God sommerferie!

God sommerferie!

Sommeren er her og Forsvaret tar ferie - da dukker det alltid opp en del spørsmål. Sett deg inn i de vanligste problemstillingene..
Publisert: 13.07.10
Ved ferieavviklingen får vi en del spørsmål knyttet til rettigheter opp mot ferieloven. Her en oppsummering av de vanligste problemstillingene vi får spørsmål om. Som informasjon om feriepenger, sykdom i ferien, ferie på forskudd, - og ikke minst hvilke krav du har til å få tre uker sammenhengende ferie og erstatning for ikke avviklet ferie.

Staale Idar Reiten og Markus Källvik (tekst)


Hvor mye ferie har jeg krav på å ta ut ?

Du har 25 feriedager med lønn i 2013 om du var ansatt i hele 2012.

Den 5. ferieuka kom som resultat av lønnsforhandlinger våren 2000. Det betyr at den er nedfelt i Hovedtariffavtalen (HTA). Alle arbeidstakere som tiltrer senest 30.september i ferieåret har krav på full feriefritid. Arbeidstakere som tiltrer etter dette tidspunktet har rett til 6 virkedagers ferie. (§7) Arbeidstakere kan kreve at hovedferien som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1. juni-30.september. Dette gjelder likevel ikke arbeidstakere som tiltrer i stillingen etter 15 august i ferieåret. (§5 nr 3)

Restferien på fire dager + "grodag" (en uke) kan en kreve gis samlet innenfor ferieåret. (§7 nr 2) Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien (Hovedtariffavtalen: 4 ekstra feriedager ifm hovedoppgjøret 2000) gis samlet innenfor ferieåret, jf. ferieloven § 7 nr. 2, og på en slik måte at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. I protokollen fra tariffoppgjøret 2000 oppfordrer de sentrale parter, lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte til å plassere den avtalefestede ferien slik at kravet til effektiv tjenesteproduksjon og et godt servicetilbud til publikum blir ivaretatt. For eksempel ved at avtalefestet ferie tas i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, påske, jule- og nyttårshelgen. Det er også verdt å merke seg at du kan kreve å få fastsatt ferien senest 2 måneder før ferien tar til (§ 6 nr 2).
 
Det er imidlertid verdt å merke seg at om du ikke var ansatt i hele 2012, vil du ikke ha krav på lønn for 25 dagers ferie. Ferieloven skiller dermed på krav om feriefritid og rett til feriepenger. Som hovedregel opparbeider du deg ca 2 dager lønnet ferie pr mnd du har vært ansatt.


Hvor mye får jeg utbetalt i feriepenger?

Feriepengene du får utbetalt (etter at den 5. ferieuken nå er innført) utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget.

Feriepenger skal regnes av all arbeidsinntekt som er utbetalt i opptjeningsåret (2012).
Feriepenger for ferieåret 2013 opptjente du i opptjeningsåret 2012. I staten/forsvaret medfører dette at du får lønn i den tiden du har ferie og evt utbetalt forskjellen fra lønn og opp til 12 % - kort fortalt

Har du bare vært ansatt i deler av opptjeningsåret 2012 har du opptjent feriepenger for tilsvarende del.
Det som er spesielt med årets feriepenger, er at det tilsvarer flere feriedager enn det som er virkedager i juni. Dermed må utbetalingen til deg korrigeres for den femte ferieuken. Teoretisk kunne man ha valgt å gjøre dette ved å trekke oss for en ukes lønn i juli, når vi er tilbake til strieskjorte og havrelefse. Man har derfor valgt å gjøre det i den litt mer romslige måneden for utbetaling av feriepengene (juni). Fra Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet (FAD) har vi fått opplyst at all feriegodtgjøring blir utbetalt i juni i Staten. Det er imidlertid en myte at feriepengene er skattefrie. Det trekkes ikke forskuddskatt av feriepengene, til gjengjeld trekkes du litt ekstra skatt gjennom resten av året. Så den totale skatten beregnes av årslønna di - inkludert feriepengene.


Jeg ble syk i ferien, har jeg da krav på ny ferie?

Ved å fremvise legeerklæring har du krav på å få ny ferie for den tiden du var sykmeldt.

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før eller under ferien kan kreve at ferien (evt restferien) utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien. Ansatte som har vært helt arbeidsufør i ferien kan kreve at et tilsvarende antall virkedager utsettes og blir gitt som ny ferie sener i ferieåret. (Særavtale for statsansatte)

Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes så snart som mulig etter at du er tilbake på arbeid. Det gis bare utsatt ferie for den del av feriefritiden som dekkes av legeerklæringen. Dersom du ikke får mulighet til å avvikle ferien på grunn av sykdom har du krav på å få overført 12 virkedager til neste år.


Avdelingen sier at jeg ikke får ta ut ferie som planlagt, men må ta den senere. Kan jeg kreve å få dekket kostnader jeg har med dette?

Endring eller utsettelse av ferien skal drøftes med arbeidstaker (§6 nr 3) og du har rett til å få dekket kostnader du har ved å endre/få ny ferie.

Endring av ferien kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingene.

Under drøftingene om endring av ferie plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Arbeidstakeren kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstakeren ikke har gitt opplysninger om under drøftinger, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår nærliggende som følge av omleggingen.


Jeg ønsker å spare opp noe ferie for å ta ekstra lang ferie til neste år, er det mulig?

Dersom du og arbeidsgiver er enig om det kan det lages en avtale på å overføre ferie fra i år til neste år.

§7 nr 3 sier at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstakeren gis rett til å ta ut ferie i ferieåret. Ferie som i strid med loven ikke er avviklet ved ferieåret utløp skal overføres til neste år. Dette er nytt av året, slik at det ikke lengre er noen begrensning på hvor mye ferie du kan overføre fra ett år til ett annet.

All ferie som er opparbeidet og ikke tatt ut skal overføres til det påfølgende ferieåret -
Det er ingen begrensning i antall dager.

Arbeidstakeren gis imidlertid rett til å inngå en skriftlig avtale om avvikling av inntil 12 virkedager forskuddsferie og inntil 12 dager overføring av ferie til det påfølgende ferieår. I tillegg kommer skriftlig avtale om overføring av ferie til det neste ferieåret etter hovedtariffavtalen (HTA pk 6 .10 avtalefestede feriedager).

Det kan ikke avtales avvikling av forskuddsferie ut over feriefritid som det er opptjent feriepenger til på det tidspunktet forskuddsferien avvikles.


Jeg var i internasjonale tjeneste og fikk dermed ikke tatt ut noe ferie i fjor. Har hørt at jeg kan ha krav på erstatning, stemmer dette?

Fikk du ikke tatt ut ferie i fjor har du krav på erstatning fra Forsvaret.

Ifm endringene som kom i Ferieloven 1. januar 2009, ble det åpnet for å gi erstatning for tapt velferd dersom arbeidsgiver ikke sørger for at du får den ferien du har krav på i løpet av året, dvs 25 feriedager. Et av våre medlemmer ble i 2011 gitt tilkjent erstatning på kr 25.000,- fordi han som følge av beordring til tjeneste i internasjonale operasjoner i 2009 ikke fikk avviklet sin lovpålagte ferie.

Har du en tilsvarende sak, så ta kontakt med en heltidstillitsvalgt i Norges Offisersforbund for å få hjelp til å fremme kravet om erstatning.


Hva skjer med feriepengene jeg har opparbeidet meg om jeg slutter i Forsvaret eller går ut i langvarig permisjon?

Feriepengene utbetales normalt sammen med siste lønn om du slutter eller tar ut lengre permisjon.

Etter Ferieloven skal det du har til gode av feriepenger hos arbeidsgiver utbetales når du slutter i Forsvaret. Når du avslutter din tjeneste i Forsvaret har du krav på å få utbetalt feriepenger for den delen av ferien som er opptjent men ikke avviklet (§ 11 nr 3).

Dersom feriepengene blir utbetalt i opptjeningsåret må du betale skatt av de. Venter du med å ta ut feriepengene til ferieåret starter vil du ikke bli trukket i skatt. Dersom du slutter i Forsvaret for å gå til en annen statlig stilling overføres normalt ferien til den nye stillingen.


Kontakt oss i NOF dersom du har flere spørsmål vedrørende ferieavvikling. Dersom du trenger veiledning i forbindelse med reiseforsikring eller andre ting som gjør ferien din enklere - vi er her hele sommeren og venter på telefon fra deg :)

God sommer folkens!
Forrige        595 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå