Endelig enighet om ny kompensasjons-avtale, med gyldighet fra 1. august i år
Partene i Forsvaret har etter en årrekke med utfordringer endelig landet en ny avtale. Foto: Forsvaret

Endelig enighet om ny kompensasjons-avtale,

med gyldighet fra 1. august i år

Partene i Forsvaret har etter en årrekke med utfordringer endelig landet en ny avtale. Den nye avtalen har noen viktige endringer og en innretning som NOF stiller seg ved. I stort mener vi at avtalen er blitt bedre, til tross for at det har vært utfordrende å lage en avtale som holder tritt med kostnadsutviklingen i samfunnet.
Publisert: 2022.05.24
Kennet Bergland, Forbundssekretær

Bakgrunn

- Partene i Forsvaret gjenopptok høsten 2021 arbeidsmøter og senere, vinteren 2022, forhandlingsmøter på ny Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon (heretter «komp-avtalen»). Forhandlingsdelegasjon for NOF var Kennet Bergland og Magnus Strømsvåg.

LINK til ny avtale
  

Vanskelige forhandlinger, grundig prosess

- Utfordringene før ny avtale kunne ferdigstilles var flere, og økonomien en særlig hemsko. Det har vært spesielt utfordrende å få tilført nye og ytterligere ressurser til avtalen i en tid hvor Forsvaret har vært spesielt opptatt av å synliggjøre intern-effektivisering og kostnadsinnsparing. NOF avsluttet forhandlingene med å takke også arbeidsgiversiden for det vi mener ble en konstruktiv og ansvarlig prosess. NOF opplever å ha fått godt gehør og rimelig gjennomslag for våre innspill.

Samme form med noen justeringer

- Avtalen har beholdt sin innretning og skal fremstå godt gjenkjennelig. I denne nye avtalen er de fleste satsene noe forbedret, selv om NOF gjerne skulle sett en utvikling nærmere samfunnets øvrige pris- og kostnadsutvikling.

Forbedrede satser

- Flytting kompenseres ganske likt som før, med noe justering på satser. Risiko-elementer foruten radar-testing er videreført og oppjustert på satsene «nivå 1», samt justert opp for redningsmann og flybesetning. Kompensasjon for sivil husleie er også justert opp, begrenset av SPH.

Viktige endringer

– Større endringer kan du lese i iverksettingsbrevet som er drøftet blant partene, pkt. 5. (Se faktaboks). Herunder (ikke uttømmende liste):
- Mannskap på to-besetningsfartøy har fått en bedre avtale om reise i fm besetningsbytte samt avrop på oppspart avspasering.
- Alle tilsatte med pendler-rettigheter får i ny avtale en dekning uavhengig av sivilstand.
- Betydelig endring treffer økonomiske vilkår i fm pendling hvor tiden er øket fra 5 år til 8 år. Dersom arbeidsgiver holder deg tilbake fra ny disponering er dekning videreført også ut over 8 år.
- Pendlerreiser for ukependlere dekkes fortsatt «under arbeidsforholdets varighet».
- De som utøver risiko «nivå 2» får kompensasjon hvor satsene er gjort om fra «pr døgn» til «pr gang».
- Det er konstatert at det ikke er adgang til å planlegge med «utilfredsstillende kvarter», med åpning for at den enkelte kan velge seg slik kompensasjon, istedenfor å ta imot tilfredsstillende kvarter utenfor garnison (i fm øving og kurs).
- Det er åpnet for å leie seg sivilt kvarter/bolig for de som tilbys pendlerbolig mer enn 4 km fra tjenestestedet. I form av dekning av 75% av leieutgiften opp til sum som begrenset av SPH (for tiden kr. 11.283,- pr måned).

Økonomi

 – Som nevnt innledningsvis har det vært utfordrende å lage en avtale som står seg i forholdet til øvrige pris- og kostnadsutviklinger. Selv om NOF mener avtalen burde vært tilført enda mer eksplisitt økonomi så anerkjenner vi at det er elementer som på kort sikt innebærer at avtalen nå er betydelig styrket. Arbeidsgivers påstand og utregninger var at avtalen med de implisitte kostnadene både speiler og overgår relevante indeks.

Her har NOF underveis i forhandlingene utfordret arbeidsgiver på å lage oversiktlige beskrivelser for disse forholdene. Dette er rasjonale bak at NOF har kunnet akseptere en avtale selv om isolerte summer, etter vår påstand, burde vært høyere.


Arbeid fortsetter

- Elementer som er nært tilknyttet avtalen – så som Forsvarets bolig- og kvarterressurser – er fremdeles til behandling mellom partene, og vil også være gjenstand for debatt på politisk nivå i nær fremtid. NOF er opptatt av at Forsvaret forsterker boligtilbud og at pris for å bo i militær regi skal fungere som et insentiv for tjeneste. Dette er viktig for å beholde og rekruttere for fremtiden. Imidlertid har den nye avtalen også videreutviklede rettigheter og en forsterket kompensasjon for de som disponeres/beordres til nytt tjenestested hhv. steder hvor Forsvaret ikke kan stille bolig.

Partene skal også i nær fremtid revidere boligreglement og se på forvaltningsbestemmelser knyttet til bolig og kvarter.

Innspill til videre forbedring

- Avtalen har kortere løpetid enn vanlig, med den hensikt å komme til ny forhandling og, for NOF sin del, mulighet for å få til en enda bedre avtale på kort sikt. Vi henstiller til fortsatt godt engasjement og takker for de gode innspill vi har fått underveis i denne forhandlingen. Har du innspill eller kommentarer til denne avtalen er du velkommen til å ta kontakt med oss sentralt.

For NOFs forhandlingsdelegasjon
Kennet Bergland

Fakta

lverksettingsskriv- Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret 2022-24 


Partene har blitt enige om "Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for
Forsvaret" (Kompensasjonsavtalen).

Partene er Forsvarsstaben som arbeidsgiverpart og Befalets fellesorganisasjon, Krigsskoleutdannede
offiserers landsforening, Norges offisers- og spesialistforbund, Norsk tjenestemannslag Forsvar, Parat
forsvar, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Norges ingeniør- og
teknologorganisasjon, Norges farmaceutiske forening, Norges juristforbund, Norsk psykologforening,
Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Legeforeningen og Teknisk-naturvitenskaplig forening som
arbeidstakerparter.

Protokoll vedrørende samme avtale legges i FOBID.

1 Varighet


Kompensasjonsavtalen settes i kraft fra 1. august 2022, med virkning til 31. juli 2024. Avtalen forlenges
automatisk med ett år av gangen, dersom ikke en av partene sier den opp. Avtalen kan sies opp med 3
måneders varsel, jf. tjenestetvistloven.

2 Forhold til andre avtaler


Lokale avtaler eller ordninger som ikke er i samsvar med denne avtale skal sies opp eller avvikles 1.
august 2022.

3 Avgjørelsesmyndighet og forvaltning av avtalen


Forsvarssjefen (FSJ) har delegert avgjørelsesmyndigheten innen denne avtale til DIF-nivå.
Avgjørelsesmyndigheten skal ligge innenfor kompensasjonsavtalen, lover, sentrale avtaler og øvrige
bestemmelser og retningslinjer.1 Ved uenighet om forståelsen fremsendes saken til FPVS som kaller
inn partene til tolkningsmøte.
Avtalen forvaltes av FPVS.

4 Opplæring


Forsvarssjefen har gjennom sine ansvarlige sjefer plikt til å gi opplæring i kompensasjonsavtalen til alle
tilsatte som anvender denne avtalen som arbeidsgivers representant.

5 Vesentlige endringer


5.1 Generelt


Avtalen inneholder endringer av enkelte satser. I tillegg er det endret noe på rettigheter. Dette
fremgår under det enkelte punkt.

