Forsvarsevnen ”mindre god” til tross for mer penger
Statssekretær, Øystein Bø (H) og NOFs Stabssjef, Jan Tore Simonsen under dagens fremlegging av Forsvarsbudsjettet for 2018.

Forsvarsevnen mindre god til tross for mer penger

Om forsvarsbudsjettet fra Norges Offisersforbund, Institutt for Forsvarsopplysning og Befalets fellesorganisasjon.
Publisert: 2017.10.12
Organisasjonene finner det positivt at regjeringen følger opp med finansiering som forutsatt i langtidsplanen (Prop. 151 S).

Regjeringen legger opp til et fortsatt høyt investeringsnivå. Dette er meget positivt. Organisasjonene er bekymret for at det kan synes som at nødvendige investeringer i Hæren skyves ut i tid. Budsjettet viser en styrking av investeringssiden. Derimot legges det opp til begrenset styrking av driftssiden som i liten grad vil bedre en meget anstrengt situasjon knyttet til beredskap og operativ evne.

Kutt i militær utdanning gir svakere operativ evne

Organisasjonene er bekymret for kutt i kompetansebygging og satsing på personell. Vi frykter en ubalanse som vil kunne gi negative konsekvenser for operativ evne. Den pågående utdanningsreformen bygger ned Forsvarets utdanningssystem, noe som vil gi store konsekvenser både på kort og lang sikt.

Effektiviseringstiltak som er forskuttert i dette budsjettet er svært krevende. Det er all grunn til å stille spørsmål ved realismen i å nå disse målene. Oppnås ikke dette blir konsekvensene meget alvorlige.

Kritisk forsvarsevne

Forsvarsbudsjettet beskriver selv evnen til å forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar som ”mindre god”. Det er vanskelig for organisasjonene å se når denne evnen blir ”god”. Organisasjonene mener det er kritisk viktig at forsvarsevnen blir en sentral del av budsjettbehandlingen i Stortinget. Herunder en diskusjon om en plan for å nå målet om 2 % av BNP til forsvar.- Noe positivt, fremdeles store utfordringer. Størst bekymringer for manglende investeringer i Hæren og kutt i Forsvarets utdanningssystem, oppsummerer forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo.

NOF vil gå grundigere gjennom budsjettet og gi innspill til Stortingets behandling senere i høst.
Forrige        199 av 1351        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N