Fatale konsekvenser
Illustrasjonsbilde fra Røa/Hovseter hvor Forsvaret i dag har flere boliger. Foto: Arne Flaaten.

Fatale konsekvenser

Husleien i Forsvaret vil øke med opp til fire ganger fra 2019. Nå må forsvarsministeren på banen og stoppe galskapen!
Publisert: 2017.04.24
Bente Henriksen og Staale Reiten, forhandlingsavdelingen NOF (tekst)
Som en del av insentivordningen der Forsvaret skal snu alle steiner for å spare penger, er et av tiltakene å øke husleia. NOF går sterkt i mot en økning av husleie med gjennomsnitt to til tre ganger dagens husleienivå.

Drøftingene er nå avsluttet, og arbeidsgiver har brukt styringsretten. Husleieøkningen er varslet innført fra ca. 1. jan 2019. Den tilhørende kompensasjonsordningen vil bli forhandlet senere.

Konsekvensene blir fatale dersom ikke forsvarsministeren kommer på banen og stopper økningen.

NOF trakk seg ut fra arbeidsgruppe incentiver for Forsvaret i september 2016 fordi man opplevde mangel på reell medbestemmelse. Vi kunne ikke delta i en prosess der det blir tatt beslutninger som vi oppfatter blir tatt på mangelfullt grunnlag. Nå bruker altså arbeidsgiver styringsretten uten å forstå konsekvensene.

Arbeidsgiver begrunner behovet for endring i husleien oppsummert i tre punkter:
1. Pålegg fra Finansdepartementet fra år 2000 om markedstilpasset husleie, samt unngå en overstyring som medfører fordelsbeskatning av lav husleie.
2. Tilrettelegge/fremskynde etablering i egen bolig
3. Reduksjon i boligmassen

NOF er ikke enig i argumentene.
Dagens boligpolitikk fungerer godt, og er en del av ordningen som skal støtte opp under et omfattende beordrings- og disponeringssystem nasjonalt, der regelmessig jobb bytte er nødvendig for å bygge kompetanse opp mot de utfordringer Forsvaret står overfor. I tillegg er militært ansatte omfattet av en beordringsplikt til internasjonale operasjoner som for mange fagfelt utgjør en stor belastning. Ikke bare for den enkelte ansatte men også for befalets familie.
Forsvaret forventer også at personellet skal kunne stå til disposisjon langt utover det som er lov for andre ansatte i staten. Dette blir reflektert gjennom omfattende unntak fra Arbeidsmiljøloven med tanke på vern og arbeidstidens lengde.

Slik vi opplever det er pliktene vel så store som rettighetene, og ulike incentivordninger har kommet på plass for å motvirke de belastningene disse utgjør for den enkelte og familien. Dette gjør at en i dag har høyt motiverte og kompetente ansatte som står på for å løse Forsvarets oppgaver døgnet rundt, om det kreves. Dette er en arbeidsinnsats og lojalitet til Forsvaret som går langt utover det en kan forvente i en normal arbeidsrelasjon, men for Forsvaret nødvendig for å sikre høy operativitet.

Å øke husleien to til tre ganger dagens nivå, og for noen over fire ganger dagens husleienivå er drastisk. Det er ikke vanskelig å se konsekvensen av denne husleieøkningen:

Færre velger å flytte til avdelingen
• Mer pendling
• Kortere ståtid blant ungt personell
• Lavere tilstedeværelse ved operative avdelinger


Det er velkjent at pendling koster Forsvaret mer enn flytting. Kortere ståtid vil føre til større personellrotasjon og mer behov for utdanning.
Økt husleie vil derfor i et økonomisk perspektiv føre til økte utgifter for Forsvaret i tillegg til lavere erfaringsnivå og redusert operativitet.
NOF kan derfor ikke støtte en slik økning i husleieprisene. I denne sammenheng er det viktig å påpeke at det er vel så viktig å finne ut av hvilke ordninger som virker, som hvilke ordninger som har mindre effekt, eller som må utvikles videre for at den skal ha ønsket effekt.

En viktig drivkraft bak omleggingen av personellordningen i Forsvaret, var økt ståtid blant ungt militært personell. Slik vi ser det vil økte husleiepriser bidra til ytterligere redusert ståtid.

NOF har etterlyst svar på flere spørsmål, både for de som pendler og de som velger å flytte med familier, blant annet konsekvensen av økt husleie.
Dette har arbeidsgiver avvist.


Alle organisasjonene står samlet i saken og etterlyser også en plan for hvordan eventuelle innsparte midler skal brukes videre.
Uten at disse forholdene er avklart ser organisasjonene ingen hensikt i å starte forhandling på særavtale om kompensasjonsordningen.

NOF krever at forsvarsminister Ine Søreide Eriksen kommer på banen og stopper endringene og sikrer boligtilbud til forsvarets ansatte. Dersom ikke, vil det få fatale konsekvenser for Forsvaret som helhet.
Forrige        156 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N