Fjerne særaldersgrensen | NOF
Å være militært ansatt medfører tydelige krav til både fysisk og psykisk helse. Forsvarets ulike særaldersgrenser bidrar til at forsvarets operative evne kan opprettholdes. Endringer vil kunne svekke denne. Foto: Sebastian Christiansen/Forsvaret

FD vil fjerne særaldersgrensen for militært personell

Men uten å fjerne T-35

Forsvarsdepartementet (FD) legger i dag frem forslag om å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense på 60 år (T60) for militært ansatte. Forslaget innebærer at militært personell nå kan stå i stilling til de er 72 år og innebærer i realiteten av særaldersgrensen for militært tilsatte fjernes..
Publisert: 2021.06.30
Staale I Reiten

- Dette er et angrep på særaldersgrensen i Forsvaret, og et forsøk på å dekke over Regjeringens manglende vilje til å sikre militært ansatte en anstendig pensjon. Dette tjener verken Forsvaret eller de ansatte, sier forbundsleder Torbjørn Bongo, og legger til at forslaget fra FD føyer seg inn i rekken av angrep på opparbeidede rettigheter, uten at pliktene blir redusert. Videre sier han at et av paradoksene er at de ansatte med Forsvarets særlige aldersgrense på 35 år fortsatt vil ha plikt til å fratre ved denne aldersgrensen.

Forsvarsdepartementet mener den videre utviklingen av Forsvarets særaldersgrense må legge til rette for at Forsvaret har de nødvendige rammebetingelsene til å stimulere militært tilsatte til å fortsette den yrkesaktive karrieren, enten i eller utenfor Forsvaret avhengig av hvorvidt de tilsatte tilfredsstiller operative krav eller ikke.

Forslaget er også problematisk all den tid kravene til den enkelte i stillingene vil være det samme, og de operative kravene til avdelingene vil være de samme. Der den enkelte ikke klarer i tilfredsstille stillingens krav, foreslår FD å løse dette med en ny avgangspakke der en samtidig kjøper seg fri fra pensjonsforpliktelsene. Alternativet er at en kan bli sagt opp.

- Vår vurdering er at dette forslaget gir etter for politiske føringer, men samsvarer ikke med Forsvarets operative behov.

Norges offisers- og spesialistforbund sender nå høringsnotatet ut til lokale organisasjonsledd for innspill og kommentarer til høringen. Det legges også opp til en behandling av høringsinnspillet i Landsstyret i midten av september. Endringen i Forsvarsloven er nå sendt ut på høring med høringsfrist 29 september 2021.

Hovedargumentasjonen til Forsvarsdepartementet er at plikten til å fratre er fjernet for øvrige ansatte med særaldersgrenser, alle må bidra og det er stor samfunnsmessig gevinst ved at de med særaldersgrense jobber lengre. De er likevel klare på at mange jobber i den operative søylen fortsatt er så krevende at det ikke er mulig å stå til du er 72 år, og for noen ikke en gang til de er 60 år. For å kvitte seg med personell og vedlikeholde aldersstrukturen ser en for seg å tilby avgangspakker på 15G og balansere aldersstrukturen ved å tilby færre personell T-60 (og flere T-35).

Det betyr også at en er helt avhengig av en videreføring av T-35. En løsning som bygger på at Forsvaret har behov for en balansert aldersstruktur der personellet har en plikt til å fratre ved en særaldersgrense på 60 år. NOF er av den oppfatning av at fjerning av plikten til å fratre bryter med forutsetningen ved å innføre T-35. En videreføring av T-35 og der Forsvaret fortsatt har mulighet til å diskriminere på alder må derfor tilbake til Stortinget for ny vurdering.

LO og de øvrige hovedsammenslutningene har vært klare på at fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense bryter med avtalen om ny offentlig tjenestepensjon fra mars 2018. Der ble det avtalt at en først skulle forhandle nye regler for pensjon for de med særaldersgrense, så skulle en ha en gjennomgang av særaldersgrensene.

Fakta:

Militært tilsatte har i dag en særaldersgrense på 60 år med mulighet til å gå av inntil 3 år før om alder og tjenestetid er til sammen 85 år (den såkalte 85- års regelen. Du får da 66% av lønn og faste tillegg på avgangstidspunktet. Ved 67 år blir pensjonen samordnet med folketrygden og levealdersjusteringen kommer inn. Noe som tilsier at de som er født på 70 tallet får pensjon under 60% og de som er født på 80-tallet ned mot 50%. Fjerning av plikten til å fratre betyr at du fortsatt kan gå av med 60 års aldersgrense men kan fortsette å jobbe til du er 72 år, som andre i staten. I forslaget fra FD blir kravene til stillingene i Forsvaret oppretthold, slik at om du skal få fortsette må du fortsatt tilfredsstille stillingens krav.

Høringsdokumentet finner du her.

Mer om særaldersgrensen og pensjon på nof.no :

Angrep på særaldersgrense.

Finnes det vilje til løsning.

Forsvarets særaldersgrense endres ikke.

Forrige        51 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå