En seier for Veteranene
Å ta vare på veteranene er ikke bare i dele ut medaljer.
Per-Inge Johnsen/Forsvaret

En seier for Veteranene

Veteranorganisasjonene har over lang tid vært klar over problemstillinger som foreldelse og følelse av maktesløshet i møte med Statens pensjonskasse (SPK) og klagenemden. Nå har man endelig fått igjennom flere rettigheter for veteraner i erstatningssaker.
Publisert: 2020.10.09
Magnus Strømsvåg

For veteranorganisasjonene har det vært en årelang kamp for å sikre rettighetene for de som har fått psykiske skader etter inntrykk og hendelser i INTOPS. Opplevelsen av å ikke bli trodd, er noe flere veteraner har følt på når de først tar til motet og krever erstatning.

Antallet som krever erstatning har vært jevnt over tid, mens antall innvilgede krav blir i 70-80 prosent av tilfellene avvist. Selv om antallet erstatningssaker har vært konstant, har det imidlertid vært en kraftig reduksjon både i innvilgede saker og utbetalinger. Ifølge veteranenes advokater har det vært en bekymringsfull utvikling hvor spesialisterklæringer blir i økende omfang tilsidesatt og ikke vektlagt i vurderingen av årsakssammenheng med hendelser fra INTOPS.

Denne problematikken har opptatt flere politikere. 8.oktober leverte utenriks- og forsvarskomiteen sin innstilling til Bjørnar Moxnes representantforslag for å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader.

Rødt hadde da fått med seg AP, SP, SV og FRP, og sikret med dette flertall for forslagene fra Moxnes. Dette medførte at 4 av 5 forslag ble innstilt i sin helhet. Forslag nummer 3 ble endret uten at dette fjernet veteranenes mulighet for gjenopptagelse.

Regjeringspartiene snudde i forslag 1,2 og 5 og fikk dermed stortingets samlede tilslutning.

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo har følgende kommentar til saken – NOF er glad for at Stortinget lyttet til en samlet stemme fra Arbeidstaker- og Veteranorganisasjonene om å støtte forslaget fra Rødt. Dette er viktig for både tidligere, nåværende og fremtidige veteraner.

Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling:

1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belastningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade. Regjeringen bes utforme forslaget slik at endringen gis tilbakevirkende kraft, slik at den også omfatter veteraner skadd før 2010, og slik at veteraner som allerede har blitt nektet erstatning på bakgrunn av foreldelse, får anledning til å søke på nytt.

2. Stortinget ber regjeringen sikre at den ytre tyveårsfristen for foreldelse ikke benyttes for å nekte erstatning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning.

3. Stortinget ber regjeringa sikre at veteranar kan få ta opp saka si på nytt der vedtak frå Statens pensjonskasse og/eller klagenemnda kan vere i strid med gjeldande rett.

4. Stortinget ber regjeringen sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner, herunder advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes

5. Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk vurdering.

       "Flere viktige kjernesaker for å styrke rettssikkerheten til de veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk som følge av sin tjeneste i intops, kommer nå på plass. Det gjelder spesielt støtte om en ny regel som klargjør regelverket rundt foreldelse av søknad om erstatning, og en ny regel som skal forhindre tilsidesetting av spesialisterklæringer. At komiteen nå foreslår slike vedtak om nye regler viser at de står ved sitt ansvar. Dette vil bidra til å dempe frustrasjonen som skadde veteraner føler i erstatningsløpet", 

Generalsekretær i SIOPS, Øystein Wemberg. Forrige        207 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå