FULL SEIER I TINGRETTEN

FULL SEIER I TINGRETTEN

Magnus får omsider sitt vitnemål fra bachelor i ingeniørfag!

NOF har med støtte fra LO-advokatene bistått et medlem som gjennomførte og bestod bachelor ingeniør, telematikk, men strøk på 3000-meter testen knyttet til Cybermilitær befalsutdanning. Etter nesten 2 år med kamp, kan Magnus endelig legge saken bak seg. Tingretten var nemlig enig med ham, han har krav på å få sitt vitnemål.
Publisert: 2023.05.16
NOF

Sakens kjerne


NOF ble i juni 2021 kontaktet av Magnus, som hadde fått melding om at han ikke ville få godkjent sin bachelorgrad ved Cyberingeniørskolen (CISK) med bakgrunn i at han ikke har bestått fysisk test i 3000-meter. Dette til tross for at han hadde bestått alle fag i studieplanen, og stod med 180 studiepoeng i ingeniørfag etter avsluttet studieløp. Forsvarets Høgskolen (FHS) mente at han også måtte bestå cybermilitær befalsutdanning for å få vitnemål, hvor 3000-meter test er en del av faget “Militær idrett og trening”.
NOF på sin side mente at man her måtte skille mellom de to utdanningene bachelor i ingeniørfag og befalsutdanningen, slik Forsvaret fortsatt gjør på sine egne sider den dag i dag:

“Profesjonsstudiet til Cyberingeniør består av to studieprogrammer, bachelor i ingeniørfag, telematikk og cybermilitær befalsutdanning, som begge må gjennomføres og bestås for å uteksamineres som cyberingeniør og OR-5 fra Cyberingeniørskolen. Utdanningen ved Cyberingeniørskolen har en varighet på 6 semester (3 år).”

  

Ved å ikke bestå cybermilitær befalsutdanning, ville han ikke uteksamineres som OR-5 (sersjant/kvartermester), noe han var fullstendig klar over og enig i. Men han burde fortsatt få sitt vitnemål i ingeniørfag når hele dette studieprogrammet var fullført og bestått i henhold til nasjonal rammeplan. Dette opplevde NOF og Magnus som naturlig, men FHS var fortsatt ikke enig. Dermed skulle det ta nesten to år med usikkerhet og mye arbeid før saken endelig ble avgjort i tingretten.

LOs juridiske avdeling – en viktig støttespiller
LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med 48 ansatte, hvorav 30 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål og konflikthåndtering.
Det er advokat Katrine Hellum-Lilleengen som har ført denne saken, og hun hadde følgende å si etter at dommen var klar:

“Det er urimelig at en student som har gjennomført og bestått bachelorgraden i ingeniørfag i henhold til studieplanen, ikke skal få vitnemål som han kan nyttiggjøre seg av til for eksempel å søke høyere utdannelse eller andre stillinger. Denne dommen viktig, ikke bare for den studenten det gjelder, men den viser at studenter har rettigheter under utdanning”.


Hvordan har det vært å støtte et ungt medlem i en sak som denne?

“Det har vært forfriskende å bistå en ung og lovende ingeniør og befal. Han har livet foran seg og utdannelse er en viktig del av hans fremtid. Jeg håper Forsvarets høyskole ser at denne saken er en seier for begge parter i og med at utdannelsen deres er mer attraktiv dersom studentene er frie til å nyttiggjøre seg av den. Jeg kom til å tenke på utrykket “If you love somebody, set them free.” Jeg tror mange studenter ønsker seg en karriere i Forsvaret, samtidig som de vil kjenne på friheten til å kunne velge fritt med vitnemål i lomma.”

Tingrettens kjennelse


Studenten krevde ugyldiggjøring av Forsvarets Høgskoles beslutning om å ikke utstede vitnemål til ham, til tross for at han gjennomførte og besto 180 studiepoeng i henhold til bachelor-studiets studieplan i skoleårene 2018-2021. Studenten besto i tillegg alle delemner i studieplanen for cybermilitær befalsutdanning, med unntak for denne studieplanens 3000-meter løpetest.

Årsaken til at studenten ikke besto løpetesten var at han pådro seg varig beinhinnebetennelsen etter omfattende sluttet orden og marsjtrening i forkant av Stortingets åpning i 2019. 

Det underliggende spørsmål i saken var om studenter som har bestått studieplanen for “Bachelor i ingeniørfag studieretning telematikk” ved Cyberingeniørskolen også må bestå 
befalsutdanningen for å ha rett til vitnemål for bestått bachelorgrad i ingeniørfag.

På nettet reklamerte Forsvaret med at Cyberingeniørskolen besto av to studier, henholdsvis befalsutdanning og bachelorgrad i ingeniørfag.

Studenten fikk tingrettens fulle medhold i at beslutningen var ugyldig. Det betyr at han kan kreve vitnemål for bachelorgraden i ingeniørfag dersom dommen blir rettskraftig. 

Retten begrunner avgjørelsen med at selv om Forsvarets Høgskoles styre har kompetanse til å innta eksempelvis 3 000-meters løpetesten som vilkår i studieplanen for “Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk”, finner ikke tingretten sannsynliggjort at studieplanen hadde slikt vilkår.

Saksøker ble også tilkjent fulle saksomkostninger fra staten ved Forsvarsdepartementet med kr. 218.000 kr. 


En lykkelig og rettferdig slutt på saken


Hovedpersonen selv hadde dette å si på noen korte spørsmål:

Det ble seier i Tingretten – hvordan har du det nå?

Nå har jeg det veldig bra, det er deilig å endelig kunne avslutte denne saken og vite at jeg kan fortsette med videre arbeid og utdanning, uten at mangelen på vitnemål for bachelorgraden skal bli en hindring.

Hvordan har det vært å stå i denne prosessen i så lang tid?

Det har vært krevende. Usikkerheten rundt hva totalt 6 års utdanning og plikttid har gitt, har hengt med i snart to år nå. Jeg skal levere 100% i jobben for en arbeidsgiver som samtidig ikke gir meg annerkjennelse for den kompetansen jeg benytter hver dag. Heldigvis jobber jeg i en avdeling der de støtter meg.

Hva synes du om FHS sin håndtering av saken og ivaretakelse av deg som student gjennom denne prosessen?

Jeg synes den har vært uryddig, og jeg føler meg ikke ivaretatt. FHS har etter mitt syn aldri tatt inn over seg at saken skyldtes en skade, og at årsaken til skaden, som igjen gjorde at jeg ikke kunne løpe 3000-metertesten, skjedde i tjenestetid. Det er også paradoksalt at de nekter meg vitnemål, samtidig som jeg nå avtjener plikttjeneste i en stilling med samme fysiske krav, på T-60

Har denne saken påvirket ditt ønske om å jobbe i Forsvaret?

Ja, da jeg søkte utdanningen ønsket jeg en lang karriere i Forsvaret. Prosessen og usikkerheten har derimot gjort det umulig å planlegge fremover, så nå heller jeg mot å dra etter endt plikttjeneste.

Hva tenker du om å være organisert i NOF, når slike ting skjer?

Jeg tenker at å være organisert i NOF er viktig. Til vanlig merker du ikke så mye til det, men når slike ting skjer ser du viktigheten. Det har snart gått to år siden jeg først tok forbindelse med NOF, og prøvde å løse dette på lavest mulig nivå, uten å ta det til retten. Da det ikke gikk stilte de opp med advokat for å ta dette rettslig vei for meg.

Hva synes du om LOs juridiske avdeling som har bistått deg i rettsprosessen?

LO juridisk har vært fantastiske! Det er noe eget med å møte i retten mot en så stor organisasjon som FHS og Forsvaret, men LO juridisk gjorde at jeg ikke var bekymret. 

Hva er de videre planene for fremtiden?

Nå har jeg et år igjen på plikttiden, etter dette legger jeg Forsvaret bak meg og begynner en sivil tilværelse. Selv om jeg trives i avdeling og får gjøre mye forskjellig, har denne saken påvirket motivasjonen og muligheter for ytterligere tjeneste i organisasjonen.


Selv om denne saken sikret meg vitnemål for ingeniørutdanningen, og at jeg faktisk har gjennomført Forsvarets Befalsskole, er det slik at FHS har lagt 3000m inn i Cybermilitær Befalsutdanning. FHS har forklart at jeg faktisk må konkurrere meg til plass, og gå hele CISK-løpet på nytt for å oppnå dette, noe som virker lite hensiktsmessig for meg og for Forsvaret.

En viktig seier for Forsvarets elever


Tommy Aksdal, NOFs sentrale tillitsvalgt for elever og kadetter ved Forsvarets skoler, sier at dette er en viktig seier for alle som går utdanning ved Forsvarets skoler.

“Det er min opplevelse at forvaltningen og ivaretakelsen av den enkelte elev har vært nedadgående de siste årene, kanskje spesielt etter utdanningsreformen og de større endringene ved Forsvarets Høgskole. Det virker som det er fryktelig langt mellom elev og ledelse, samtidig som man raskt ender opp i en form for vakuum mellom FHS sentralt og den enkelte skole. Det hindrer de raske, gode løsningene. Med manglene regelverk og stor utskiftning eller kutt av personell, spesielt på HR-siden, er det fort gjort at man som elev opplever å stå alene med problemene sine. Da er det godt at NOF kan være en støtte.

Jeg håper og tror at ting kan bli bedre bare man, i den grad det er mulig, evner å se personellet og Forsvarets behov sammen, og finne gode løsninger på laveste nivå, før man kaster seg ned i juridisk stillingskrig”.

Gro Kværnå, jurist i NOF, mener denne seieren er viktig. Forsvaret som arbeidsgiver må sørge for forutsigbarhet for kadetter og sikre god og tilstrekkelig informasjon før de starter på et studieløp. Det var i denne saken ikke mulig for Hauge å vite at dersom han ble skadet eller på annen måte ikke klarte å fullføre deler av sin utdanning, ville han stå uten noen form for godkjent utdanning. Hauge som ble skadet under sin utdanning i Forsvaret, fikk heller ingen tilrettelegging eller oppfølgning av Forsvaret som kunne ha bistått til at han fikk gjennomført og bestått sin 3000 m.

Hauge gjennomfører nå sin plikttid for Forsvaret på lik linje med sine medstudenter, og det ville være svært urimelig om han etter endt plikttjeneste ikke kunne benytte sin utdanning videre i Forsvaret eller ut i det sivile liv som sine medstudenter.

Oppdatering 16062023: Dommen blir ikke anket og er rettskraftig. Magnus har fått sitt vitnemål.
Fakta
 
 

Navn: Magnus Thomassen Hauge
Alder: 24
Grad: Visekorporal 1.klasse
Tjenestested: 2. bataljon
Stilling: Ass S-6
Forrige        21 av 1715        Neste
loader