Enighet om ny Intops avtale fra 1. jan 2018
Norske ingeniører fra Telemark Bataljon søker av området sør for Anah der norske styrker og koalisjonspartnere skal oppholde seg over tid. Foto: Camilla Brevik, Forsvaret.

Enighet om ny Intops avtale fra 1. jan 2018

Etter krevende forhandlinger kom partene til enighet 21. desember om ny Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.
Publisert: 2018.01.09
Staale I. Reiten, forhandler tariff (tekst)
Avtalen medfører blant annet endringer i misjonstillegget, utenlandstillegget, familietillegget og har virkningsdato 1. januar 2018.

NOFs krav har blant annet vært knyttet til krav om tilfredsstillende kvarter i oppsetningsperioden, hjemreiser under forberedende tjeneste på under 30 dager (eks 27. dager), samt sikringen av like vilkår når personell fra ulike etater jobber sammen i samme operasjon (ref. Triton).

De største utfordringene i forhandlingene var som tidligere å opprettholde kjøpekraften i avtalen da den økonomiske situasjonen til Forsvaret (mangel på penger) også har preget Forsvarsdepartementets (FD) tilbud.
Dette gjorde forhandlingene krevende. I sluttfasen valgte FD å legge penger på bordet for å sikre noe verdiutvikling på avtalen. Dette i tillegg til at utilfredsstillende kvarter ikke er et problem i dag med bakgrunn i begrensede oppsettinger. Det ble også enighet om ett nytt møte med FD for å løse forvaltning rundt ferieloven. Dette gjorde at vi aksepterte tilbudet og signerte avtalen.

Kort fortalt er de materielle endringer etter forhandlingene som følger:
• Misjonstillegget øker med 1,15% for høy sats. (OF 3 maj/OK/OR 8/CIC 3 er hevet til høyeste sats) .
• Det innføres dagsats for de som har forberedende periode på under 30 dager.
• Forberedende tjeneste i utlandet på over 2 uker, får en hjemreise om tjenesten tillater det.
• Utenlandstillegget har i hovedsak økt med bakgrunn i valutakurser, samt at det er endret fra seks til fem grupper. Endringen innebærer at man opprettholder de tre laveste nivåene med forholdstall 115, hever forholdstallet for løytnant og kaptein fra 135 til 140, men senker nivået fra 150 til 140 for majorer. Må ses i sammenheng med endring i misjonstillegget, slik at ingen gradstrinn (for eksempel maj/OK) kommer dårligere ut som følge av endringen.
• Familietillegget økes med kr 250,-
• Kompensasjon for ekstra belastning er øket med kr 150,- til kr 4150,-.
• Kompensasjon for avvik i varslingstid er øket med kr 150,- til kr 3150,-.
• De som får normalopprykk i tjenesteperioden får som minimum lønn og tillegg etter ny grad.
• De som stadig er på tjenestereise som følge av planlagte bidrag, går nå inn som en del av Intops styrken.
• Der Forsvaret ikke har organisert fellestransporter iht hjemreise gis observatører adgang til å nytte hjemreise til å møte familien i ett tredje land.

NOF har hatt mange krav inne til disse forhandlingene. Noen har ført til endring av tekst eller nye merknader i avtaleteksten, andre ting må vi jobbe videre med når neste mulighet byr seg.

I sluttfasen av forhandlingene samarbeidet NOF og BFO om prioriteringene. Dette førte til at vi klarte å bli enig med Forsvarsdepartementet.

Økning i satsene har tilbakevirkende kraft fra 1/1-18, mens evt reduksjoner kun vil ha virkning fra det tidspunktet avtalen blir implementert i Forsvarets lønnssystem.

Det ble også laget protokolltilførsler som partene må følge opp videre, blant annet at det bør arbeides for mest mulig like vilkår under forberedende tjeneste hjemme og i utlandet, en skal også se på grunnlaget for fastsettelse av grunnlønn i internasjonale operasjoner for å sikre riktig kompetanse.

I tillegg er det enighet om å følge opp forvaltning av Ferielovens bestemmelser for de som er ute i Internasjonale operasjoner. Her skal det på plass et nytt møte med FD tidlig i løpet av 2018.

Du finner mer om info enigheter og protokolltilførsler i protokollen.


Lønn ifm sykdom i tjenesten.
I en egen protokolltilførsel er NOF klar på at vi forventer at når du stiller deg til disposisjon i en operasjon forventer vi at også Forsvaret forplikter seg til å betale lønn og tillegg ut kontraktsperioden. Her har FD gjort en presisering som medfører at de kun vil betale ut sykmeldingens varighet, og ikke kontraktsperioden dersom personellet ikke reiser ut igjen. Dette er en sikringsbestemmelse som vi mener skal gi den enkelte som må omdisponere sitt private liv med involvering av familie en forutsigbarhet som er rimelig. Dette er en sak vi vil følge opp videre.

Det er i tillegg gjort redigerings- og språklige endringer i avtalen som ikke medfører endring i innhold.

I forhandlingene om Intops avtalen har Kennet Bergland og Staale Reiten deltatt.
Ny avtale gjelder fra 1. jan 2018 og tom 31. des 2019.

Her finner du den nye Særavtalen for tjenestegjøring i Internasjonale operasjoner gjeldende fra 1. jan 2018, administrative bestemmelser, protokoll og iverksettingsskrivet (nof.no)
Forrige        76 av 1244        Neste
loader
Norges Offisersforbund 2018
Webutvikling av:A2N