kraver erstatning for manglende ferie

Lei av å vente på erstatning for manglende ferie

Det er nå klart at "feriesaken" må inn for Oslo tingrett for å få en avklaring. En avklaring ligger da normalt ca 6 måneder frem i tid.
Publisert: 13.10.17
Oppdatert: 14.02.20
Av Staale I Reiten 

Begrunnelsen for at saken ikke ble behandlet i forliksrådet er helt ordinært, og skyldes at forliksrådet ikke har juridisk kompetanse og derfor ikke kan ta stilling i saker av litt mer komplisert juridisk art. Konsekvensen er at vi må ta ut stevning for tingretten.  Denne stevningen ble sendt i begynnelsen av februar.
Etter at Forsvaret har gitt tilsvar vil det bli fastsatt dato for behandling av saken i tingretten.


Det betyr at saken normalt skal få en avklaring i løpet av 6 måneder, som det heter i serviceerklæringen til Oslo tingrett.

Norges Offisersforbund er skuffet over hvordan Forsvaret og Forsvarsdepartementet har håndtert erstatningssaker etter Ferieloven, der også Ombudsmannens henvendelser har blitt neglisjert.
Vi har derfor ingen annen mulighet en å kjøre på videre i rettssystemet for å få en løsning.

Vi vil komme tilbake med informasjon så snart dato for behandling i tingretten er klar.

---------------------

Historikk........Å trekke veteraner for rettsapparatet er generelt ingen god sak for Forsvarsstaben eller Forsvarsdeartementet. Vi har derfor håp om at saken kan få en avslutning utenfor rettsapparetet. Et skriv fra Forsvarsministeren varsler ny gjennomgang av saken.
- I lys av henvendelse fra ombudsmannen for Forsvaret vil en se nærmere på den praksis man har lagt seg på ved vurdering av krav om velferdserstatning for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner og ikke får avviklet lovbestemt ferie.
Videre står det i skrivet at de som bidrar i internasjonal tjeneste for Norges, skal være sikre på at deres rettigheter som arbeidstakere ikke blir dårligere en det man har krav på mens man tjenestegjør i sin vanlige avdeling.

Første milepæle og tidsfrist var 16. desember, der Forsvarsdepartementet og Forsvarsministeren hadde mulighet til å gi NOFs medlem lovmessig erstatning etter Ferieloven § 14, i tilsvaret som ble sendt forliksrådet. FD står imidlertid på sitt og opprettholder avslaget om erstatning med begrunnelsen om at rekreasjons- og leavedagene kommer til fratrekk.  Det betyr at FDs utsendte må svare for seg i forliksrådet på nyåret.  Slik vi forstår det er det da ventet at saken kommer opp i januar/februar. Og til tross for at det kan bli utveksling av tilsvar i løpet av januar, håper vi at denne tidsfristen holder. 

BAKGRUNN. Rette til erstatning etter ferieloven kom som følge av endringer i ferieloven 1. jan 2009. Norges Offisersforbund vi fikk gjennomslag i den første saken i 2010, med kr 1000 pr dag i erstatning som følge av manglende ferieavvikling pga tjenestegjøring i Afghanistan.

Denne saken har blitt mal for andre som har søkt om erstatning. Imidlertid har Forsvaret endret praksis og gjør nå fratrekk i erstatningen dersom i perioden har blitt avviklet rekreasjons- og leavedager.
Vår sak ble fremmet tidlig i 2013, og til tross for flere purringer fikk vi ikke svar før i september etter at prosessvarsel ble sendt med varsel om stevning. Det viser at Forsvaret opptrer både med arroganse og dårlig personellpolitikk over for norske soldat og befal som har tjenestegjort i et farlig internasjonalt oppdrag og som på grunn av tjenesten ikke har fått mulighet til å avvikle lovbestemt sommerferie sammen med sin familie. I tillegg må de fleste vente over ett år før de i det hele tatt får svar på innsendte krav om kompensasjon.

Ombudsmannen for Forsvaret er av samme oppfatning, og i et skriv til ny Forsvarsminister blir det igjen rettet skarp kritikk mot Forsvarets håndtering av disse erstatningssakene:
Ombudsmannen finner det noe nær uforståelig at arbeidsgiver i en sak som angår ferie og velferdskompensasjon for personell, som i tjenesten kan måtte sette liv og helse på spill, har inntatt en så avvisende og bastant holdning. Ombudsmannen har videre påpekt at saksbehandling og avklaring for disse sakene har tatt uforholdsmessig lang tid, likeledes har arbeidsgivers holdning skapt stor irritasjon blant befalet og deres organisasjoner.
En juridisk betenkning som ombudsmannen har fått laget understøtter den krasse kritikken av Forsvaret.

Norges Offisersforbund har fått nok og ser ingen annen mulighet enn å ta ut søksmål for at personellet skal få den erstatning de har krav på. 

FAKTA:  Får du ikke ferie har du krav på kompensasjon

Du har krav på 25 dagers ferie i ferieåret. I tillegg kan du kreve at tre ukers sammenhengende ferie blir gitt i perioden 1. juni til 30. september. Ferieloven § 14 gir grunnlag for at den enkelte kan kreve erstatning dersom en ikke får ferie i samsvar med ferieloven.

På bakgrunn av en sak Norges Offisersforbund løste i 2010 er det blitt gitt kr 1000,- pr dag i kompensasjon for ikke avviklet ferie. I tillegg til økonomisk kompensasjon har en krav på at ikke avviklet ferie blir overført. Avviklingen av denne ferien har i stor grad blitt styrt av arbeidstaker.

Ombudsmannen har i en sak slått fast at om du krever det og ikke får tre ukers sammenhengende ferie i hovedferieperioden har du også krav på kompensasjon. Ombudsmannen slår også fast at det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at ferie avvikles etter loven.

Fra de første utbetalingene i erstatning har Forsvaret endret praksis og mange har nå fått avkortning eller avslag i kravet som følge av at Forsvaret gjør fratrekk i blant annet rekreasjons- og leavedager. Denne endringen i praksis er NOF uenig i og saken blir derfor løftet til rettsapparatet.  Prosessvarsel ble sendt på vegne av vårt medlem til Forsvarsdepartementet 4. september 2013. Forsvarsdepartementet har gitt svar og avvist kravet.  Saken blir derfor løftet til rettsapparatet.

Kilde: Ferieloven


Les også (fra NOF.NO) relaterte saker om ferieloven:

Forsvarsdepartementet må møte i retten (09.09.13)
Forsvaret rydd opp
 (10.06.13)
Dette har du krav på om du blir syk i ferien

For lang saksbehandlingstid i erstatningssaker etter Ferieloven  (19.11.12)

Fikk 25000,- for manglende ferie i 2009  (01.03.11)

Fikk ikke ferie i 2009 - har krav på kompensasjon
FerielovenForrige        326 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N