se tydelige tegn i langtidsplanen som gir Forsvaret og sektoren de midler og kapasiteter som trengs for å trygge nasjonens interesser på en god måte.
Torgrim Halvari/NOF

E-sjefen: - Økende rivalisering mellom globale og regionale stormakter.

Etterretningssjefen holdt i kveld sin årlige statusoppdatering i Oslo Militære Samfund. Oppdateringen baserte seg på den årlige rapporten fra E-tjenesten som ble offentliggjort tidligere på dagen. NOF gir deg en kort oppsummering av hovedpunktene i talen hans.
Publisert: 2020.02.10
Tor Egil Vangstad og Torgrim Halvari

Det er ikke første gangen generalløytnant Morten Haga Lunde er i Oslo Militære Samfund for å gi medlemmene en statusoppdatering. Hovedaktørene som pekes ut til å være de som i størst grad preger trusselbildet for Norge er fortsatt knyttet til Russland og Kina. En ny vinkling som oppleves som vesentlig er hvordan disse to nasjonene i den senere tiden stadig har knyttet seg nærmere til hverandre. Likhetstrekkene mellom disse landene er ifølge Haga Lunde flere, og dreier seg eksempelvis om de politiske systemene som landene styres av, der koblingene er tette mellom politikk og økonomi, mellom stat og private aktører, og mellom militære og sivile lag.

 

I rapporten som E-tjenesten la frem tidligere på dagen, Fokus 2020 – Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer, trekkes det allerede i innledningen likhetstrekk mellom Russland og Kina:

 

«Dette er ikke en overgangsfase. Det russiske og kinesiske systemet er ulike, men det beveger seg i mer autoritær retning».

 

Stormaktsambisjoner er intet nytt i så måte, men generalen sier at de strukturelle endringene vi nå har sett over flere år synes å akselerere. Denne stormaktsrivaliseringen frykter E-sjefen kan føre til et nytt våpenkappløp. Russland har den siste tiden vist evne til å utvikle stadig mer sofistikerte og avanserte våpensystemer, og det er spesielt kombinasjonen av atomvåpen og langtrekkende presisjonsvåpen som utgjør en sikkerhetsmessig utfordring. Les mer her.

 

Kinas økonomiske utvikling har vært påtakelig de siste årene, og landets styresmakter synes å bli stadig mer åpen om deres ambisjoner. Parallelt med en økonomisk vekst følger det også en formidabel vekst i militære kapasiteter, og Haga Lunde viser til at Kina i løpet av de siste ti årene har hatt den kraftigste veksten i militærmakt på verdensbasis. Ambisjonsmålet er imidlertid ikke nådd. Kina har som mål å være på høyde med USA militært sett innen 2050.

 
Stormaktsambisjoner er intet nytt, men generalløytnant Morten Haga Lunde 
sier i sin statusoppdatering på Oslo Militære Samfund at de strukturelle endringene vi nå har sett over flere år synes å akselerere. Denne 
stormaktsrivaliseringen frykter E-sjefen kan føre til et nytt våpenkappløp. 


Det som slår NOFs deltakere på foredraget er hvordan E-sjefens rapport og tale utfyller og forsterker Forsvarssjefens fagmilitære råd som ble lagt frem senhøstes i fjor. Ikke at det er noen overraskelse, men det var interessant å se hvordan Forsvarssjefens relativt dystre bilde av den sikkerhetspolitiske situasjonen nå fikk forsterket kraft, og med god faglig tyngde. Denne observasjonen forsterker bare NOFs holdning om at den kommende langtidsplanen for forsvarssektoren må medføre en betydelig styrking av Forsvarets kapasiteter, både hva angår materiell og personell. Man skal selvsagt være varsom med å koble enkeltnasjoners militære kapasiteter og ambisjoner til en direkte trussel mot vår suverenitet og i det hele tatt eksistens, men at det kommer til å påvirke det globale trusselbildet der Norge også har en rolle synes det å være liten tvil om.

 

Nå forventer NOF å se tydelige tegn i langtidsplanen som gir Forsvaret og sektoren de midler og kapasiteter som trengs for å trygge nasjonens interesser på en god måte. NOF støtter helhjertet Forsvarssjefens alternativ A i hans fagmilitære råd som den riktige medisinen til å møte fremtidige trusler på en god måte.

Forrige        1186 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå