FØS – Forsvarets økonomi senter - En lur ide? Vil vi spare noen penger?
NOF er svært skeptiske til prosesser hvor betydelige momenter; avklaringer og konsekvenser, teknologiløsninger og berørte tilsatte samt evne til å levere først kan bli avklart «under marsj». Foto: Markus Malmin/Forsvaret

FØS – Forsvarets økonomi senter - En lur ide?

Vil vi spare noen penger?

Forsvaret har startet opp et prosjekt som skal ende opp med en betydelig omorganisering av økonomistyringen og organiseringen i Forsvaret. Prosjektet er et av mange innenfor porteføljen M&E (Modernisering og Effektivisering). NOF er skeptisk til om den planlagte omorganiseringer er en lur ide. Videre er NOF skeptisk til om den pålagte interneffektiviseringen i LTP på over 2 milliarder kr er mulig å gjennomføre uten vesentlige negative konsekvenser. Og uansett – det vil være et brudd på alle prinsipper i trepartssamarbeidet å iverksette et slikt oppdrag, uten at de som er berørt er blitt hørt.
Publisert: 2022.01.22
Kennet Bergland
Regjeringen Solbergs forslag til LTP for Forsvaret i perioden 2021-2024 ble vedtatt av Stortinget høsten 2020. Denne planen inneholdt en del positivt, bl.a styrking av Landmakten og økonomiske styrking på 2 milliarder årlig i de neste 8 årene. Samtidig hadde den en forutsetning om at Forsvaret de første 4 årene måtte effektivisere med en sum på om lag 2 milliarder kr. Dette kom i tillegg til de årlige AB&E-kuttene. Daværende Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen uttrykte betydelig skepsis til dette pålegget. En skepsis som NOF sluttet seg til. NOF har også utfordret både dagens FSJ og den nye Regjeringen og Statsråden på at dette kravet med reduseres. Vi frykter at disse kuttene snarere i betydelig grad vil svekke, fremfor å styrke forsvaret.

Som et ledd i å innfri den politiske føringen som Regjeringa Solberg la inn i LTP om spare om lag 2 milliarder kr, så har Forsvarssjefen og Forsvarsstaben i løpet av høsten 2021 jobbet med flere ideer og prosjekter, som man håper skal gi forventet innsparing. Utarbeidelsene av disse prosjektene har i liten grad, og kanskje ingen reell grad, vært gjenstand for involvering eller medvirkning fra hverken av de berørte eller arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret. Til tross for dette ønsker Forsvarsstaben å sende ut iverksettelsesoppdrag.

M&E programmet i Forsvarsstaben har som hensikt å identifisere områdene for samlet å spare de nevnte milliarder, og aller helst betydelig mye mer. Et av prosjektene som programmet har lansert er omorganisering av økonomitjenesten i Forsvaret og etablering av Forsvarets økonomi senter (FØS) i Bergen. Samtidig skal mesteparten av dagens øvrige økonomistillinger i Forsvaret nedlegges, og avdelinger i resten av Forsvaret forutsettes betjent fra FØS. Samtidig skal dagens ansvar innenfor økonomi for lokale sjefer i stort videreføres.

En av begrunnelsene fra Forsvarsstabens side for å iverksette et slikt prosjekt er en påstand om det foregår mye unødvendig dobbelt-arbeid. NOF mener at FST i for liten grad har valgt å vekte hensyn til de som har skoen på, i valg av både konsept og organiseringer. Prosjektet mangler forankring, involvering, ansvarliggjøring og delaktighet.

Etter en litt trang fødsel hva gjelder informasjon og involvering, så har det rett i forkant og etterkant av jul og nyttår, vært avholdt noen informasjonsmøter knyttet til dette prosjektet. Disse møtene har avdekt at det er flere og vesentlig momenter som prosjektet ikke har avklart eller i tilstrekkelig grad vurdert eller beskrevet i utkast til oppdrag.

NOF er nødvendigvis svært skeptiske til prosesser hvor betydelige momenter; avklaringer og konsekvenser, teknologiløsninger og berørte tilsatte samt evne til å levere først kan bli avklart «under marsj». Vi mener faktisk at kritiske element som må være på plass for å lage et produkt, nettopp må være på plass før beslutninger fattes. Før leveranse, prosesser, avdelinger og tilsatte (i den rekkefølgen) revolusjoneres – så må man vite hvem som skal gjøre hva og hvordan. Hva som blir konsekvensene. Hva som er leveranse-metode og leveranse-risiko.

FST har i neste uke innkalt til et møte hvor drøfting av oppdraget er satt på agendaen. NOF har en meget klar forventing til at dette skal medføre et utredningsoppdrag. Et oppdrag som gir både de som har skoen på lokalt og sentralt, samt arbeidstakerorganisasjonene, mulighet til å gi innspill til både retning og omfang på prosjektet, før en eventuell ordre om gjennomføring utstedes.
Fakta Programmet Modernisering og Effektivisering (M&E) i Forsvaret arbeider med å «Gjennomgå alle støtte, fellesfunksjoner og staber med sikte på: standardisere, forenkle, spesialisere, sentralisere»

Hensikten er å finne løsninger på pålegg om å «realisere økonomiske gevinster i størrelsesorden kr 2,4 milliarder. FSJ har lagt til en «overhøyde» og har som ambisjon å spare inn kr 3,3 milliarder.

Prosjekt «Økonomifunksjonen i Forsvaret» i regi av M&E har kommet frem til at økonomi-stillinger skal flyttes fra avdelinger og sentraliseres. Organisasjonene i Forsvaret har ikke vært med i prosjektarbeidet, men fikk informasjon først da prosjektet var nær sluttført.

Partene i Forsvaret skal neste uke drøfte hvordan prosjektet og organisasjonsutvikling skal skride frem. Arbeidsgiver har uttrykt at de ønsker å beslutte om et gjennomføringsoppdrag. NOF og flere andre organisasjoner har tidligere uttrykt forventning om et bedre beslutningsgrunnlag og anbefalt en tydelig omgjøring til et utredningsoppdrag.

NOF mener det viktig at drøftingene borger for en forståelig, konstruktiv og forsvarlig videre prosess.
Forrige        133 av 1698        Neste
loader