5.2 Punktvis gjennomgang


Pkt. 2.6 Forsørger/forsørgelsesbyrde:

Det er ikke lengre krav til 50 % forsørgeransvar. Nå er kravet at
den forsørgede har bostedsadresse hos den tilsatte. Det har siden 2015 vært en lovendring som gjør
det mulig for barn å ha to bostedsadresser.

Pkt. 2.17 To-besetningsfartøy:

En ny definisjon. Denne benyttes til å gi rettigheter til hjemreiser
beskrevet senere i avtalen.

Pkt. 3.1 Flyttebonus:

Det er gitt rettigheter ved samlivsbrudd dersom begge er militært tilsatte.

Pkt. 3.4.1:

Utilfredsstillende kvarter: Det er lagt til en begrensning på 50 km i forhold til hvor langt
unna arbeidsgiver kan skaffe til veie tilfredsstillende kvarter. Denne begrensningen kommer i tillegg til
tidligere krav til maksimalt en times reisevei. Det er også lagt til en mulighet for den tilsatte til å takke
nei til tilfredsstillende kvarter utenfor militær garnison. I så tilfelle kan den tilsatte eksempelvis dele
forlegningsrom med andre i garnison. Det presiseres at dette ikke fritar arbeidsgiver fra plikten til å
tilby tilfredsstillende kvarter til alle som har krav på dette. Bruken av dette skal dokumenteres i
forbindelse med øvings- og kursplanlegging.

Pkt. 4.1.2 Risiko nivå 2:

Tidligere ble det utbetalt pr døgn for disse aktivitetene. Nå utbetales det pr
gang.

Pkt. 5.6.1 Endret tjenestested:

Pendlerrettighetene er økt fra 5 til 8 år (fri kost og kvarter). Det er også
lagt til at dersom arbeidsgiver stanser den tilsatte i å søke seg til annet tjenestedistrikt, forlenges
pendlerrettighetene tilsvarende. F.eks. hvis en DIF/BRA stanser en søknad om villighet til tilsatt som
har pendlet i 8 år. Da skal den tilsatte opprettholde pendlerrettigheter.

Pkt. 5.6.3 Pendlerreiser:

Punktet er forenklet. Midlertidig tilsatte, enslige og gifte/samboere er
sidestilte med tanke på opptjening av antall reiser. Alle har 30 tir pr år.

Pkt. 5.6.3.2

Dekning av merutgifter til daglig reise mellom tilvist kvarter og nytt tjenestested:
Her er det lagt inn at den tilsatte kan få dekket utgifter til å leie kvarter selv. Dette er i tilfeller hvor den
tilsatte ikke ønsker å benytte tilvist kvarter som er over 4 kilometer fra tjenestestedet.

Pkt. 5.6.3.4

Spesielt for tilsatte på to-besetningsfartøy i Sjøforsvaret: Dette er et nytt punkt som
regulerer hjemreiser for de som tjenestegjør på to-besetningsfartøy. Disse er gitt hjemreiser i
forbindelse med skifte av besetning. De gis hjemreise uavhengig av hvor de går til kai. Det er også
uavhengig av om de er fast eller midlertidig tilsatte, om de har husstand eller ikke. Det er også lagt inn
at ingen skal måtte avvikle avspasering/tilsvarende før de ankommer fastlands-Norge. Siden disse ikke
har normale pendlerrettigheter, er det lagt inn at dersom de er på lengre kurs/tilsvarende «midlertidig
tjenestested på land», skal de i de periodene få pendlerrettigheter fra bostedsadresse til dette stedet.
Dette forutsetter at de tilfredsstiller vilkårene for pendling.

Pkt. 5.6.4.1

Tilsatte på disponeringsordningen som er gift/samboer med andre forsvarstilsatte:
Her er det åpnet for at dersom den ene i forholdet er sivilt tilsatt, kan den sivile få pendlerrettigheter
dersom hen flytter med den militært tilsatte til nytt tjenestested. Tidligere måtte begge i forholdet
være militært tilsatte.

Pkt. 5.6.4.2

Dekning av merutgifter til å leie sivil bolig: Punktet er vesentlig forenklet. Tidligere har
kompensasjonen vært basert på delta mellom snittpriser på tilsvarende militær bolig i aktuelt
boområde og faktisk leieutgift. Nå kompenseres det 75 % av dokumentert leieutgift, uavhengig av
størrelse og boområde. Det er fremdeles krav at den tilsatte er i målgruppen til militær bolig i nytt
boområde.

Pkt. 5.7.4

Tjeneste og skoler/kurs (utland): Tidligere var det krav til minimum 10 måneders varighet
før overgang til vilkår tilsvarende NATO-avtalen. Dette er nå redusert til 6 måneder.

Pkt. 5.7.5

Lagringsutgifter ved opphold i utdanning i utlandet: Dette er et nytt punkt. Det
omhandler tilsatte som får opphold i utdanningen i utlandet og derfor reiser til Norge for å vente i en
periode før de reiser tilbake og fortsetter. Da slipper de åta med flyttelass fra f.eks. USA tilbake til
Norge, for så etter 1-3 måneder å flytte tilbake til USA.

Pkt. 5.7.6

Flytting internt i utlandet: Dette er et nytt punkt. Det gir rettigheter til tilsatte som må
flytte internt i andre land, eller mellom andre land.

Pkt. 5.8.1

Flytting generelt: Det har tidligere ikke vært presisert flyttevolum, men kun henvist til SPH.
SPH har en begrensning på 50 m3. I avtalen er det nå 70 m3.

Pkt. 5.8.3

Flytting før ny beordring/endring av tjenestedistrikt foreligger: Tidligere ble det ikke
gitt pendlerrettigheter ved forhåndsflytting. Dette er nå endret, slik at medfører forhåndsflytting
behov for pendling, gis dette.

5.8. 11 .4

Ekstrareise i forbindelse med flytting: Punktet er ikke endret, men det presiseres at dersom
det er behov for overnatting grunnet lang reisevei, kan dette kompenseres. Dette ses som nødvendige
utgifter, men skal dokumenteres.

6 Overgangsordninger


6.1 Pendlingens varighet


Tilsatte som har løpende pendlerrettigheter (fri kost og kvarter) 31. juli 2022 får automatisk forlenget
disse med 3 år. De som før 31. juli 2022 har avsluttet sine 5 års pendlerrettigheter, vil ved søknad få
gjenopptatt disse med virkning fra 1. august 2022. Ny varighet begrenses av opprinnelig dato for
innvilgelse tillagt tre år. Eksempel: Har man pendlet fra 1. august 2015 til 31. juli 2020, gis
pendlerrettigheter fra 1. august 2022 til 31. juli 2023.

6.2 Sivil leie av pendlerkvarter


Tilsatte som har pendlerkvarter mer enn 4 km fra tjenestested, kan før 1. august 2022 leie sivilt kvarter
basert på ny avtales pkt. 5.6.3.2: «Tilsatte som tilbys kvarter mer enn 4 km fra tjenestestedet kan frasi
seg dette og i stedet få kompensert for sivile leieutgifter, begrenset oppad av SPH. Daglige
reiseutgifter dekkes da ikke.»

Tilsatte som vil starte å ukependle fra 1. august 2022, kan inngå sivil leiekontrakt basert på samme pkt.
med virkning fra tidligst 1. juli 2022.

7 Iverksetting


Med bakgrunn i ovenstående bestemmelser og vedlagte avtale, iverksettes Særavtale om
merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret med virkning fra 1. august 2022.
Følgende settes samtidig ut av kraft:
• Pkt. 6 i Bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret
• Vedlegg 2 Kompetanseheving grenaderer/matroser - Særavtale om merutgiftsdekning,ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret
Forrige        121 av 1715        Neste
loader