Forsvaret – en moderne og ledende kompetanseorganisasjon

Forsvaret – en moderne og ledende kompetanseorganisasjon

Torsdag 7. mars hadde Forsvarsdepartementet sin åpning og framleggelse av kompetansemeldingen – Kompetanse for en ny tid.
Publisert: 13.03.08
Torsdag 7. mars hadde Forsvarsdepartementet sin åpning og framleggelse av kompetansemeldingen – Kompetanse for en ny tid.

Tekst: Bjørn Tore Woll – btw@nof.no
Foto: FMS / NOF

Hovedmålsettingen med den nye kompetansemeldingen er å sette forsvarssektoren i stand til å tiltrekke, ansette, utvikle, anvende og beholde kompetent arbeidskraft i et framtidig mer konkurrerende arbeidsmarked. Kompetansemeldingen er forsvarsdepartementets melding til Stortinget om hvilke tiltak som må til for å nå den overordnede målsettingen om å bli en moderne og ledende kompetanseorganisasjon.

Torsdag 7. mars gjennomført FD en kick-off for arbeidet med Kompetansemeldingen ved å gjennomføre en Kompetansekonferanse i Fanehallen.

Kompetansekonferansen hadde to deler, del en var gjennomgang av hvorfor forsvarssektoren trenger en kompetansereform og del to var innrettet som et fagseminar for Human Resources (HR) med egne og eksterne ressurser innen fagfeltet. Flaggkommandør Bjørge Aase som fasilitator evnet å skape en helhetlig forståelse for hvorfor kompetansemeldingen er et avgjørende verktøy for å nå målsettingen.


Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hadde første innledning på konferansen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen orienterte om hvorfor departementet har lagt fram en melding om en kompetansereform i sektoren. Hovedbudskapet fra ministeren er at fremtiden stiller andre krav i forhold til å tiltrekke og beholde kvalifisert arbeidskraft i hele forsvarssektoren. Hva skal til for at vi skal bli bedre, spurte hun retorisk. Svaret er at meldingen til Stortinget skal starte en debatt eller et ordskifte om kunnskap og kompetanse. Hun inviterte alle til å delta på dette. Videre påpekte hun at dette er omstillingens fase III, som skal sikre at forsvaret evner å levere på det menneskelige plan, etter forsvarets endring til innsatsforsvar er fullført og innføring av nye strukturelementer er i gang. Les innledningen her.

Slik NOF ser det er det flere ting i den nye meldingen som sterkt vil berøre befal og offiserer i framtiden:
 • Det igangsettes et arbeid med å utrede og fremme forslag til endringer i personellordningene inkludert befalsordningen. Ferdigstillelse ila 2014. Det meldes også til stortinget at dette arbeidet kan genere behov for lovendringer
 •  Videre vil det etter dette arbeidet i 2014 iverksettes et arbeid for å se på Forsvarets utdanningsordninger.

NOF Ledelse og Sekretariat var fulltallig tilstede.


Noen kulepunkter fra meldingen, ikke uttømmende:
 • Ingen avklaring av spesialister og gradsstrukturer, skal utredes
 • Ingen avklaring av 35 års grensen for avd.befal, skal utredes
 • Ønske om bedre og enklere kompetanseflyt mellom etatene i sektoren (FFI, FSA, FB og Forsvaret)
 • Økt fokus på sivil kompetanse fra sivile utdanningsinstitusjoner
 • Økt fokus på operativ kompetanse på områder som krever det, dette for å gi bedre operativ evne
 •  Administrasjon, logistikk og økonomi områdene bør vurderes besatt av kompetanse uten krav om militær operativ kompetanse.
 • Særaldersgrensen for offiserer må vurderes
 • Enklere flyt av arbeidskraft mellom samfunnet og forsvaret knyttet til tilsetting, jobbe, slutte, komme tilbake osv.
 • Åpning for bruk av utenlandsk kvalifisert arbeidskraft, fortrinnsvis fra allierte land
 • Gjennomgang av lønns og incentiv strukturene, slik at ønsket adferd belønnes
 • Større fokus på styring av kompetanse til rett tid og til rett plass
 • HR skal ha større fokus i forsvarets virksomhetsplaner og beslutningsprosesser
 • Gapsanalyser skal brukes for å finne kompetansebehov
 • Teknologisk utvikling skaper større behov for spesialister
 • Mindre jobbrotasjon
 • Større mangfold ift kompetanse, samt kvinner, minoriteter, etc
Del II av kompetansekonferansen ble gjennomført med tema for å bygge opp under kompetansemeldingens utfordringer og forsvarets arbeid innen kompetanse. Det ble gjennomgått :
 • kompetanseledelse HR Norge, (http://www.hrnorge.no/Forsiden/Siste_nytt/
 • Strategisk kompetanseanalyse, hva trenger vi og hva har vi, Dette er en viktig basis som danner grunnlag for beslutninger om framtidens behov for kompetanse
 • Hvordan tiltrekke og rekruttere de beste i fremtidens arbeidsmarked. Fokus var spesielt knyttet til markedsføring om hva forsvaret egentlig handler om og bevisstgjøring. Se filmer på forsvaret.no (http://verdtaforsvare.forsvaret.no/ )
 • Medarbeiderutvikling, trender og utviklingstrekk i det globale arbeidsmarked.

Norges Offisersforbund vil i tiden som kommer bidra til bevisstgjøring og ordskifte om kompetansemeldingen. En av hovedutfordringene for at kompetansereformen skal bli en suksess, blir håndtering av kompetanseledelse og tidsriktige vilkår for arbeidstakerne.

Norges Offisersforbund er fornøyd med noen av tiltakene meldingene ønsker å gjennomføre, herunder fortsatt arbeid med befalsordningen og bevist kompetansestyring. Mens andre er vi både imot og skeptiske til, herunder ønske om å bruke utenlandsk arbeidskraft, vurdering av særaldersgrensen og sivilisering av stillinger som i dag er besatt av militære.
Forrige        414 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N