Erstatningssaker Ferieloven Ferie saksbehandlingstid

For lang saksbehandlingstid i erstatningssaker etter Ferieloven

I flere erstatningssaker etter ferieloven § 14 har Forsvaret brukt over ett år på å løse. Etter henvendelse til Forsvarsstaben jobbes det nå med å få tilført mer ressurser for å få ned saksbehandlingstida.
Publisert: 12.11.19

1. januar 2009 ble ferieloven endret, slik at personell som ikke får mulighet til å ta ut ferie i løpet av året har krav på erstatning etter Ferieloven § 14. I en sak som NOF fikk løst i 2010/2011 ved hjelp av LOs juridiske tjenester ble resultatet kr 1000,- i velferdserstatning pr dag ikke avviklet ferie og det som våre medlemmer kan be om i erstatning. Det betyr kr 25000,- for 5 uker ikke avviklet ferie. Erstatningen kommer i tillegg til at ferien skal overføres og avvikles senere. 


Av: Staale I Reiten

Det store antallet erstatningssøknader har ikke medført ekstra ressurer til avdelingene som skal saksbehandle og ta beslutning i disse sakene. Dette har medført at saksbehandlingstiden har vært over ett år i flere saker. For Norges Offisersforbund er dette uakseptabel lang saksbehandlingstiden.

NOF fremmet derfor skriv til FST, der vi ba om at det blir satt på ekstra ressurser til avdelingene (BRA/DIF/FPT/FST)  som skal saksbehandle og løse disse sakene samt at FST måtte vurdere å gi fullmakt til et lavere nivå (DIF/BRA) til å avgjøre sakene.


Vi har nå fått svar fra FST der de beklager den lange saksbehandlingstiden, og forklarer dette med uklare retningslinjer, sakene skal gjennom mange ledd og at sakene har mangelfulle opplysninger som må fremskaffes før beslutning tas.

Det blir derfor gjort to grep fra FST:

 

- Fullmakt til å avgjøre slik saker blir flyttet til VPV/FPT (tidligere FST/Fellesjuridiske tjenester)

- Det arbeides med å fremskaffes ekstra ressurser, samt opplæring av dette personellet.

 

Norges Offisersforbund vil følge utviklingen i saksbehandlingstiden i disse sakene spesielt i tiden fremover.

Fakta: Det er endring i Ferieloven § 14, pr 1. januar 2009 som gav grunnlaget for erstatningen

Den alminnelige feriefritid etter ferieloven er 25 virkedager (4 uker og 1 dag). Imidlertid ble det i Hovedtariffavtalen i staten for 2000-2002 enighet om en utvidelse med 5 virkedager for statstjenestemenn, slik at total feriefritid i staten ble 5 uker. Dette er videreført i hovedtariffavtalen senere. Tidspunktet for hovedferieperioden er 1. juni – 30. september. Innenfor denne perioden kan arbeidstakeren kreve å få avvikle en ferieperiode som omfatter 18 sammenhengende virkedager, dvs. 3 uker ferie. Arbeidsgiveren kan ikke ensidig beslutte en oppdeling av ferien dersom arbeidstakeren krever 3 uker hovedferie i hovedferieperioden. Denne bestemmelsen begrenser altså arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidsgiver har drøftingsplikt med hensyn til fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister. Dersom partene ikke blir enige, er det arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferien.


Arbeidstakeren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Arbeidstakeren plikter å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Opplysninger om dette skal arbeidstakeren gi under den drøftingen som på forhånd skal finne sted med arbeidsgiveren, før denne endrer fastsatt ferie.  I tillegg kan arbeidstaker kreve erstatning etter § 14.  for velferdstap dersom man i løpet av året ikke har fått tatt ut ferien helt eller delvis:


Dersom arbeidsgiver eller noen som handler på dennes vegne forsettlig eller uaktsomt unnlater å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid og feriepenger i samsvar med reglene i loven her, plikter arbeidsgiver å betale erstatning. Erstatningen skal omfatte det økonomiske tap og en rimelig erstatning for velferdstap. Ansvaret kan lempes dersom det på grunn av skadens omfang eller andre omstendigheter er rimelig at arbeidstaker helt eller delvis bærer skaden selv.

Les mer: Ferieloven finner du her

 
Les også:
Fikk 25000,- i erstatning for ikke avviklet ferie  (01.03.11 nof.no)
 Dette har du krav på om du blir syk i ferien(28.06.12 nof.no)

Forrige        491 av 1407        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N