FrP sikrer flertall for Rødts forslag om feriepenger til HV-personell
HV Innsatsstyrker på trening
Forsvaret

FrP sikrer flertall for Rødts forslag om feriepenger til HV-personell

Rødt slo seg ikke til ro med beslutningen om kun å tilkjenne feriepenger med tre års tilbakevirkende kraft til personellet i HVs innsatsstyrker, og foreslo derfor å tilkjenne feriepenger helt tilbake til innsatsstyrkenes opprettelse i 2005. Tidligere har det blitt kjent at både AP, SV, SP og MDG vil støtte Rødts forslag, og iflg. Aftenposten sikrer nå FrP et flertall for forslaget.
Publisert: 2020.09.17
Hugo Johansen (NOFs HV-kontakt) og Tor Egil Vangstad (nestleder)

Kort bakgrunn

Heimevernet har over flere år ikke fått utbetalt feriepenger forbundet med arbeid utført under kontrakten om frivillig tjenestegjøring i Heimevernets innsatsstyrke. Det har vært Heimevernets oppfatning at befal og mannskap som har inngått nevnte kontrakt ikke er tilsatt i Forsvaret, og av den grunn ikke omfattet av ferielovens bestemmelser.

 Den 2. juni 2016 mottok Ombudsmannen for Forsvaret klage fra Lars Bugge Aarset vedrørende manglende utbetaling av feriepenger for tjeneste i Heimevernets innsatstyrke. Kravet ble juridisk vurdert, og den 5. januar 2018 innga Aarset forliksklage til Trondheim forliksråd med krav om utbetaling av feriepenger for utført arbeid i henhold til frivillighetskontrakten. Forliksrådet avsa der en dom hvor Staten v/Forsvarsdepartementet ble dømt til å betale Aarseth feriepenger og sakskostnader. Staten ved Forsvarsdepartementet innga stevning hvor de påstod at Aarseth ikke var arbeidstaker og dermed ikke hadde krav på feriepenger.

 Det sentrale tvistepunktet i saken har vært hvorvidt deltakelse i Heimevernets innsatsstyrker har medført at den tjenestegjørende er å anse som arbeidstaker i ferielovens forstand

 For å gjøre en lang historie litt kortere, så har Aarseth vunnet saken i den videre behandling, i både ting- og lagmannsretten. Saken ble anket av FD til Høyesterett, men Høyesteretts ankeutvalg avviste saken, og dommen fra lagmannsretten ble dermed rettskraftig. Staten ved Forsvarsdepartementet erkjente derfor til slutt tapet, men valgte å nytte den alminnelige foreldelsesfristen på tre år da de utbetalte feriepenger til personell i I-styrkene i 2020. Dette til tross for at det tidligere har vært stilt spørsmål rundt denne praksisen, bl.a. av NOF i 2011. Dette ble også poengtert av Rødt-leder Bjørnar Moxnes i spørsmålet til Forsvarsministeren:

 «Utover den generelle henvisningen til foreldelsesloven, hvordan begrunnes det og synes statsråden det framstår rimelig og strategisk smart at Heimeverns-soldatene som nå har fått sin beklagelse etter at samtlige rettsinstanser har fastslått retten, bare får utbetalt feriepenger for de siste tre årene når de har blitt nektet noe som har vært omtvistet over lang tid og helt siden Norsk offisersforbund stilte spørsmål om praksisen med ikke å utbetale feriepenger i 2011?»

(Kilde: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=80825).

 

 Politisk flertall for å se bort ifra foreldelsesfristen på tre år.

 ««Stortinget ber regjeringen sikre at soldatene fra Heimevernets innsatsstyrker får utbetalt feriepengene de har opptjent fra og med 2005». Det var en del av ordlyden i forslaget Rødt la frem for Stortinget i juni. Kravet ble avvist av Regjeringen. Leder av utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (AP), ba deretter skriftlig om en redegjørelse fra Forsvarsministeren hvor mye det ville koste å tilkjenne feriepenger til det aktuelle HV-personellet helt tilbake til innsatsstyrkenes opprettelse av frivillighetskontrakter i 2005. Det ble anslått av ministeren til å koste rundt 110 millioner kroner.

 

Dette mente både Rødt, AP, SV, SP og MDG at Stortinget burde kunne tilkjenne det berørte personellet i HVs innsatsstyrker, og nå har altså FrP også valgt å støtte dette. (Kilder: Aftenposten https://www.aftenposten.no/norge/i/X8wdmx/soldatene-har-bedt-om-feriepenger-tilbake-til-2005-naa-kan-de-faa-det-s og Forsvarets Forum https://forsvaretsforum.no/feriepenger-heimevernet/flertall-for-a-gi-mer-feriepenger/161952). Med dette har nå forslaget fra Rødt flertall på Stortinget.

 

Hva har NOF gjort i mellomtiden for å komme videre i prosessen?

 NOF som arbeidstakerorganisasjon har i flere år sett et behov for å støtte de tjenestepliktiges rettigheter, særlig etter innføringen av frivillighetskontrakter. Etter noen formelle runder i de valgte organene i NOF, ble det i 2017 nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere et HV-medlemskap for tjenestepliktige i Heimevernet. Det fikk arbeidstittelen «NOF HV-plussmedlemskap».

Resultatet ble et HV-plussmedlemskap, og en interesseorganisasjon med egen kontaktperson i NOF. «NOF Heimevernet» ble formelt etablert 1 januar 2018.

 Siden feriepengesaken allerede var etablert som sak hos Ombudsmannen og i Forliksrådet, valgte NOF å ikke gå inn i saken som part. Dette mente vi ville komplisere både sak og forberedelser, og kanskje også utfallet av den. Vi var likevel klar til å gå inn som partshjelp, noe vi tilbød da vi så at saken av Staten v/Forsvarsdepartementet ble vurdert stevnet til Høyesterett. 

 Forsvarsdepartementet (FD) har utbetalt feriepenger for 2017, 2018 og 2019, men innsatspersonellet er ikke fornøyd med oppgjøret. En av årsakene er at FD og Heimevernets ledelse burde ha kjent til feriepengeutfordringen allerede da frivillighetskontraktene ble utarbeidet i 2005. Ikke minst grunnet en lignende konflikt hos områdesjefene i Heimevernet. Dermed burde erstatningen ikke bare bli med 3 års foreldelsesfrist, men fra 2005 da frivillighetskontraktene opp mot HVs innsatsstyrker ble etablert.

 NOF var bekymret for følgefeil av dommen. Vi hevder det er flere frivillig-kategorier som skal tilkomme feriepenger, bl.a. områdesjefene. Vi har derfor kontaktet et representativt antall medlemmer i denne kategorien som har krav på feriepenger. Et viktig spørsmål er foreldelsesfristen på tre år som er nyttet i dommen.

NOF sender derfor noen individuelle saker til juridisk avdeling i LO for vurdering av bl.a. foreldelsesfristen. Deretter vil vi ta en beslutning om videre saksgang for våre medlemmer fra HVs styrkestruktur. 

 Hva blir konsekvensen av Stortingsflertallet nå vil utbetale alle krav?

 NOFs bekymring handler om fra hvilket budsjett dette blir belastet. Vil Heimevernet måtte ta dette på sin «kappe»? I så tilfelle vil dette berøre Heimevernet operative status for flere år fremover.

Et annet forhold er om Heimevernets innsatspersonell, som ble forvaltet både manuelt og digitalt vha. et verktøy som heter P3 fra 2005 t.o.m. 2007/2008, kan bli rettferdig godtgjort? I tillegg kan saken vanskeliggjøres av Forsvaret hvis skatterettslige forhold blir vurdert bakover i tid.

 Etter 2007/2008 ble personellet overført til verktøyet SAP, mange manuelt. NOF indikerer at Forsvaret og personellet dette berører kanskje ikke får dokumentert, eller kan dokumentere, sin tjeneste før denne perioden? Unntaket er hvis den enkelte har tatt vare på kopier av lønnsslipper fra 2005. I tillegg har mange sluttet i styrkestrukturen. Å finne disse vil koste tid og ressurser. NOF mener at til tross for dette må Forsvaret gjøre opp for seg, om så etter beste skjønn. Til slutt handler dette om motivasjon og rekruttering for flere år fremover. 

 Soldatene i Forsvaret, og spesielt i Heimevernet, er en ressurs. Selv om at mange er opptatt av sine rettigheter, så løses oppdraget først og fremst av den enkelte. NOF mener at dette må ivaretas med god og rettidig kvalitet i forvaltning og administrasjon. NOF opplever at det foregår mye nytenking i de berørte stabene. Men vi venter på utførelsen. Ikke minst arbeidsrettslige og tariffmessige forhold, men også digitale nyvinninger som øker fart og etterrettelighet i økonomistyring for både soldater og Forsvaret. 

 NOF tar derfor konsekvensene av feriepengesaken et skritt videre, uavhengig av et Stortingsflertall som i dag er enige om at soldatene bør få feriepenger for alle årene i tjeneste for HVs innsatsstyrker.

 

 Kontaktperson i saken:

 Hugo Johansen, HV-kontaktperson i NOF.
E-post: hj@nof.no
Mobilnr.: 979 92 209


Forrige        203 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå