Forsvarsdepartementets utredning av særaldersgrensen i Forsvaret.

Forsvarsdepartementets utredning av særaldersgrensen i Forsvaret.

Etter at Forsvarsdepartementet sendte ut en spørreundersøkelse om Særaldersgrensen i Forsvaret, har det kommet flere spørsmål til prosessen. Departementet ser derfor behov for å gi ut mer utfyllende informasjon, i samråd med de involverte arbeidstagerorganisasjonene.
Publisert: 16.02.02

Bakgrunn

Pensjonsreformen fra 2011 legger til grunn at befolkningen vil ha lengre yrkesliv framover. Begrunnelsene for å endre aldersgrensene i arbeidslivet er blant annet knyttet til målet om at flere skal stå lenger i arbeid. Aldersgrensene i staten og en ny offentlig tjenestepensjon er to sentrale områder som gjenstår i arbeidet med pensjonsreformen.

I en rapport fra Arbeids- og sosialdepartementet 17. desember 2015 blir det beskrevet et mulighetsrom som en ny offentlig tjenestepensjonsordning kan utformes innenfor. Rapporten skal være grunnlag for å vurdere om man sammen med partene skal arbeide for å oppnå enighet om nye pensjonsordninger for offentlig ansatte. Regjeringen har sagt at den vil gå gjennom alle lovbestemte aldersgrenser i arbeidslivet i samråd med partene. I arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon er det lagt til grunn at man i første rekke skal vurdere pensjonsordningene for personer med aldergrense 70 år, men ikke ordningene for personer med særaldersgrenser. Avklaring av pensjonsreglene til ansatte med lavere aldersgrenser må komme i en senere fase. Dette gjelder også gjennomgangen av aldersgrensene for statlig ansatte generelt (aldersgrenseloven).

Forsvarets særaldersgrense er regulert i en egen lov og det tilligger Forsvarsdepartementet å vurdere denne på særskilt grunnlag. Forsvarsdepartementet er opptatt av å skaffe et bredt faktagrunnlag for å vurdere om behovet for en endring er tilstede. En viktig del av en slik prosess er å involvere de ansatte og kartlegge deres holdninger. Det hever kvaliteten på de vurderinger som skal gjøres.

Arbeidet som Forsvarsdepartementet nå har satt i gang ble varslet i 2013 i forbindelse med Kompetansemeldingen (Meld. St. 14 (2012-2013)). Utredningen skal i første rekke sikre et tilstrekkelig faktagrunnlag som synliggjør og ivaretar forsvarssektorens og de ansattes behov. Her er det også et godt og konstruktivt samarbeid mellom departementet og de involverte arbeidstakerorganisasjonene.

Dersom særaldersgrensen skal endres må det gjøres gjennom en lovendring. Eventuelle endringer i aldersgrenser medfører normalt lengre overgangsordninger for at personellet skal kunne innrette seg etter nye bestemmelser.

Om spørreundersøkelsen

Hensikten med spørreundersøkelsen er først og fremst å kartlegge personellets holdninger til særaldersgrensen, og involvere de militært tilsatte i prosessen. Undersøkelsen må også ses i sammenheng med en større forskningsportefølje som skal understøtte utredningen, herunder stillingsanalyse (hvilke stillinger er typiske for ansatte i ulike aldersgrupper), komparativ studie (hvilke ordninger er det i andre land), restarbeidsevne (hva gjør de som har gått av med en særaldersgrense) og helse (sammenhengen mellom alder og fysisk/ psykisk yteevne).
Det er Forsvarets mediesenter (FMS) som, på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, har fått ansvaret med å samle inn og analysere alle dataene i denne undersøkelsen. Resultatene vil bli tatt opp i en egen prosess mellom departementet og de involverte arbeidstakerorganisasjonene.
Forrige        271 av 1528        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå