«Gir Forsvaret et historisk kapasitetsløft». Forsvarsbudsjettet 2013 lyder på 42,2 mrd. kroner.

Forsvarsbudsjettet 2013

«Gir Forsvaret et historisk kapasitetsløft». Forsvarsbudsjettet 2013 lyder på 42,2 mrd. kroner.
Publisert: 12.10.08
Norges Offisersforbund kommer rett fra fremleggingen av Forsvarsbudsjettet 2013. Der sier statssekretæren for Forsvarsministeren, Eirik Øvre Thorshaug, at blant annet innfasingen av de nye kampflyene i 2017 vil «Gi Norge et historisk kapasitetsløft».

Tekst og bilde: Markus Källvik

«Dette er en god dag for å legge frem et godt budsjett» innleder statssekretæren.


Bildetekst: Statssekretær, Eirik Øvre Thorshaug


Hovedbudskapet etter fremleggingen er at Nordområdene skal prioriteres, og det norske forsvaret skal gå mer i retning av det gamle klassiske territorial-forsvaret, med fokus på nettopp de nordlige områdene. Dette grunnet is-smelting og større kysttrafikk.


SATNINGSOMRÅDER

Endrer innretning i Afghanistan:

• Nedtrapping, men fortsatt tilstedeværelse
• Dette frigjør midler til prioritert aktivitet

Nordområdene prioriteres:
• Økt tilstedeværelse
• Økt aktivitet
• Fortsatt satsing på alliert trening

Satse på personell og kompetanse:
• Moderne kompetanse
• Tilpasset fremtidens behov 


KONKRETE TALL
 
De konkrete tallene er 300 millioner i rammeøkning.
165 mill. frigjøres gjennom effektivisering, 103 mill. frigjøres ved nedtrapping i Afghanistan.
Til sammen vil det være en økt kjøpekraft på 568 millioner kroner.Bildetekst: Nestleder NOF Torbjørn Bongo sammen med statssekretær Eirik Øvre Thorshaug

Hæren:
• Styrket budsjett med 97,1 millioner.
• Fokus på økt operativ evne og tilgjengelighet.

Sjøforsvaret:
• Styrket budsjett med 87,2 millioner.
• Fokus på innfasing av nye systemer.

Kystvakten:
• Budsjett videreført fra 2012.
• Nytt Reine-klasse fartøy og økt patruljeaktivitet – spesielt i nordområdene.
• Dette kan se ut som kostnadene er kuttet på dette budsjettet, men statssekretæren lover at det er midler til flere seiledøgn enn tidligere for Kystvakten.
 
Luftforsvaret:
• Styrket budsjett med 83,8 millioner.
• Fokus på innføring av nye kapasiteter og styrket helikopterberedskap på Rygge.
 
Heimevernet:
• Styrket budsjett med 20 millioner.
• Mer trening, øving og styrket kompetanse blant befalet gir økt operativ evne.
 
Materiellinvesteringer:
• Det totale budsjettet for materiellinvesteringer økes med 328,5 millioner.
• EBA investeringer økes med 66,1 millioner.
• Det blir en kraftig økning i utbetalingene til nye kampfly og man ønsker å sikre nødvendig fornying og modernisering av øvrig materiell og EBA.

Samfunnssikkerhet:
• Permanent og utviklet helikopterberedskap på Rygge
• Betydelig styrking av nasjonal sikkerhetsmyndighet NORCERT og objektssikring.
• HV øker evnen til sikring av viktige objekter.
• Det settes av over 30 millioner til NORCERT – for å kunne drifte kontinuerlig på døgn.


Bildetekst: Statssekretæren legger frem hovedprioriteringene for Forsvarsbudsjettet 2013

Etter statssekretærens fremlegging av budsjettet åpnet han opp for spørsmål. I den forbindelse stilte NOF seg noe kritisk til generelle tall knyttet til intern effektivisering og at det er vanskelig for oss å ta stilling til hvordan disse tallene faktisk vil påvirke dagene til våre medlemmer.

Nestleder i NOF, Torbjørn Bongo, prøvde seg med noen konkrete spørsmål, men statssekretæren med sine rådgivere hadde vanskelig for å svare konkret på disse spørsmålene.

De lovet å komme tilbake med konkrete tall for antall seiledøgn for kystvakta og hvor stor vinterøvelsen blir i omfang. Det de kunne si at det blir en liten alliert øvelse og at kystvakta ville få flere øvelsesdøgn. Men ingenting konkret.
 
Når det gjaldt Bongos kritiske tilnærming til hvordan de kunne si at en økning på 20 millioner var nok til HV, kunne man ikke si annet enn at dette er mer en lagt opp til i IVB for 2013, og således en forbedring.


orges Offisersforbund


Et annet spørsmål som ble belyst er arbeidet med veterantjenesten og hvordan dette arbeidet er tiltenkt.
Svaret var noe diffust, men de kunne konkludere med at det var satt av midler til å ta vare på våre soldater som har tjenestegjort i utlandet, og nå kommer hjem til en annerledes hverdag.

NOF stiller seg videre spørreende til hvordan skal man klare å holde på dyktig og kompetent personell nå som «gulroten» med å dra til Afghanistan forsvinner. Man skal trene og trene, men man får ikke lenger spille kamp. Det store spørsmålet er hvordan budsjettet tar høyde for å ta vare på våre dyktige og kompetente offiserer og grenaderer.

Jens B. Jahren i BFO stiller også et annet belysende og kritisk spørsmål:

Kommende år er det planlagt med store materiellinnkjøp, vil dette gå på bekostning av den planlagte aktiviteten?
Svaret var at det er planlagt med økt aktivitet jevnt over hele linja.

Det NOF også stiller seg kritiske til er hvorvidt man skal kunne utdanne og heve kompetansen på gammelt og nytt materiell, men allikevel ikke la det gå utover aktiviteten. Det virker som det ikke er tatt i betraktning at det koster mye å innføre nytt materiell. Det koster fortsatt mye å oppdatere gammel software, legge inn nye systemer og ikke minst vedlikeholde materiellet.

Som en avsluttende kommentar poengterer Torbjørn Bongo: «Av tallene å bedømme er dette et godt budsjett slik statssekretæren innledet, med en betydelig økning. Vi avventer dog med å avsi en endelig dom før vi ser de praktiske konsekvensene, samt at vi får satt oss dypere inn i materien».
Forrige        498 av 1389        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N