Felles HTV-konferanse med NTL Forsvar
Under konferansen ble det satt av en del tid til andre aktuelle saker. Vår egen jurist Gro Kværnå informerte om de nye prosedyrebeskrivelsene for varslingssaker, som dessverre er en høyaktuell sak. Foto: Tor-Egil Vangstad

Felles HTV-konferanse med NTL Forsvar

Nok en gang arrangerte NOF og NTL Forsvar en felles HTV-konferanse. Denne gangen ble konferansen avholdt over tre dager på Quality Oslo Airport Hotel. Lokale lønnsforhandlinger og opplæring i det nye ansiennitetssystemet stod høyt på dagsordenen, men det ble også tid til andre aktuelle saker.
Publisert: 2022.09.16
Tor Egil Vangstad, nestleder
Til tross for betydelige forskjeller i medlemsmassen har NOF og NTL Forsvar tross alt den samme Hovedtariffavtalen i Staten, og dermed det samme lønnsoppgjøret å forholde seg til. Det ble fort tydelig at HTV-konferansen var et arrangement som begge hadde felles interesse av, og vi hadde positive erfaringer med slik samkjøring tidligere, så vi var glade når det ble klart at NTL Forsvar ville bli med oss på en felles konferanse.

Den nye hovedtariffavtalen medfører en radikal endring i hvordan ansienniteten påvirker lønnsutviklingen for dem som tidligere var plassert i lønnsrammer med alternativer. Mange vil hevde at systemet er en forenkling i forhold til det gamle, men det er kanskje noe med at det gamle systemet er såpass innarbeidet at det vanskelig å omstille seg til noe nytt. De hovedtillitsvalgte er i praksis de som inntar forhandlingslederrollen på vegne av sin organisasjon i sin driftsenhet (DIF) eller etat, og enkelte fikk også med seg noen i tillegg fra sin forhandlingsdelegasjon for å forsøke å spre kompetansen.

Vi fikk meget god og høyt kvalifisert hjelp fra sekretær Finn Olav Haga i LO Stat til å gjennomgå lønnsoppgjøret generelt og det nye ansiennitetssystemet spesielt. Målet for både NOF og NTL Forsvar er jo å bidra til å gjøre HTV-ene godt forberedt på rollen med å forhandle lønn på vegne av medlemmene i deres DIF/etat. Å dele erfaringer fra tidligere forhandlinger er også en nyttig effekt av en slik felleskonferanse.

Det ble også tid til andre lønns- og tariffmessige temaer, som f.eks. ny kompensasjonsavtale, lønns- og incentivprosjektet og pensjon på variable tillegg.

Under konferansen ble det satt av en del tid til andre aktuelle saker. Vår egen jurist Gro Kværnå informerte om de nye prosedyrebeskrivelsene for varslingssaker, som dessverre er en høyaktuell sak. I tillegg holdt kollega Magnus Strømsvåg fra forhandlingsavdelingen vår en brief om HR-bestemmelsen.

En het potet blant våre tillitsvalgte er det såkalte «Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet» (M&E) med sine 11 underliggende prosjekter. De ulike prosjektene skal sammen bidra til en pålagt årlig innsparing på 2,3 milliarder kroner, og det burde være innlysende at en slik stor omstilling som treffer ulike personellgrupper og avdelinger i hele forsvarssektoren engasjerer og skaper usikkerhet. Vi hadde derfor invitert lederen for hele M&E-programmet, oberst Espen Arntzen, til å holde en orientering om status, men også å gjøre seg tilgjengelig for innlegg og spørsmål fra våre HTV-er. Arntzen sa i sin innledning at han forstår at programmet skaper støy og usikkerhet, ennå det strengt tatt bare er to av de 11 planlagte prosjektene som er startet opp. Fra salen ble det kontret med at omstillingen strengt tatt starter mentalt når «katta er ute av sekken», i hvert fall for mange av de berørte som kjenner på utrygghet for hva omstillingen kan medføre på sikt.

Det var nyttig å få høre status fra arbeidsgivers og programsjefens perspektiv, og ikke minst positivt at han satt av såpass mye tid til å lytte til innleggene fra våre tillitsvalgte. Man kan enkelt føle med oberstens dilemma på sin «Urias-post», for han har vel en jobb som de færreste i salen kunne ønske seg, og pålegget om innsparing er politisk vedtatt. Likefullt ble det poengtert gjennom flere av innleggene at man ikke har vært fornøyd med medbestemmelsen i den innledende fasen av programmet, og at man forventer og forlanger at dette kommer på rett spor i det videre arbeidet.

Forsvarskommisjonen ble også viet stor oppmerksomhet. NOF hadde en intern samling under konferansen der tanker ble delt om hva NOF bør sette søkelys på i vårt planlagte innspill til kommisjonen, og konferansens siste dag ble avsluttet ved at leder for LO Stat og medlem i Forsvarskommisjonen, Egil Andre Aas, gjestet konferansen. Aas startet med å redegjøre for kommisjonens mandat og arbeid, men det ble også satt av god tid til innlegg fra konferansedeltakerne. En lydhør Aas fikk gode innspill som han nå får muligheten til å ta med seg inn i kommisjonsarbeidet.
Forrige        76 av 1698        Neste
loader