Forsvarsbudsjettet 2021 – svak start på neste langtidsplan
Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo og statssekretær, Tone Skogen (H)
Torgrim Halvari

Forsvarsbudsjettet 2021 – svak start på neste langtidsplan

Forsvarsbudsjettet 2021 ble lagt frem i dag. Arbeidstakerorganisasjonene fikk en egen presentasjon i Fanehallen ved Akershus Festning. Hovedinntrykket er at dette er en svak start på den neste langtidsplanen for forsvarssektoren.
Publisert: 2020.10.07
Torgrim Halvari

Arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret var invitert til en egen presentasjon fra FD i Fanehallen i dag klokken 1000. Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett 2021 ble i da lagt frem av statssekretær, Tone Skogen (H), NOF var til stede med forbundsleder, Torbjørn Bongo og informasjonsansvarlig, Torgrim Halvari
 

Budsjettforslaget ble presentert av Statssekretæren ved at hun på vegne av Statsråd Bakke-Jensen gikk gjennom de viktigste punktene i Forslaget. Skogen gikk gjennom de viktigste strykningene og fokusområder for regjeringen før det ble åpnet for spørsmål fra de som var til stede
 

Regjeringen fremmer et forslag til forsvarsbudsjett på 64.5 millioner kroner, som er en økning fra økning fra saldert budsjett i 2020 på cirka 61 mrd. Økningen skal dekke både prisstigning, og den særskilte fordyrelsen av militært materiell.  Regjeringen endrer kapitalstrukturen i budsjettet, og det er ikke lengere mulig å direkte se hva som er forslått for de ulike forsvarsgrenene og største DIF. 
 

En ikke ubetydelig sum av budsjettet, ca 4.5 mrd utgiftsføres dobbelt, ved at pengene gis til Forsvaret for betaling av husleie til Forsvarsbygg, som igjen både inntekts- og utgiftsfører dette i statsbudsjettetBare denne dobbelføringen reduserer den reelle styrkingen med 0.5 mrd. Videre er også enkelte tekniske justeringer og engangseffekter som gjør at det reelle styrkingen er om lag 2 mrd, som igjen er i tråd med de økonomiske planrammene i det forslag til LTP Regjeringen foreslo i april i år.  

For Hæren videreføres de styrkinger som er vedtatt i Landmaktsproposisjonen, og med særlig styrking i Finnmark og annen aktivitet som skal understøtte dette. 2 Bataljon videreføres inntil ny LTP er vedtatt. I forhold til de utfordringer som debatten om LTP i vår pekte på som stridsvogner, helikopterstøtte og en generell økninger det ingen nye tiltak eller signaler fra Regjeringen. 
 

For Sjøforsvaret videreføres og fremmes det forslag om levetidsforlengelse av både Skjold-klassen korvetter og minefartøyene av Alta- og Oksøyklassen. Arbeidet med anskaffelse nye UVB videreføres. Dette må sees i lys av Regjerings forslag i LTP om at videre utvikling av Sjøforsvaret skal skyves ut i tid og gjennomgå en ny utredning. 
 

Regjeringen forslår en styrking på personellområdet angitt til 79 millioner kroner. Innenfor EBA videreføres nivået på nye bygg og anlegg, og hvor mesteparten av pengene går til større prosjekt som Evenes og Ørland. Regjeringene viderefører også AB&E-kuttene, og disse er angitt i budsjett for 2021 til å utgjøre ca. 200 mill. i kutt fordelt flatt mellom de ulike områdene.
 
 

NOF sin vurdering er at det isolert sett, og særlig i lys av Korona-pandemien, er bra at Regjeringen opprettholder den økonomiske planrammen som lå i forslag til LTP. Samtidig er det vår vurdering at Regjeringene i dette budsjettforslaget i liten grad gjør noe med de svakheter som både opinionen og opposisjonen på Stortinget pekte på før sommeren. Et forslag til LTP som NOF mente i for liten tok høyde for en stadig forverret sikkerhetspolitiske situasjon og var for lite forpliktende og ambisiøs. Saken kan leses her. 

Forsvarssjefen har både i FMR og i kommentarene til forslag til LTP påpekt at den viktigste styrkingen må komme innenfor personellområdet. På dette området fremstår styrkingen i budsjettforslaget både marginalt og for lite forpliktende. Vi hadde forventet at Regjeringen i større grad hadde tatt dette signalet fra Forsvarssjefen på alvor, samt at Regjeringen hadde invitert til dialog om hva vi både kan og må gjøre for å beholde personell lengere. 
 

NOF er også kritisk til at Regjeringen viderefører AB&E-kuttene, samtidig som øvrige effektiviseringskutt opprettholdes. Disse kuttene vil svekke den operative driften.  

NOF er også skuffet over at Regjeringen ikke foreslår en styrking av investeringer på EBA-siden. Vi får stadige tilbakemeldinger om at standard på både kontorer, men ikke minst kvarter og bolig er for lav, og i noen områder at det totale tilbudet er altfor lavt. 
 

Det er bra at Regjeringen erkjenner utfordringen med den særskilte fordyrelsen av militært materiell. Samtidig fremstår det som mer uklart hvordan dette faktisk er hensyntatt i budsjettforslaget.  

Regjeringens forslag til Statsbudsjett sendes nå over til Stortinget, og skal behandles det. NOF vil delta både på den åpne høringen i Utenriks- og Forsvarskomiteen, samt ta initiativ til dialog med flere ulike parti direkte. Har du innspill til saker som vi skal ta opp med Stortinget, tar vi gjerne imot innspill.  

Regjeringa har ikke lengere flertall på Stortinget, og vi forventer at det i år blir reelle diskusjoner om forsvarsbudsjettets størrelse og innretning. Regjeringen varslet også i dag at oppdatert forslag til LTP og Samfunnssikkerhetsmeldingen vil bli presentert fredag 16. Oktober. Det vil bli både viktige og spennende måneder for forsvarssektoren frem til jul.  


Forrige        197 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå