Forhandlinger om særalderspensjon – nytt forsøk frem til 1. juli
Partene gjør ett nytt forsøk på å fremforhandle pensjonsregler for de med særaldersgrenser. Der forhandlingene brøt sammen i feb 2020, er det opp til dagens regjering å finne løsninger som sikrer at personell med særaldersgrenser ikke kommer urimelig ut ift øvrige statsansatte.
Foto: SIR/NOF

Forhandlinger om særalderspensjon – nytt forsøk frem til 1. juli

Denne uka gjenopptok LO forhandlinger om pensjon for de som har særaldersgrenser med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Forhandlingene omfatter store yrkesgrupper i offentlig sektor med blant annet militært personell, politi og helsepersonell og omfatter både de som har 60, 63 og 65 år som særaldersgrense. Forhandlingene er en sluttføring av pensjonsreformen og ny offentlig tjenestepensjon. Avtale for de uten særaldersgrense ble inngått i 2018 og iverksatt fra 1. jan 2020
Publisert: 2023.06.12
Staale i Reiten

I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger også for de som er omfattet av særaldergrenser.

Avtalen fra 2018 slår fast at det fortsatt er behov for særaldersgrenser, og arbeidet med ny pensjonsordning for de med særalderspensjon har pågått over tid, og fristen for å sluttføre har vært utsatt flere ganger. Sist i 2020.

- Men det var ikke vilje til å komme opp med løsninger som sikret et godt og rimelig pensjonsnivå med forrige regjering. Vi har naturligvis forventninger til at denne regjeringen har reell vilje og ønske om å komme fram til løsninger som alle kan leve med og av, sier Sissel M. Skoghaug, som leder forhandlingene på vegne av LO.  Med seg har hun også LO Stat leder Egil Andre Aas (tidligere NOF leder) og NOF deltar inn i forhandlingene med bla forbundsleder Torbjørn Bongo.

Prosessen rundt forhandlingene ble avtalt i 2022, og startet i fjor høst med å utrede forhandlingsgrunnlaget.  Dette ble ferdig i en rapport som ble publisert denne uka, og Regjeringen vil bla bruke det som forhandlingsgrunnlag.  Forhandlingene om ny særalderspensjon startet 30. mai og partene har frist til 1. juli med å bli enig.

I etterkant av forhandlingene om særalderspensjon skal en også se på særaldersgrensene.  Et offentlig utvalg vil i løpet av juni levere en utredningsrapport om dagens særaldersgrenser.  Det er tidligere varslet at en vil se på aldersgrensen for militært personell, samtidig slås det fra Forsvarsdepartementet fast at en har behov for særaldersgrenser også fremover.

-For NOF er det viktig at militært personell som er pliktig å gå av med særaldersgrense får en pensjon som gjør at en ikke kommer urimelig ut og taper ift andre statstilsatte. Selv om en har 66% tidligpensjon fra en går av med særaldersgrensen, vil en ved 67 år få en levealdersjustering som reduserer pensjonene betraktelig. Ifm forhandlingene er målet bla å få ett særalderspåslag som kompenserer for levealdersjusteringen, sier forbundsleder Torbjørn Bongo.

NOF kommer tilbake med informasjon når det har kommet en avklaring i forhandlingene.

Fakta

Fakta

Ny offentlig tjenestepensjon ble vedtatt mars 2018. Avtalen var da at de med særaldersgrenser skulle forhandle om pensjonsordning i ettertid.  Forhandlingene med forrige regjering ført ikke frem og endte med brudd i feb 2020. I ettertid har plikten til å fratre blitt fjernet for offentlig tilsatte med særaldersgrenser, men ikke for militært personell.  Det betyr at dagens pensjonsordning som følge av levealdersjustering av pensjonene ved 67 år kommer dårligere og dårligere pensjonsutbetalinger.

Samtidig er det også en prosess i rettsapparatet der pensjon på ATF tilleggene fartøytjeneste og vakt er tema.  NOFs medlem vant første runde i Trygderetten, men saken er nå anket til Lagmannsretten, der det er forventet at saken komme opp i løpet av høsten 2023.

Link rapport – utredning om særalderspensjon

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/prosessen-med-a-avtale-nye-pensjonsregler-for-personer-med-saraldersgrenser-er-i-gang/id2980494/

Forrige        17 av 1715        Neste
loader