Forsvarets særaldersgrense endres ikke – ennå
Dette er utviklingen i fremtidig pensjon for militært ansatte, hvis Regjeringen ikke er villig til å forbedre rettighetene til militært ansatte.

Forsvarets særaldersgrense endres ikke – ennå

- Regjeringen varsler endring

Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag til Stortinget, hvor det foreslås at plikten til å fratre ved særaldersgrensene i offentlig sektor fjernes. Forsvarets særaldersgrense er ikke omfattet av dette lovforslaget, men Regjeringen varsler at en slik endring også vil komme i Forsvaret. NOF er kritisk til både dette lovforslaget og den varslede endringen i Forsvarets særaldersgrense, og opplever det er et forslag fra Regjeringen men den hensikt å slippe å gi Forsvarets ansatte en pensjonsordning som er rettferdig knyttet til den høye belastning de ansatte har som en del av en karriere i Forsvaret.
Publisert: 2021.04.09
Forbundsleder Torbjørn Bongo

Regjeringen har i statsråd i dag vedtatt å fremme et lovforslag til Stortinget, hvor det forslås at plikten til å fratre ved særaldersgrensene i medhold av «Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl» fjernes. Det varslede lovforslaget ble omtalt av NRK allerede i går 
 
Forsvarets særaldersgrense er ikke styrt av denne loven, men regulert i en egen lov, Forsvarsloven. Det er ikke foreslått konkrete endringer i Forsvarsloven, og dermed Forsvarets særaldersgrense - i denne omgang. Dagens proposisjon/lovforslag sier følgende om Forsvarets særaldersgrense:
«Aldersgrensene for militært personell i Forsvaret som ligger i forsvarsloven, vil bli fulgt opp av Forsvarsdepartementet gjennom et eget arbeid. Utgangspunktet for arbeidet skal være å finne løsninger for hvordan fjerning av plikten til å fratre kan gjennomføres for militært tilsatte, samtidig som hensynet til Forsvarets operative evne ivaretas. Det planlegges et eget høringsnotat om endringer i forsvarsloven.» 

Regjeringen varsler i dagens forslag at de har til hensikt å endre, i alle fall vurdere om de skal endre, også Forsvarets særaldersgrense. Det er et forhold som har vært vurdert tidligere og omtalt av NOF

NOF har tidligere omtalt dagens lovforslag som et angrep på særaldersgrensen, og vi slo da fast at en fjerning av plikten til å gå av ved særaldersgrensen ikke er hensiktsmessig eller forenlig med Forsvarets (operative) behov. Videre er det vår vurdering at:
«Særaldersgrensen for militært personell er satt fordi tjenesten har strenge krav til den enkelte både psykisk og fysisk.  I tillegg er arbeidsbelastningen stor og du må godta beordringer både innenlands og utenlands.  I snitt for militært personell ligger arbeidsbelastningen gjennom en militær karriere på 1.4 årsverk. I krevende perioder arbeider en over to årsverk. Omfattende unntak fra vernereglene i Arbeidsmiljøloven gjør den høye arbeidsbelastningen mulig. Setter en arbeidsbelastningen i perspektiv kompenserer merarbeidet for manglende tjeneste fra 60 til 70 år. En annen urimelighet med den høye arbeidsbelastningen er at det bare er grunnlønna som i dag utgjør pensjonsgrunnlaget.  Vakt, øving og fartøytjeneste rapporteres ikke som pensjonsgivende, selv om dette er en del av tjenesten som ligger i den enkeltes stilling. Dette medfører at militært personell har en av de dårligste pensjonsordningen i Staten.»

NOF er, sammen med LO og LO Stat, kritisk til Regjeringens forslag til endring av særaldersgrenseloven, og den varslede vurdering av endring av Forsvarets særaldersgrense. Vår vurdering er at utredningene som er gjort så langt ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til de særlige forhold i forsvarssektoren for militært ansatte. Vi viser også til at militært ansatte har en helt særegen midlertidig ansettelse til 35 år (T-35), som er begrunnet i Forsvarets behov for en alderstilpasset sammensetning på de ansatte. Vår meget klare oppfatning er at denne helt særegne bestemmelsen må fjernes før man i det hele tatt vurderer å øke den øverste aldersgrensen (T60). NOF har tidligere belyst hvordan en god pensjon fremstår som et være eller ikke være for mange ansatte

NOF mener videre at dagens forslag til endring av særaldersgrenseloven er et forsøk fra Regjeringen på å unngå å gi ansatte med særaldersgrense en rimelig og rettferdig pensjon, og vi varslet allerede for ett år siden at vi fryktet at Regjeringen vil gjøre dette 

Pensjon for militært ansatte er en av de viktigste sakene forbundet jobber med for tiden, og vi vil følge opp denne saken tett i tiden fremover, og arbeide aktivt for å påvirke de politiske beslutningstakerne. 


Forrige        73 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå