FMR 2019 - riktig retning, for lavt tempo
Forbundsleder, Torbjørn Bongo og Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen.

FMR 2019 - riktig retning, for lavt tempo

Forsvarssjefen har i dag presentert sitt Fagmilitære råd i forkant av neste langtidsplan for Forsvaret 2021-2024. Forsvarssjefen leverte et godt og troverdig råd. Samtidig er vi skeptiske til at nødvendige tiltak og investeringer nok en gang skyves til neste periode.
Publisert: 2019.10.08
Torgrim Hermansen Halvari

NOF kjenner seg stort sett igjen i virkelighetsbeskrivelsen forsvarssjefen gir, og støtter i hovedsak opp om de tiltak og den retningen forsvarssjefen staker ut. Samtidig er vi skeptiske til at nødvendige tiltak nok en gang skyves til neste periode. Vil det være forsvarlig for Norges trygghet og sikkerhet å atter en gang utsette viktige investeringer til landmakten?

Forsvarssjefen leverte i dag et råd som inneholder fire alternativer, A, B, C og D. Alternativ A er et 2 %- alternativ og den modellen som forsvarssjefen anbefaler og mener er nødvendig for å ivareta Forsvarets oppgaver. Går Regjeringen for en lavere løsning mener dermed forsvarssjefen at dette ikke vil være godt nok.

Forsvarssjefen gir en god virkelighetsbeskrivelse av status, mangler og de områdene vi bør styrke. Herunder en for liten landmakt og hær uten dedikert helikopterstøtte, et sjøforsvar som har mistet viktige kapasiteter, generell lav bemanning og dårlig robusthet i Forsvaret og en utdanningsordning som ligger nede for telling og ikke dekker det fremtidige behovet.

Videre en «grunnmur» som ikke er ferdig reparert, samt store utfordringer i forbindelse med samband, logistikk og vedlikehold, for å nevne noen. Han beskriver videre at landmakten er under det vi har forpliktet oss til ovenfor NATO og for å ivareta nasjonal beredskap.

Forsvarssjefen peker også på nye ting som vi må bli bedre på, som for eksempel cyberforsvar og elektronisk krigføring. 

Vår største bekymring er knyttet til at viktige investeringer særlig i landmakten ikke gjennomføres i neste planperiode, særlig stridsvogner og dedikert helikopterstøtte til Hæren. Det fremstår som relativt klart at man ikke bør vente over 10 år før disse kapasitetene er på plass. 

Vi konstaterer også at forsvarssjefen ikke gjør en ny vurdering knyttet til Andøya, til tross for at det fremstår som en uavklart situasjon pr. nå og at vi har utfordret Forsvarssjefen på å gi sin vurdering av dette. Tilsvarende er vi skuffet over at man ikke har gjort en ny vurdering av Luftforsvarets utdanning på Kjevik. 

NOF er videre undrende til at Forsvarssjefen kun har anbefalt en relativt beskjeden styrking av Heimevernet. Samtidig er vi kjent med at det både internt i Forsvaret og ved FFI pågår utredninger som vil påvirke vurderinger av Heimevernets størrelse, og at det også er naturlig å vurdere Heimevernets størrelse i lys av Regjeringens varslede Samfunnssikkerhetsmelding som skal komme samtidig med LTP til våren 2020. Vår vurdering er at Heimevernet bør styrkes utover det Forsvarssjefen anbefaler. 

Forsvarssjefen beskriver videre at interneffektiviseringen ikke har vært mulig å gjennomføre i henhold til planen, og han anbefaler en forsiktig gjennomføring med tanke på nye effektiviseringstiltak, og advarer mot at innsparingsgevinster tas før de faktisk er tilstede. NOF støtter denne tilnærmingen. 

NOF er glad for at Forsvarssjefen så tydelig har løftet behovet for å styrke bemanningen generelt, og at det å skape robusthet og dybde er en forutsetning for å sikre operativ evne. Vi er videre glade for at Forsvarssjefen valgte å fokusere på viktigheten av å finne tiltak for å øke ståtiden blant personellet. På disse områdene vil forbundet gjerne bidra for å finne gode løsninger.

De to siste momentene bør Regjeringen lytte ekstra nøye til, når den nå skal gjøre Forsvarssjefens Fagmilitære råd (FMR) om til en ny Langtidsplan for forsvarssektoren (LTP), og komme med sin anbefaling til Stortinget. 

NOFs hovedvurdering av FMR er at forsvarssjefen peker i riktig retning, og vi slutter oss til forsvarssjefens hovedanbefaling om alternativ A. Samtidig mener NOF at gjennomføringen planlegges gjennomført i et for lavt tempo. «Norsk sårbarhet øker i takt med at sikkerhetsbildet forverres», sa forsvarssjefen under den høytidelige fremleggingen av sitt fagmilitære råd. NOF deler denne oppfatning. Med en sikkerhetspolitisk situasjon som forverres i et stadig økende tempo er ikke nødvendigvis løsningen at vi skal skynde oss sakte.

Hele rådet og kortversjon kan du lese her.

For ytterliggere informasjon, vennligst kontakt forbundsleder: Torbjørn Bongo, tb@nof.no, 92840451.

 

Forrige        1180 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå