Fortsatt svak langtidsplan
Regjeringen har hatt 6 måneder på seg til å imøtekomme opinionen og stortingets skepsis. Den oppdaterte LTP inneholder minimale endringer.

Fortsatt svak langtidsplan

Regjeringen har i dag presentert en fortsatt svak langtidsplan for Forsvarssektoren (LTP 2021-2024). Forslaget ligger fremdeles under Forsvarssjefens laveste alternativ i FMR 2019, og svært mye under det alternativet Forsvarssjefen mente var nødvendig for at Forsvarets skulle løse gitte oppdrag. NOF sin hovedbekymring er en svært mangelfull personellstyrking, for treg og for liten styrking av hæren, urealitske effektiviserings kutt, privatisering skjult i strategisk samarbeid og ingen tiltak for styrke incentivene for at personell skal ønske å bli i Forsvaret. Vi risikerer et svekket forsvar de neste 10 årene.
Publisert: 2020.10.16
Torgrim H. Halvari

Regjeringen la i dag fram revidert Langtidsplan for forsvarssektoren - Prop 14S.
Planen skal primært dekke perioden 2021 til 2024, men skal samtidig peke mot målsetninger ca. 20 år frem i tid.  

I april ble for første gang i historien Regjeringens langtidsplan for forsvaret sendt tilbake av Stortinget. Politikerne på Stortinget satte krav til en oppdatert planog har utdypet disse i et intervju med NOF 

Opinionen var svært kritisk til LTP´en som ikke innfridde selv de laveste målene som ble framlagt i 2019 av daværende forsvarssjef, Admiral, Haakon Bruun-Hanssen. 

NOF har oppsummert de forventingene vi hadde til den oppdaterte planen. 

Regjeringen har hatt 6 måneder på seg til å imøtekomme opinionen og Stortingets skepsis. Den oppdaterte LTP inneholder minimale endringer, og ligger fremdeles fortsatt under Forsvarsjefens laveste alternativ i Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) 2019, og svært mye under det alternativet Forsvarssjefen mente var nødvendig for at Forsvarets skulle løse gitte oppdrag. Regjeringen har i begrenset grad tatt til seg kritikken fra opinion og Storting i sitt oppdaterte forslag.  

På den positive siden vil vi nevne at den økonomiske rammen for langtidsplan de nærmeste 4 årene ligger fast, selv om Covid-19-pandemien har svekket forutsetningene i Statsbudsjettet. Ambisjonen om å etablere den 4 mekaniserte bataljonen i Brigade Nord i tråd med NATO’s styrkemål, ligger fast. Samtidig opplyste FD i dagens presentasjon denne ikke vil være fullt operativ for tidligst i 2030. Målsetningen om å styrke spesialstyrkene ligger fast. Det er foreslått en styrkingn innen E-tjeneste og Cyberforsvaret.  

Samtidig ligger det i planen ikke inne erstatning for tapet av Helge Ingstad. Luftvern anskaffelsene er skjøvet ut i tid. Anskaffelsene av UVB ser ut til å bli  utsatt. Marinen må gjennom flere levetidsforlengelser av flere fartøysgrupper, i påvente av at Regjeringen på nytt vil utrede strukturen til Sjøforsvaret. Bemanningen i Forsvaret er fortsatt lav, og anskaffelser til Hæren ligger langt frem i tid. Samlet sett medfører dette at vi risikerer en svekket forsvarsevne de neste 10 årene, hvis vi sammenligner med det Stortinget vedtok i 2016.  

Vi mener at personellstyrkingen er for lav, høye og urealistiske krav til interneffektiviseringen vil svekke den operative evnen og vi frykter ytterligere privatisering som hverken vil være økonomisk besparende eller gi en bedre beredskap. Det er neppe svært mange som vil hevde at privatiseringen av renholdet i forsvaret har gitt et bedre forsvar. Vi konstaterer at Regjeringen ligger på halvparten av den personellstyrkingen som Forsvarssjefen anbefalte i sitt laveste alternativ. 

Norges offisers- og spesialistforbund savner videre tiltak som kan bidra til målsetningen om økt ståtid for personellet. Til tross for de fleste av reformene innenfor personalområdet de siste årene har hatt en uttalt ambisjon om å øke ståtiden blant personellet, så viser tallgrunnlaget at det ikke er noen endring på området. Dette kan ofte begrunnes med at Regjeringen har pålagt effektivisering-kutt som har svekket de vilkår og incentiver som skal bidra til at personellet skal ønske å jobbe i Forsvaret over tid. Vi savner at Regjeringen uttrykker en vilje til å styrke vilkårene til de ansatte. Vi er beredt til å delta i en slik prosess.  

Forslag til langtidsplan sendes nå til Stortinget. NOF vil blant annet spille inn følgende forhold til denne behandlingen:
 

  • Stortinget må ta på alvor en endret og forverret sikkerhetspolitisk situasjon, og vedta en plan som styrker forsvarsevne, både på kort og lang sikt. 

  • Personellområdet må styrkes, raskere og mer enn hva Regjeringen foreslår, og i tråd med de anbefalinger som Forsvarssjefen fremmet i Forsvarssjefens fagmilitære råd.  

  • Hæren må prioriteres. Hæren må økes raskere og mer forpliktende. Stridsvogner, personell og dedikert helikopterstøtte må prioriteres. 

  • Effektiviseringskuttene - må reduseres til et realistiske nivå. Og de kutt som gjøres, må gå til å styrke Forsvaret.  

  • Privatisering gjennom strategisk samarbeid må holdes på et nivå som er realistiske

NOF er noget forundret over at den nye Forsvarssjefen Eirik Kristoffersen mener at dette er en god plan, og vi er særlig forundret over at knyttet til de tøffe kravene om effektiviseringskutt sier Kristoffersen til Forsvarets forum at “Jeg anser disse som ambisiøse, men fullt mulig å realisere i forsvarssektoren.” NOF sin opplevelse at disse kuttene, ofte har rammet den operative driften, ved at stadige flere oppgaver er overført til linjelederne og andre i operativ tjeneste, eller at kvaliteten på tjeneste er svekket, som vi til gangs har opplevd innen renhold. Vi tillater oss også å vise til at forrige Forsvarssjef Bruun-Hansen i kommentaren til LTP i vår skrev; “Forsvaret viderefører arbeidet med forbedring og effektivisering, men jeg anser en frigjøring av 2 milliarder kroner de neste fire årene til å være for ambisiøst og utfordrende til å la seg realisere. Dette fordi Forsvaret har gjennomført betydelige effektiviseringstiltak gjennom mange år.” 
På dette området vil vi tro at flere er enige med Bruun-Hansen enn Kristoffersen. 

Har du innspill eller momenter som NOF bør ta med seg inn i arbeidet opp mot Stortinget, tar vi gjerne imot ditt innspill.  

Forrige        273 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå