Norges Offisersforbund Riksrevisjonen

Fortsatt skarp kritikk fra Riksrevisjonen

Forsvaret får fortsatt skarp kritikk fra Riksrevisjonen for virksomhetsåret 2009. Dettes skyldes hjelp med skytetrening. Innleide prosjektledere som sitter og godkjenner fyldige fakturaer fra egne firmaer. Riksrevisjonen mener også at den operative evnen ikke har økt siden 2005.
Publisert: 2010.10.20
Forsvaret får fortsatt skarp kritikk fra Riksrevisjonen for virksomhetsåret 2009. Dettes skyldes hjelp med skytetrening. Innleide prosjektledere som sitter og godkjenner fyldige fakturaer fra egne firmaer. Riksrevisjonen mener også at den operative evnen ikke har økt siden 2005.

Av Staale I Reiten

Da forsvarsbudsjettet for 2011 nylig ble lag frem het det at «Regjeringen legger opp til å videreføre det styrkede nivået på øving og en ytterligere styrking av bemanningen tilknyttet brigaden i Nord-Norge».

Riksrevisjonen har på sin side funnet få tegn til at det har funnet sted noen styrking av Forsvaret de siste årene, eller til vekst i Hæren. Tvert imot mener revisjonen at Forsvarets operative evne, eller kampkraft, samlet sett ikke har økt siden 2005. Den konstaterer at Hæren, til tross for økte rammer, «ikke har hatt den planlagte progresjon i 2009», og at «viktig personell, viktige avdelinger og viktig materiell mangler». Riksrevisjonen ber Forsvarsdepartementet vurderer konsekvensene av dette over tid. I en kronikk i Aftenposten 20.10.10 sier forsvarsminister Grete Faremo at Forsvaret siden 2005 har øket med 2000 årsverk.

Forsvarets kjøp av utstyr får til dels knallhard kritikk fra Riksrevisjonen. Den har bl.a. avdekket «to betydelige anskaffelser hos én betydelig leverandør», der halvparten av det som ble levert ikke inngikk i rammeavtalen. Dette er da gjort utenfor konkurranse, sier revisjonen.

Også Forsvarsbygg får skarp kritikk for innleie av konsulenter og at innleide konsulenter attesterer regninger fra de samme firmaene de er innleid fra. Når man stiller seg slik er risikoen for misligheter betydelig, konstaterer revisjonen. Den hevder at Forsvarsbygg har brutt en rekke instrukser, som anbudsregler. Forsvaret må selv ta rollen som prosjektledere, sier revisjonen.

Forsvaret får også litt ros, for å ha blitt flinkere til å betale regninger. Antall forfalte fakturaer ble redusert fra ca. 4900 i 2008 til i overkant av 1300 i 2009.

Les artikkel i Aftenposten 20.10.2010
Les også Riksrevisjonens rapport om Forsvaresdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009.
Forrige        1146 av 1388        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N