Forsvarsministeren avviser dialog om husleieøkningen

Forsvarsministeren avviser dialog om husleieøkningen

Forsvarsministeren har nå gitt svar på NOFs sterke bekymring om konsekvensen av økt husleie og kravet om møte med ministeren.
Publisert: 2017.05.24
Staale I. Reiten (tekst)
I svarskrivet gis det uttrykk for at FD er godt kjent med omleggingen av husleieordningen, men avviser et eget møte; 
- Dette er en forestående forhandlingssak mellom Forsvaret og arbeidstagerorganisasjonene.

NOF mener dette ikke er riktig, og opplever at prosessen rundt incentivordningen og husleieøkningen har vært forutbestemt og styrt fra toppen i Forsvaret og Forsvarsdepartementet.

Arbeidet med det samlede Incentivprosjektet startet våren 2016. Det er et prosjekt som fremstår med en klar målsetning, spare penger på personellet for å betale for vedtatte satsninger.

Høsten 2016 valgte både NOF og BFO å trekke seg fra dette prosjektet. Etter forsikringer fra Forsvarsledelsen om at konsekvensene ikke skulle bli så dramatiske, ble prosessen tatt opp igjen. Og på de områder arbeidsgiver har styringsrett, har man valgt å iverksette flere negative tiltak med bruk av styringsrett, og oversett organisasjonenes innspill.

Våren 2017 har det etter krav fra organisasjonene vært hovedfokus på boligdelen av Incentiv-prosjektet.

Denne delen består av tre hovedelementer:
• Forsvaret ønsker å redusere antall boliger forsvaret har til disposisjon. Dette er bestemt av Forsvarsdepartementet, og avhending er allerede iverksatt. De øvrige forhold, har liten relevanse, hvis det overhode ikke finnes et boligtilbud å forholde seg til.
• Økning av husleien. Dette er også bestemt av Forsvarsdepartementet, og begrunnelse er anmerkninger over 15 år tilbake i tid, som NOF mener ikke er valide.
• En eventuell kompensasjon for økt husleie, vil være en forhandlingssak. Det er intet i dagens regime som tyder på at den vil bli enkelt å forhandle frem en slik kompensasjon. Det er usikkert om hele økningen vil bli kompensert. En slik kompensasjon vil være skattbar, og den enkelte vil da uansett oppleve en økt kostnad.

Drøftingen om husleiemodellen er nå gjennomført (ikke forhandlinger, slik Forsvarsministeren mener det er), og Forsvarsstaben har brukt styringsretten. Den økte husleien vil bli innført tentativt fra 1. januar 2019. Konsekvensen er at personellet som bor i Forsvarets boliger vil oppleve en husleieøkning i snitt på 3 ganger dagens nivå.

På bakgrunn av dette, anmodet NOF om et møte med Forsvarsministeren for å diskutere boligelementene og incentivprosjektet i sin helhet. (Se skriv fra NOF der vi ber FMIN om møte ang økning i husleia)
Denne anmodningen har nå ministeren avslått


Norges Offisersforbund reagerer sterkt på at Forsvarsministeren avviser dialog om det vi opplever som en rasering av boligordningen.

- Det er god tradisjon for at Forsvarsministeren går i dialog med NOF og de andre tjenestemannsorganisasjonene for å diskutere og finne løsninger på viktige og kritiske personalpolitiske spørsmål. Når ministeren nå velger å avvise dialog om husleieøkningen, er det grunn til bekymring, sier Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund.

I 2016 sluttet 1200 militært personell i Forsvaret, over 10 prosent av alle militært tilsatte. Over 900 av disse var under 35 år. Vedtaket om en kraftig husleieøkning vil forsterke denne avgangen. Dette bekymrer NOF og det bør bekymre Forsvarsministeren også.

Forbundsstyret har denne uken behandlet saken, og beklager dypt at ministeren har avvist en dialog på området. Forbundsstyret anmoder Statsråden til å tenke som en gang til, og snarlig signalisere en ny retning på dette området.

Fakta om incentivordningen
Forsvarets insentiver er opparbeidet over tid, der rettigheter og plikter skal stå i en viss balanse til hverandre, med bakgrunn beordringssystemet. Forsvarets insentivprosjekt startet opp høsten 2015 for å redusere kostnader, øke ståtid for spesialister og prioritere operativ evne. Anbefalinger fra prosjektet har medført nedlegging av Forsvaret feriesenter Håøya, avvikling av økonomirådgivning og Forsvarets låneordning. Undervisningstillegget er vedtatt fjernet og 100 Forsvarsboliger er vedtatt solgt. Dette rammer enkeltpersoner. Boligpolitikken er et av de viktigste incentivene for at personellet skal ha mulighet til å flytte til tjenestestedet og for at beordringssystemet skal fungere.

Forrige        148 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N