Endring i ferieloven åpner for erstattning til forsvarsansatt

Fikk 25000,- for manglende ferie i 2009

I januar 2009 ble ferieloven endret og det ble stilt strengere krav til arbeidsgiver for at ansatte skal få avviklet ferie. Nå har et medlem som fikk beordring til Afghanistan uten å få avviklet planlagt ferie, fått erstattning.
Publisert: 2011.03.01
Saken omhandler et medlem som ble beordret til tjeneste i Afghanistan i 2009, og dermed ikke fikk avviklet sommerferie eller annen ferie som følge av arbeidsgivers disposisjon. I januar 2009 ble ferieloven endret og det ble stilt strengere krav til arbeidsgiver for at ansatte skal få avviklet ferie. I denne saken var ferie planlagt, men pga beordringen ble den ikke mulig å gjennomføre.

Av Staale I Reiten

På bakgrunn av krav fra Norges Offisersforbund og støtte fra LOs juridiske avdeling ved advokat Thomas Keiserud, har vi nå fått tilbakemelding fra Forsvarets Personelltjenester om at saken er avgjort og sendt til Hærstaben for utbetaling av kr 25.000,-.
Erstatningen kommer i tillegg til at ikke avviklet ferie i 2009 blir overført til 2010. Saken som er prinsipiell har også vært til behandling i seksjon for felles juridiske tjenester i Forsvarsstaben.

Her er e-posten vi fikk fra Forsvarets Personelltjenester, som avsluttet saken:
Vi viser til e-post og møte vedrørende denne saken.
Forsvarsstaben, Seksjon for felles juridiske tjenester, har behandlet erstatningskravet og besluttet at ”NOFs medlem” tilkjennes kr 25 000 i erstatning for velferdstap etter ferieloven § 14. Forsvarets personelltjenester har i dag tilskrevet Hæren og bedt om at erstatningen utbetales.


Vårt medlem får dermed 25.000,- kroner i kompensasjon for velferdstap for at han ikke fikk 5 ukers ferie i 2009, selv om de fem ukene ble overført til 2010.

Det er etter de tilbakemeldinger vi får fra våre tillitsvalgte ute ved avdelingene flere befal som er i samme situasjon. Saken vil derfor danne presidens for andre som er eller kommer i samme situasjon.Bakgrunn.
Norges Offisersforbund ba allerede i januar 2009 om et møte med Forsvarsstaben for i første omgang få informasjon om hvilke konsekvenser dette har for Forsvaret og hvordan lovendringen nå vil bli fulgt opp. Vi fikk aldri noe tilbakemelding fra Forsvarsstaben til tross for purringer både muntlig og skriftlig, og saken ble derfor sendt over til LOs juridiske avdeling.


Følgende skriv er ble 8. januar 2009 sendt til Forsvarsstaben:

Endringer i Ferieloven fra 1. januar 2009 og Forsvarets oppfølging
De foreslåtte endringene i ferieloven er ferdigbehandlet og ble sanksjonert i statsråd 5. desember 2008, jfr Besl. O. nr. 5 (2008–2009). Ikrafttreden er satt til 01.01.2009.
Kort oppsummert består endringene i Ferielovens § 7 nr 3 i at dagens mulighet til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert, blir begrenset. Bare ved sykdom eller permisjoner i ferieåret er dette nå mulig. Manglende avviklet ferie i andre tilfeller skal overføres til neste år, hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføringen krever erstatning etter § 14. Avtale om forskuddsferie begrenses til to uker i tråd med hva som gjelder for adgangen til å avtale overføring av ferie. Det er i tillegg foretatt enkelte mindre justeringer og endringer av lovteknisk karakter.
Norges Offisersforbund ber om at det innkalles til et informasjonsmøte om hvilke mulige konsekvenser lovendringen vil ha for Forsvaret, og hvordan Forsvaret vil følge opp denne lovendringen. Vi ber også om at det legges frem statistikk over økonomisk kompensasjon for ikke avviklet ferie. En bør her skille mellom de som ikke får avviklet ferie og de som får ferien økonomisk kompensert som følge av at de slutter i Forsvaret. Vi ber også om det belyses spesielt utfordringer knyttet til ferieavvikling og beordring til tjeneste i internasjonale operasjoner.
Det er endring i Ferieloven § 14, pr 1. januar 2009 som gav grunnlaget for erstatningen:

 

Ferieloven – kort utdrag

Den alminnelige feriefritid etter ferieloven er 25 virkedager (4 uker og 1 dag). Imidlertid ble det i Hovedtariffavtalen i staten for 2000-2002 enighet om en utvidelse med 5 virkedager for statstjenestemenn, slik at total feriefritid i staten ble 5 uker. Dette er videreført i hovedtariffavtalen senere. Tidspunktet for hovedferieperioden er 1. juni – 30. september. Innenfor denne perioden kan arbeidstakeren kreve å få avvikle en ferieperiode som omfatter 18 sammenhengende virkedager, dvs. 3 uker ferie. Arbeidsgiveren kan ikke ensidig beslutte en oppdeling av ferien dersom arbeidstakeren krever 3 uker hovedferie i hovedferieperioden. Denne bestemmelsen begrenser altså arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidsgiver har drøftingsplikt med hensyn til fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister. Dersom partene ikke blir enige, er det arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferien.

Arbeidstakeren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Arbeidstakeren plikter å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Opplysninger om dette skal arbeidstakeren gi under den drøftingen som på forhånd skal finne sted med arbeidsgiveren, før denne endrer fastsatt ferie.  I tillegg kan arbeidstaker kreve erstatning etter § 14.  for velferdstap:

Dersom arbeidsgiver eller noen som handler på dennes vegne forsettlig eller uaktsomt unnlater å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid og feriepenger i samsvar med reglene i loven her, plikter arbeidsgiver å betale erstatning. Erstatningen skal omfatte det økonomiske tap og en rimelig erstatning for velferdstap. Ansvaret kan lempes dersom det på grunn av skadens omfang eller andre omstendigheter er rimelig at arbeidstaker helt eller delvis bærer skaden selv.

Les mer: Ferieloven finner du her

Forrige        1041 av 1453        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå