Full seier på feriefronten!
Feriestriden – rettssaken – i 2014 er fortsatt fersk. Men den er like fullt historisk. Den såkalte feriesaken er en av de mange seige, årelange, kampene forbundet har måttet føre for medlemmenes rettigheter.

Full seier på feriefronten!

Ferie er en rettighet. Ferieloven gjelder også befal, men har ikke vært like klar på alle punkter. Operasjoner tar ikke ferie. Befal kan pålegges å jobbe i tiltenkt ferie. Men uten kompensasjon? Det har flere ganger vært strid om bestemmelser. NOF har måttet ta kampen, for egne medlemmer – og alt befal. Forbundet har tatt saken – helt til retten. Og har seiret. Som oftest.
Publisert: 2021.07.04
Dag Leraand
Feriestriden – rettssaken – i 2014 er fortsatt fersk. Men den er like fullt historisk. Den såkalte feriesaken er en av de mange seige, årelange, kampene forbundet har måttet føre for medlemmenes rettigheter. Feriespørsmål er på sett og vis en gjenganger. En annen feriesak fant sted en drøy generasjon tidligere, først på 60-tallet. Også den kampen ble vunnet. Utfallet av en intops-feriesak på 40-tallet er ikke kjent.

Feriesaken anno 2014
Saken starter i Afghanistan, og ender i Oslo tingrett, påskyndet av Norges offisersforbund. Den handler om at rekreasjon og perm etter intops ikke skal regnes som ferie.2014: Den store feriesaken er den som ble ført i 2014. Norges offisersforbund tok saken, utfordret FD, stevnet staten – og vant fram på vegne av sitt medlem, Espen Bragstad. Flere har forsøkt å ta ære for utfallet. Den tilkommer ene alene Bragstad og NOF. Som sto støtt i striden.

Det er 2012. Medlem av Norges offisersforbund, Espen Bragstad, nektes erstatning fra Forsvaret for ferie umuliggjort som følge av intops-tjeneste i Afghanistan året før. I 2013 begynner så feriesaken å rulle; Bragstad-saken. Forsvaret gir ikke ved dørene. Forbundet gir seg ikke. Saken går helt til Oslo tingrett. Der må FD gi seg. NOF har rett. Bragstad har rett – på erstatning. Han, i likhet med mange andre. NOF har tatt kampen, for alle. Med full seier!

Bakgrunnen er den nye ferieloven fra 2009. Paragraf 14. I Møllergata 10 aner Staale I. Reiten at lovendringen kan få følger – for mange. Han er en av ytterst få ser svakheter ved loven allerede når utkastet foreligger i 2008. Han skal få rett – også i retten; seks år senere. Med god hjelp av LOs juridiske kontor og LO-advokat Nina Kroken. Staten inngår forlik.

Espen Brakstad aksepterer ikke at rekreasjons- og permdager skal regnes som feriedager. Han går til forbundet, forbundet går til LO – saken går til retten. Brakstad tilkjennes velferdserstatning og oppreisningserstatning på 60.000 kroner, pluss saksomkostninger.

Men seieren er større. FD tvinges til å gå gjennom en rekke saker, tilbake til 2009. Og må blø med atskillige millioner i erstatning, til mange. Takket være at Brakstad reiste saken og NOF tok opp kampen – og førte den til seier.

Feriesaken anno 1962
Saken starter i Varanger, og ender i Forsvarsdepartementet, fremmet av Norges befalslag. Den handler om at reise til og fra arbeidssted ikke må tas av feriedagene.

Det er 1961. Varanger befalslag tar kontakt med Norges befalslag. Sak: Overføring av ferie. Arbeidergiver kan, etter en lov av 1918, unntaksvis overføre en tjenestemanns ferie fra ett år til det neste – når tjenestemessige hensyn tilsier det. Hva så med en tjenestemanns rett til å overføre ferie – når det foreligger personlige hensyn? Det, mener Varanger befalslag, er iallfall et berettiget Finnmarks-krav!


1962: Ferieproblematikk var en omstridt sak også i 1962. Norges befalslag tok saken, etter oppfordring fra Varanger befalslag – på vegne av medlemmer og alt befal i Finnmark. Forbundet fikk støtte fra Hærens overkommando, med FD satte bremsene på. Like fullt: Halv seier innkasseres.Og hvorfor det? Beordring. Reisetid. Kostnader. Med tjeneste nordpå og familie sørpå; med tidkrevende og dyr reise, må vel de som koster på seg en tur sørover få lov til å skjøte på oppholdet med en ukes overført ferie? Kan Norges befalslag ta opp saken med FD? Det kan Befalslaget, med backing fra Statstjenestemannskartellet. Det er november 1961, og Befalslaget har vært medlem av Kartellet – og LO – i et knapt år. Nytten av å ha tung støtte i ryggen er allerede merkbar.

Norges befalslag reiser saken overfor FD i januar 1962. Hærens overkommando svarer i juni. Og innstiller på at befal som tjenestegjør i Finnmark tilgodeses med en ekstra ferieuke! Alternativt anledning til å overføre en uke fra ett ferieår til det neste. Saken blir liggende i FD. Først i november sendes den til Lønns- og prisdepartementet. Det kan ikke samtykke i noen ekstra ferieuke. Det skulle tatt seg ut. Man har da lover og avtaler å forholde seg til! Men, ok: Overføring er greit – så lenge det ikke er til hinder for en forsvarlig avvikling av tjenesten. Skriver lønnsdepartementet, som øyensynlig er mer bekymret for forsvarsevnen en hæroverkommandoen.

Halv seier. Som meddeles Porsangermoen befalslag, Troms regiments befalslag og Varanger befalslag. Orienter medlemmene!

Feriesaken anno 1949
Saken starter i Vatneleiren, og renner antakelig ut i intet – eller et sted i Tyskland. Den handler om kompensasjon for tapt ferieavvikling som følge av beordring.

Det er 1948. Medlem av Norges befalslag, Sigvard Egeland, har ikke fått tatt ut ferie, men beordres til stadig nye oppgaver, bl.a. som regimentsintendant ved IR 7, i tillegg til ordinær tjeneste som kvartermester. Han er avskåret for å ta ut oppsamlet ferie, og søker FD om å få utbetalt feriegodtgjørelse for den tapte ferien fra 1947/48.

Men Forsvarsdepartementet vil ikke anbefale for Finansdepartementet at det utbetales godtgjørelse, «av hensyn til konsekvensene». Flere kan jo finne på å søke! Dessuten, svarer FD i februar 1949, Egeland kan jo fortsatt ta ut ferien for 1948 – innen 15. mai. Men det kan ikke kapteinen. Han er allerede beordret som kompanisjef ved Brig 481, altså i Tysklandsbrigaden!

Selv finner Egeland forsvarsledelsens standpunkt «litt merkelig». Som befalingsmann som følger gitte ordrer kan han ikke ta ferie nå, uten å gjøre seg skyldig i ulovlig fravær og tjenesteforsømmelse, og pådra seg straffeansvar! Til historien hører også at hans bataljonssjef sterkt anbefaler at Egeland utbetales feriegodtgjørelse. For bataljonen anser det – i motsetning til departementet – «for utelukket» å unnvære kapteinen i tre ukers feriefravær før 15. mai! Og ikke bare det: Selv den ti dagers langpermen som tilkommer ham under tjenesten i Tyskland skal, med oppsatt program for Brig 481, bli vanskelig nok å få avviklet!


1949: Beordring til intops var en utfordring allerede i 1949. Norges befalslag bisto et medlem beordret til Tysklandsbrigaden – og som på grunn av pålagt tjeneste ikke fikk tatt ut opptjent ferie – uten å pådra seg straffeansvar! Mest sannsynlig fikk han aldri kompensert for den tapte ferien.

Norges befalslag tar opp saken med FD i mai 1949. Egelands ferie for 1947/48 er gått fløyten – uten at det er kapteinens skyld. Befalslaget framholder at det er utvilsomt at Egeland, på grunn av gitte ordrer, ikke har kunnet ta ferie – uten å gjøre seg skyldig i ulovlig fravær, med straffeansvar. I Husum i Nord-Tyskland sitter kaptein Egeland fortsatt i det uvisse. Løser Befalslagets framstøt saken? Vi vet ikke. Arkivet gir ikke svar. Men Befalslaget tok saken – for et medlem i intops, allerede i 1949!

Forrige        48 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå