FSJ om siste MOST-undersøkelsen: – Mobbing og trakassering er en indre fiende som skal tape.
NOF er glad for at Forsvaret gjennom MOST-undersøkelsene setter fokus på et viktig element innen HMS-arbeidet, og vi slutter oss til Forsvarssjefens utålmodighet for å skape forbedringer.
Skjermdump Forsvaret

FSJ om siste MOST-undersøkelsen: – Mobbing og trakassering er en indre fiende som skal tape.

I dag ble resultatene fra MOST-undersøkelsen gjennomført høsten 2020 lagt fram. Den viser en svak nedgang i tallene, men disse er fortsatt langt for høye ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen. - Jeg hadde ønsket at nedgangen av mobbing og trakassering skulle gått raskere.
Publisert: 2021.02.22
Torgrim Halvari

Den første spørreundersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering (MOST) i Forsvaret ble gjennomført høsten 2018. Resultatene fra undersøkelsen ble lagt fram på nyåret 2019.  

Den viste at selv om Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og trakasseringså var det mye som kunne ha vært bedre. Undersøkelsen viste blant annet at 51,8 prosent av kvinnene i Hæren i løpet av de siste tolv månedene hadde erfart at de i eller utenfor tjenesten hadde opplevd støtende eller verbal trakassering. 

 

Den siste undersøkelsen viser en generell nedgang av mobbing og trakassering på to prosentpoeng i forhold til sist undersøkelse. Nedgangen er størst i arbeidsrelatert mobbing og truende adferd. Uansett er denne nedgangen langt mindre enn det enkelte hadde forventet.  

Blant annet sier 11 prosent av de som har svart på undersøkelsen at de har opplevd én eller annen form for mobbing. Kvinner opplever mer enn menn, yngre opplever mer en eldre, og menige/studenter opplever mer enn ansatte. 

 

Videre har 22 prosent av de spurte opplevd én eller annen form for seksuell trakassering i løpet av det siste året. Kvinner opplever betydelig mer enn menn, henholdsvis 46 % av kvinnene og 14 % av menneneUavhengig av kjønn opplever også yngre mer seksuell trakassering enn eldre, og menige/studenter (38 %) opplever mer enn ansatte (19 %). 

Undersøkelsen avdekker at den seksuelle trakasseringen innebærer kjønnstrakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet samt tilfeller av seksuelt press og seksuelle overgrep. Her ser du tallene fordelt på forsvarsgrenene. 

 

Den nye undersøkelsen viser en liten endring i riktig retning. Dette er ikke den utviklingen verken NOF eller andre hadde håpet på. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er ikke fornøyd med tallene.  

- Dette er en viktig, grundig og forskningsbasert undersøkelse som vi må følge opp. Selv om det er en liten nedgang, hadde jeg håpet på et lavere tall. Jeg er skuffet og nå har vi alle en jobb å gjøre for å stoppe mobbing og trakassering. Vi må være enda mer målrettet enn det vi har vært til nå. Vi må vise hverandre respekt, ta ansvar og ha mot til å si ifraMobbing og trakassering er en indre fiende i Forsvaret som ingen skulle måtte oppleve. Det er også trist at det er de yngste kommer så dårlig ut i undersøkelsen. Nå må vi iverksette tiltak 

Husk godt lederskap innebærer evne og mot til å si ifra, uttalte forsvarssjefen under en pressekonferanse i dag. 

 

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo, sier han forstår forsvarssjefens utålmodighet. 

Det er viktig at både ledelsen og de ansatte har fokus på dette. Noen av tiltakene som kom etter den forrige undersøkelsen har kommet raskt på plassmens andre har tatt lengre tid. Vi forventer at resultatene nå behandles godt. Vi må få til et godt partssamarbeid både sentralt og lokalt slik at vi i felleskap finner løsninger, utfører disse og følger dem opp, uttaler Bongo. 

 

Forsvaret iverksatte etter MOST-undersøkelsen i 2018 et omfattende arbeid for å følge opp funnene i den undersøkelsen, og medførte et sett med ni konkrete tiltak som skulle gjennomføres “den nærmeste tiden”. Forsvaret måtte tåle kritikk for ikke å ha gjennomført mer enn tre av de ni tiltakene helt eller delvis da det var gått ti måneder etter rapportfremleggingen. Samtidig var ikke undersøkelsen i 2018 den første undersøkelsen som dokumenterte denne utfordringen, og ikke den første handlingsplanen for å løse denne. Også denne gang blir det viktig at tiltakene følges opp, og over tid og med tydelig toppforankring. På dette området fremstår det som Forsvaret ennå har et forbedringspotensial.  

 

Den siste undersøkelsen indikerer at i miljø med en større grad av balansert kjønnsfordeling, så er forekomsten av trakassering lavere enn i miljø med større skjevhet. NOF sitt forbundsstyremedlem Tonje Andreassen tok nylig i et intervju med Gudbrandsdølen Dagningen (GD) opp utfordringer med de uformelle nettverkene og hvilke utfordringer de skaper. Den tilbakemeldingen jeg fårer at i miljø med skjev kjønnsfordeling så er det også lettere at det oppstår ulike former for utestengelse og enkelte former for trakassering, sier Andreassen, og mener Forsvaret fortsatt må jobbe med jevnere kjønnsfordeling og være oppmerksom på hvordan uformelle nettverk kan motvirke dette. 

 

Etter forrige rapportfremlegging tidlig i 2019 uttalte Forsvarets prosjektoffiser Jarle Heggelund til VG at de ville jobbe sammen med befalsskolen og krigsskolene med kvalitetssikting av utdanning og kompetanseheving. En betraktning fra NOFs side er at den gamle befalsskoleutdanningen i form av toårig etatsutdanning ga en solid plattform for holdningsskapende arbeid, oppfølging og mentorering. Selv i praksisåret som sersjant var man gjenstand for tett oppfølging fra sin overordnede i form av alt fra overhøringsleksjoner til tjenesteuttalelser som krevde vel så mye oppfølging som det vernepliktige soldater fikk. Denne plattformen har etter omleggingen ifm. den nye ordningen for militært tilsatte samt utdanningsreformen blitt mer fragmentert. Toårig etatsutdanning består i beste fall på papiret, men i praksis er nå elevene bare innom sporadisk for å gjennomføre nye utdanningsmoduler. 4 måneders befalskurs er et godt eksempel på dette. Hvordan klarer Forsvaret å gjenskape de arenaene og plattformene for tett oppfølging over tid? Man utdanner fremtidens ledere til forsvarsektoren, og Forsvaret har en egeninteresse i å overføre så gode verdier innenfor holdninger, etikk og ledelse som overhodet mulig. Det er naturlig å stille spørsmål ved om forsvinner noe av denne oversikten og læringsarenaen når utdanningssystemet fragmenteres 

 

Det er også bekymringsverdig når Hæren informerer om at mellom 100 og 200 lagførere bekler stillingen sin uten at de har fått den nødvendige befals- eller lagførerutdanningen. Befalsskolen klarer etter sammenslåingen ikke å levere det Hæren trenger. Og hvis befalsskolen er en viktig arena for overføring av verdier og holdninger til elevene, hvilke konsekvenser gir det da at man har så mange “ufaglærte” ute i organisasjonen? Forsvaret må her ta grep, og til tross for at det er lovet en viss kapasitetsøkning ved bl.a. befalsskolen fra høsten av er vi usikre på om dette er tilstrekkelig for å dekke behovet for både Hæren og andre driftsenheter i Forsvaret. 

 

Den siste undersøkelsen viser at relativt mange av de som melder at de har vært utsatt for mobbing eller trakassering lar være å melde ifra eller varsle om saken. Samtidig viste den siste årsrapporten fra Forsvarets internrevisjon som ble lagt frem i Forsvarets hoved-AMU (FHAMU) i forrige uke at antall varsler i Forsvaret har økt jevnt hvert år de siste årene. NOF er positiv til at flere er blitt kjent med varslingsinstituttet og benytte seg av dette. Samtidig får vi tilbakemeldinger som indikerer at i alle fall i enkelte saker kan Forsvaret bli bedre til å behandle og ta sakene på alvor.  

 

NOF er glad for at Forsvaret gjennom disse MOST-undersøkelsene (hvert andre år) setter fokus på et viktig element innen HMS-arbeidet, og vi slutter oss til Forsvarssjefens utålmodighet for å skape forbedringer, samtidig som han vektlegger at åpenhet er viktigere enn lavere tall. Vi forventer nå at Forsvarssjefen legger til rette for en inkluderende prosess med både ansatte, tillitsvalgte og vernelinjen for å bekjempe det han omtaler som en intern fiende.  

 

 

Forrige        176 av 1627        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå