Forsvaret vurderer sentralisering av økonomifunksjonene
NOF er på ingen måte motstandere av forbedring, modernisering eller effektivisering. Med erfaringen fra det prosessmessige mageplasket som HR-transformasjonen utgjorde noen år tilbake er NOF muligens noe preget, og forståelig nok skeptisk, når det blir snakk om sentralisering og nedskalering av slike funksjoner. Foto: Forsvaret.

Forsvaret vurderer sentralisering av økonomifunksjonene

Som et ledd i det pågående moderniserings- og effektiviseringsprosjektet (M&E) vurderes det nå å samle økonomifunksjonene i Forsvaret til det som kalles FØS – Forsvarets økonomisenter. Og med sentralisering menes det også en reduksjon av antall stillinger som har med økonomifunksjoner å gjøre. Forslaget har skapt skepsis fra flere i fagmiljøet.
Publisert: 2022.04.17
Tor Egil Vangstad, nestleder.
I gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren la forhenværende regjering frem «at det gjennom arbeidet med fortsatt forbedring og effektivisering i sektoren skal frigjøres minst 1,9 mrd. 2020-kroner innen utgangen av 2024». I tillegg må det legges til et etterslep fra forrige periode på ytterligere 0,4 mrd. som resulterer i at det nå foreligger en plan om å frigjøre 2,3 mrd. kr.

Forsvarsledelsen har opprettet et moderniserings- og effektiviseringsprosjekt for å identifisere og effektuere mulige gevinstrealiseringer for å nå dette økonomiske målet. NOF har blitt orientert om at prosjektet inneholder over ti delprosjekter, der opprettelsen av Forsvarets økonomisenter (FØS) er ett av dem.

«Vi er nødt til å finne nye og bedre måter for å drifte Forsvaret», skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen på Forsvarets hjemmesider som en overordnet kommentar om M&E-prosjektet, og fortsetter med sitt etter hvert så kjente mantra – «Det er en klar målsetting at vi gjør ting en gang, på ett sted og på ett nivå». Det er tydelig at dette også gjøres gjeldende for FØS-delprosjektet.

Bare for å ha det helt klart: NOF er på ingen måte motstandere av verken forbedring, modernisering eller effektivisering. Tvert imot. Omorganiseringer som dette prosjektet kan føre til er en naturlig del av en organisasjons evolusjon for å tilpasse seg omgivelsene, og vi risikerer å gjøre oss irrelevante og lite kapable til å møte morgendagens oppgaver og trusler hvis vi som sektor ikke klarer å utvikle oss. Det NOF derimot mener helt tydelig er at slike omstillinger fordrer tydelig og reell medbestemmelse. Ikke bare fordi det er nedfelt i avtaler og samfunnsmodellen vår at vi har det, men likefullt fordi vi mener at resultatet blir bedre med å inkludere arbeidstakerorganisasjonene i beslutningene.

I delprosjektet som omhandler FØS opplevde vi at involveringen var alt for dårlig i oppstarten. Med erfaringen fra det prosessmessige mageplasket som HR-transformasjonen utgjorde noen år tilbake er NOF muligens noe preget, og forståelig nok skeptisk, når det blir snakk om sentralisering og nedskalering av slike funksjoner. HR-transformasjonen brakte med seg en tydelig sentralisering av HR-funksjonene, spesielt da til FPVS på Hamar og i Harstad. Når man i tillegg over natten reduserte antall årsverk innen HR fra nesten 1100 til 700 var tilbakemeldingene fra medlemmene våre ganske unisone når de beskrev at ikke bare var avstanden til nærmeste HR-medarbeider blitt uhensiktsmessig stor, men terskelen for å ta forbindelse ble også betydelig høyere. Lang ventetid på respons og hjelp gjorde ikke saken noe bedre.

FØS vil helt klart ramme direkte mange av de som har økonomifunksjoner i sin stilling i dag, noe vi ikke tar lett på. Nå vil riktignok en sentralisering av økonomifunksjonen få mindre direkte og negative konsekvenser for den enkelte ansatte ute i avdelingene. Det er tross alt begrenset hvor mye en ansatt har å gjøre med personell i økonomifunksjoner. Det vi imidlertid er bekymret for er at sjefer med budsjett- og resultatansvar får en større distanse til sine rådgivere på økonomisiden. Å samle disse funksjonene i FØS i Bergen ser vi som risikabelt, og det vil muligens gå ut over avdelingene som ikke lenger har den samme tilgjengeligheten til sine økonomifolk.

Forsvaret på sin side peker på fordelene med å kraftsamle fagmiljøet på én plass samt å bidra til forenkling gjennom standardisering og automatikk i økonomistyringen. Men er det så enkelt? NOF faller ikke uten videre for narrativet som forsøkes skapt om at de ulike avdelingene operer på så forskjellige og ineffektive måter. Noen vil sikkert kunne si at denne situasjonsbeskrivelsen konstrueres for å distrahere for det akutte behovet for å spare penger for å nå målbildet om 2,3 mrd. i innsparinger, der FØS-delprosjektet skal bidra med 200-240 mill. kr. i gevinstrealisering. Når forsvarsledelsen prøver å skape et bilde av at det brenner under ens føtter for å oppnå forståelse og aksept for en kommende omstilling, så virker kanskje behovet for å frigjøre midler mer troverdig enn påstanden om at man gjør ting så ineffektivt i dag.

Saken er én ting, prosessen en annen. Til tross for en kronglete start på prosessen, så opplevde vi å få til en god dialog med arbeidsgiver om dette gjennom drøftinger. Vi har nå blitt enige om å sende forslaget om FØS og sentraliseringen det medfører ut på utredning hos de ulike driftsenhetene i Forsvaret. Der får arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene muligheten til å gjennomgå forslaget og komme med deres bemerkninger og konsekvensbeskrivelser. Dette vil vi som parter på sentralt nivå benytte som viktige innspill når dette skal få sin endelige behandling utover våren. Vi har ikke konkludert på om FØS i det hele tatt har livets rett, så vi håper de lokale partene setter av tid og ressurser til å gjennomgå dette nøye før de gir sine innspill.

Saken har vært publisert tidligere i Befalsbladet nr 1. 2022
Fakta
  • FØS står for «Forsvarets økonomisenter» 

  • FØS er foreslått opprettet i Bergen 

  • Forslaget innebærer en samling av fagmiljøet innen økonomi 

  • Forslaget innebærer også en reduksjon av antall økonomistillinger 

  • FØS vil anslagsvis gi en gevinstrealisering på 200-240 mill. kr. 

Forrige        128 av 1715        Neste
loader